Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

NN 70/2016 (30.7.2016.), Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1669

Na temelju članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), članka 8. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) i članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROVEDBU PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA 2016. DO 31. SRPNJA 2017. GODINE

I.

Donosi se Nacionalna strategija za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (u daljem tekstu: Strategija).

II.

Strategija se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

III.

Ovom se Odlukom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1047/2014 оd 29. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izrade nacionalnih ili regionalnih strategija država članica za potrebe programa mlijeka u školama (SL L 291, 7. 10. 2014.) i Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 183, 11. 7. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 996/2011 od 7. listopada 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 657/2008 i (EZ) br. 1276/2008 te Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta (SL L 264, 8. 10. 2011.).

IV.

Ministarstvo poljoprivrede osigurat će financijska sredstva za provedbu Strategije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u iznosu od 5.480.000 kuna za 2017. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/203

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA PROVEDBU PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA 2016. DO 31. SRPNJA 2017. GODINE

1. UVOD

Program mlijeka u školama (u daljnjem tekstu: Program) provodi se radi unaprjeđenja prehrambenih navika djece u Republici Hrvatskoj i poboljšanja distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda uz potporu Europske unije. Programom se dodjeljuje potpora za opskrbu djece koja redovito pohađaju obrazovne ustanove, određenim mlijekom i mliječnim proizvodima. Smjernice provedbe Programa propisuju se Nacionalnom strategijom za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Iako je i prethodnih godina bilo moguće korištenje ove potpore, tek je donošenjem prošlogodišnje strategije zaživjela njena provedba u praksi. Osim što je uspješnosti provedbe doprinijelo strateško planiranje veliki je utjecaj imao i financijski doprinos mjeri iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nakon prošlogodišnjih pozitivnih pomaka u provedbi Programa, namjera je nastaviti taj trend i u školskoj godini 2016./2017. Stoga, po uzoru na prošlogodišnji model i ovom je Strategijom provedba Programa usmjerena na istu grupu korisnika, učenike koji pohađaju 1. do 4. razrede osnovnih škola. Ova odluka prvenstveno se temelji na spoznaji da djeca stječu prehrambene navike i ponašanja u ranoj životnoj dobi, a potom ih primjenjuju tokom cijeloga života. Stoga će se radi boljeg iskorištavanja Programa i jednostavnije provedbe primijeniti ciljani pristup korisnicima i određenim proizvodima.

Temeljni je cilj Programa oblikovati zdrave prehrambene navike u djece kako bi se trajno povećao udjel mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani u svrhu prehrambenog boljitka djece.

Osim ovoga Programa, u Republici Hrvatskoj provodi se Shema školskog voća i povrća kojoj je također cilj poboljšanje prehrambenih navika djece. Doneseni su propisi (Uredba (EU) 2016/791 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 135, 24. 5. 2016.) i Uredba Vijeća (EU) 2016/795 od 11. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 135, 24. 5. 2016.)) koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2017. godine, a kojim će se ovi programi spojiti. Spomenuti propisi ujedno propisuju i obvezu donošenja jedinstvene strategije kojom će se odrediti smjernice provedbe ovih programa za šestogodišnje razdoblje. Stoga ova i prošlogodišnja strategija, odnosno pokazatelji učinkovitosti njihove provedbe, predstavljaju dobru osnovu za planiranje nove višegodišnje strategije kako bi se i dalje sustavno širilo znanje o važnosti konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda uključivanjem većeg broja učenika.

