Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

NN 70/2016 (30.7.2016.), Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1677

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE STRUČNIM SLUŽBAMA I UREDIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zabranjuje se novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: tijela državne uprave).

II.

Zapošljavanje državnih službenika u tijelima državne uprave iznimno je moguće, ukoliko se ne može osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih službenika, i to u sljedećim slučajevima:

– ako je novo zapošljavanje u skladu s planom prijma u državnu službu i osiguranim financijskim sredstvima

– ako su ispunjeni uvjeti za primjenu klauzule 2 za 1 (za 2 otišla, 1 novi zaposleni)

– na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutnih službenika.

III.

Prema klauzuli 2 za 1 dozvoljava se zapošljavanje jednog novog državnog službenika pod uvjetom da je tijekom tekuće kalendarske godine prestala državna služba odnosno ugovor o radu za dva zaposlena, neovisno o radnom mjestu na koje su bili raspoređeni, uz uvjet da su osigurana financijska sredstva za novo zapošljavanje.

IV.

Tijela državne uprave dužna su prije raspisivanja javnih natječaja odnosno oglasa za prijam u državnu službu sukladno točki II. ove Odluke pribaviti mišljenje Ministarstva uprave o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje.

Ministarstvo uprave dužno je svaka tri mjeseca izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o danim mišljenjima za novo zapošljavanje, odnosno o raspisanim javnim natječajima i oglasima za prijam u državnu službu sukladno točki II. ove Odluke.

V.

Redovito obavljanje poslova radnog mjesta namještenika, koje ostane upražnjeno zbog prestanka ugovora o radu, osigurat će se preraspodjelom poslova između postojećih namještenika.

U slučajevima u kojima se obavljanje