2. PRAVNA OSNOVA

Program se provodi u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2016/791 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 135, 24. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Uredbom Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2016/591 od 15. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu primjenjivih količinskih ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu (SL L 103, 19. 4. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013)

– Uredbom Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 183, 11. 7. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 996/2011 od 7. listopada 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 657/2008 i (EZ) br. 1276/2008 te Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta (SL L 264,

8. 10. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 657/2008)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1047/2014 оd 29. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izrade nacionalnih ili regionalnih strategija država članica za potrebe programa mlijeka u školama (SL L 291, 7. 10. 2014.) i

– Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

3. PROVEDBA PROGRAMA 2015./2016.

Informiranje javnosti o Programu, odnosno mlijeku i mliječnim proizvodima koji se nude djeci, u prošlom je razdoblju provedeno nizom aktivnosti kojima se informirala šira javnost, kako putem medija tako i nizom edukacija koje su ponajprije bile namijenjene mogućim sudionicima odnosno korisnicima Programa.

Iako provedba Programa traje do 31. srpnja 2016. godine a školska godina 2015./2016. završava s 31. kolovoza 2016. godine, na temelju pokazatelja uspješnosti provedbe ovoga Programa u školskoj godini 2015./2016. do 31. siječnja 2016. godine može se zaključiti da je više od trećine svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj bilo uključeno u Program, što je značajan napredak u odnosu na prošlo razdoblje provedbe.

3.1. PODACI O PROVEDBI PROGRAMA

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), u školskoj godini 2015./2016., zaključno s 31. siječnja 2016. godine, Program se provodio u 324 škole, sudjelovao je ukupno 57.961 učenik. Učenici su konzumirali pasterizirano mlijeko s 3,2% mliječne masti.

3.2. OCJENA UČINKOVITOSTI PROGRAMA

U školskoj godini 2015./2016. jedna je od glavnih zadaća u provedbi Programa bila informirati učenike, učitelje, ravnatelje škola i roditelje djece o važnosti sudjelovanja u Programu, kako bi se promijenile prehrambene navike djece te kako bi se na taj način sprječavala pretilost i poboljšavala opća slika zdravlja hrvatskih građana.

Temeljni pokazatelji provedbe Programa vezani su uz broj korisnika, potrošnju mlijeka i mliječnih proizvoda te zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja.

Iz razloga što provedba Programa još uvijek traje do 31. srpnja 2016. godine, učinkovitost provedbe Programa u školskoj godini 2015./2016. još nije moguće u potpunosti ocijeniti na temelju svih zadanih pokazatelja jer provedba iste nije završila. Iako je Republika Hrvatska imala nacionalni zakonski okvir još od 2011. godine, na osnovu dostupnih pokazatelja možemo zaključiti da je ova mjera potpore po prvi puta zaživjela u praksi školske godine 2015./2016. Stoga, pozitivan pomak u provedbi Programa u odnosu na prethodne godine možemo smatrati uspjehom.

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.

UKUPNO

PROVODI/KORISTI
PROGRAM*

Broj osnovnih škola u RH

896

Broj osnovnih škola

324

Broj učenika od 1. do 4. razreda u RH

164.134

Broj učenika

57.961

* zaključno s datumom 31. siječnja 2016. godine

3.2.1. Jačanje svijesti potencijalnih korisnika o postojanju i mogućnosti korištenja programa

BROJ KORISNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

BROJ KORISNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

OCJENA PROGRAMA 2015./2016.

0

57.961

uspješan*

*svaki pozitivan odnos u odnosu na prethodnu godinu smatra se uspješnim

3.2.2. Povećanje potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda kod školske djece

ŠKOLSKA GODINA

KATEGORIJA/
POTKATEGORIJA PROIZVODA

BROJ KORISNIKA PROIZVODA

OCJENA PROGRAMA 2015./2016.

2014./2015.

I.(a)

0

uspješan*

2015./2016.

I.(a)

57.961

*svaki pozitivan odnos u odnosu na prethodnu godinu smatra se uspješnim

3.2.3. Poticanje navike konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda

NAVIKA KONZUMIRANJA MLIJEČNIH PROIZVODA

BROJ KORISNIKA NA KOJIMA JE PROVEDENA ANKETA NA POČETKU PROVEDBE PROGRAMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

BROJ KORISNIKA NA KOJIMA JE PROVEDENA ANKETA NA KRAJU PROVEDBE PROGRAMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

OCJENA

ANKETE

učenici

847

-

roditelji

796

-

Obrada anketa nije izvršena u potpunosti stoga, ovaj pokazatelj trenutno nije moguće uzeti u obzir pri ocjeni učinkovitosti Programa.

3.2.4. Osiguravanje dostupnosti mlijeka i mliječnih proizvoda u školama po povoljnijim cijenama

U provedbi Programa u školskoj godini 2015./2016. prosječna cijena kilograma pasteriziranog mlijeka 3,2% mliječne masti iznosila je 4,56 kuna, a korisnik ništa nije plaćao. Tako je svim učenicima osigurana dostupnost mlijeka i mliječnih proizvoda, a svi troškovi pokriveni su potporom. Iako je i za mliječne proizvode predviđene Programom bilo moguće ostvariti isti iznos potpore po kilogramu ekvivalenta mlijeka, budući da navedeni iznos nije pokrivao cjelokupni iznos proizvoda za navedeno nije iskazan interes.

3.2.5. Poboljšanje imidža i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima

ZNANJE O MLIJEKU ODNOSNO MLIJEČNIM PROIZVODIMA

BROJ KORISNIKA NA KOJIMA JE PROVEDENA ANKETA NA POČETKU PROVEDBE PROGRAMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

BROJ KORISNIKA NA KOJIMA JE PROVEDENA ANKETA NA KRAJU PROVEDBE PROGRAMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

OCJENA

ANKETE

djeca

847

-

roditelji

796

-

Anketno ispitivanje nije u potpunosti izvršeno budući je još uvijek u tijeku trajanje Programa do 31. srpnja 2016. godine te školske godine 2015./2016. do 31. kolovoza 2016. godine. Stoga ovaj pokazatelj trenutno nije moguće uzeti u obzir pri ocjeni učinkovitosti Programa.

4. PROVEDBA PROGRAMA 2016./2017.

4.1. CILJ

Svrha Strategije je jačanje svijesti postojećih i potencijalnih korisnika o postojanju i mogućnosti korištenja Programa te poboljšanje distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda.

Posebni ciljevi Programa su:

– osigurati dostupnost mlijeka i mliječnih proizvoda u školama

– poticati naviku konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda i

– informirati javnost o mlijeku i mliječnim proizvodima i njihovoj važnosti u zdravoj prehrani.

4.2. ORGANIZACIJA PROVEDBE PROGRAMA

4.2.1. Administrativna razina na kojoj će se provoditi program

U provedbu Programa uključeni su:

– Ministarstvo poljoprivrede

– Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

– Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo

– obrazovne ustanove

– dobavljač proizvoda.

Ministarstvo poljoprivrede:

– prati provedbu Programa na temelju izvješća koje dostavljaju Agencija za plaćanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo

– informira javnost o mlijeku i mliječnim proizvodima i njihovoj važnosti u zdravoj prehrani

– promovira konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda na jednostavan i zanimljiv način

– provodi inspekcijski nadzor

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta:

– informira javnost o mlijeku i mliječnim proizvodima i njihovoj važnosti u zdravoj prehrani

– promovira konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda na jednostavan i zanimljiv način

– dostavlja Agenciji za plaćanja obavijest o:

– ukupnom broju školskih dana, isključujući blagdane, tijekom školske godine 2016./2017.

– ukupnom broj učenika koji mogu sudjelovati u provedbi Programa

– broju učenika u svakoj obrazovnoj ustanovi koja može sudjelovati u provedbi Programa.

Agencija za plaćanja kao provedbeno tijelo:

– zaprima, kontrolira i obrađuje zahtjeve pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi Programa

– vrši isplate potpora u provedi Programa

– donosi odluke i sklapa ugovore u svezi s pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba sukladno Zakonu o poljoprivredi i propisima donesenim na temelju toga Zakona

– provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu

– izvještava Ministarstvo poljoprivrede o:

– broju podnositelja kojima su odobreni zahtjevi za potporu i onih koji su odbijeni te o razlozima odbijanja

– broju djece koja su bili korisnici

– količinama mlijeka i mliječnih proizvoda koji su bili predmet potpore

– cijeni isporučenog mlijeka i mliječnih proizvoda

– nadležna je za obavješćivanje Europske komisije o podacima koji se odnose na provedbu Programa sukladno članku 17. Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo:

– prati učinkovitost provedbe Programa u odnosu na pokazatelje navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima

– provodi praćenje i vrednovanje utjecaja Programa na prehrambene navike i zdravlje školske djece među učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole i roditeljima, te odgovornom osoblju u školama u kojima se provodi Program

– podnosi izvještaj Ministarstvu poljoprivrede o provedenom istraživanju među učenicima, evaluira učinkovitost Programa na prehrambene navike i zdravlje školske djece u odnosu na pokazatelje navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima.

Obrazovne ustanove koje provode ovaj Program:

– organiziraju raspodjelu i vođenje evidencije prijema mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih djeci, organiziraju pripremu mlijeka i mliječnih proizvoda za potrošnju u ustanovi te praćenje potrošnje

– izrađuju ili daju na izradu plakat te ga oglašavaju u skladu s člankom 16. Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008.

Dobavljač proizvoda[1]:

– organizira nabavku mlijeka odnosno mliječnih proizvoda obrazovnim ustanovama

– daje pisanu obvezu da će voditi evidenciju naziva i adresa obrazovnih ustanova te proizvoda i količina koji su tim ustanovama prodani ili isporučeni.

4.2.2. Popis mlijeka i mliječnih proizvoda odabranih u okviru programa

S obzirom na uspješnu provedbu Programa u školskoj godini 2015./2016., i u školskoj godini 2016./2017. cilj je što jednostavnije posluživati mlijeko odnosno mliječne proizvode te je radi toga sužen izbor proizvoda.

Za potporu u okviru Programa prihvatljivi su isključivo proizvodi navedeni u sljedećoj tablici:

OPIS PRIHVATLJIVOG PROIZVODA

KATEGORIJA/
POTKATEGORIJA*

TARIFNA OZNAKA

Toplinski obrađeno mlijeko postupkom pasterizacije.

Pasteriziranje se postiže postupkom koji uključuje:

• visoku temperaturu kroz kratko vrijeme (najmanje 72 °C kroz 15 sekundi)

• nisku temperaturu kroz duže vrijeme (najmanje 63 °C kroz 30 minuta) ili

• bilo koju drugu kombinaciju vremensko-temperaturnih uvjeta kojima se postiže isti učinak, tako da proizvodi, kada je to primjereno, neposredno nakon takve obrade pokazuju negativnu reakciju na test alkalne fosfataze.

I.(a)

0401

Fermentirani mliječni proizvodi bez dodataka koji sadrže barem 90% masenog udjela toplinski obrađenog mlijeka.

I.(c)

0403

*kategorizacija sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008

4.2.3 Pravila za opskrbu proizvodima u okviru programa

4.2.3.1. UČESTALOST

Programom se osigurava potpora za konzumaciju mlijeka i određenih mliječnih proizvoda po učeniku od prvog do četvrtog razreda osnovne škole jednom tjedno tijekom 35 nastavnih tjedana u školskoj godini 2016./2017.

4.2.3.2. VRIJEME DISTRIBUCIJE

Dostave mlijeka i/ili mliječnih proizvoda obrazovnoj ustanovi vrše se jednom tjedno te moraju biti izvršene u mjesecu za koji se podnosi zahtjev. Mlijeko odnosno mliječni proizvodi mogu se u školama poslužiti kao:

– jutarnji obrok ili

– poslijepodnevni obrok ili

– napitak uz obrok ili

– dio obroka.

Potpora u okviru Programa ne koristi se kao zamjena za financiranje drugih programa distribucije u školama koji uključuju mlijeko ili mliječne proizvode.

Škole mogu proizvode poslužiti korisnicima u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku.

4.2.3.3. CILJNA SKUPINA

Korisnici Programa su učenici koji redovito pohađaju nastavu prva četiri razreda u osnovnim školama koje je priznalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode koji su predmet potpore Programa.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore može biti:

– obrazovna ustanova

– nadležno obrazovno tijelo, za proizvode koji se dijele učenicima na njihovom području i

– dobavljač mlijeka odnosno mliječnih proizvoda.

5. FINANCIRANJE

Predviđeno je da se potpora u okviru Programa isplaćuje u skladu s:

– člankom 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 1370/2013 iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda i

– člankom 217. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u iznosu od 3,25 kuna/kg ekvivalenta mlijeka iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Programom je predviđena potpora za konzumaciju mlijeka i mliječnih proizvoda jednom tjedno tijekom nastavnih tjedana školske godine 2016./2017.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 školskih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, što potvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Planira se rashodima obuhvatiti opskrba ciljane skupine učenika jednom tjedno u količini od 0,20 litara ekvivalenta mlijeka po učeniku, što za školsku godinu 2016./2017. iznosi 1.148.938 litara odnosno 1.183.406,14 kg mlijeka.

Ministarstvo poljoprivrede osigurat će financijska sredstva za provedbu Strategije u školskoj godini 2016./2017. u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u iznosu od 5.480.000 kuna za 2017. godinu.

KONZUMACIJA

1 X TJEDNO

BROJ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

OD 1. – 4. RAZREDA (2015./2016.)

164.134

BROJ ŠKOLSKIH DANA ZA KONZUMACIJU

(jednom tjedno tijekom 35 nastavnih

tjedana)

35

KOLIČINA PO UČENIKU (L)

0,20

UKUPNO MLIJEKA (L)

1.148.938

UKUPNO MLIJEKA (KG)*

1.183.406,14

*konverzija u kilograme koeficijent = 1,03

6. PRAVILA ZA OCJENU UČINKOVITOSTI PROGRAMA

Radi praćenja i vrednovanja provedbe Programa utvrđena su pravila za ocjenu učinkovitosti te se na taj način prati i ocjenjuje ostvarenje ciljeva Programa.

CILJ

POKAZATELJ

NAČIN MJERENJA

PROVODITELJ
MJERENJA

OCJENA

poticati naviku konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda

navika konzumiranja

anketa

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

povećanje od 10% u odnosu na prošlogodišnju provedbu Programa smatra se uspješnim

osigurati dostupnost mlijeka i mliječnih proizvoda u školama

cijena mliječnog proizvoda

izvještaj o provedbi Programa

Agencija za plaćanja

pozitivan odnos smatra se uspješnim

informirati javnost o mlijeku i mliječnim proizvodima i njihovoj važnosti u zdravoj prehrani

znanje o mliječnim proizvodima

anketa

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

usporedba znanja prije početka Programa i na kraju Programa te usporedba istih s prošlogodišnjom provedbom Programa

7. PROMOVIRANJE PROGRAMA

Obrazovne ustanove koje provode ovaj Program dužne su izraditi promotivni plakat, dati ga izraditi ili ga preuzeti s mrežne stranice Ministarstva poljoprivrede. Plakat mora biti izrađen u skladu s člankom 16. Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008.

Informiranjem učenika, njihovih roditelja, odgajatelja, učitelja i šire javnosti pridonijet će se:

– podizanju razine svijesti o važnosti potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda kao nutritivno izuzetno vrijednih namirnica i

– sprječavanju rasipanja hrane.

[1] Odnosi se na dobavljača proizvoda koji u provedbi Programa sudjeluje kao podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore

70 30.07.2016 Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine 70 30.07.2016 Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine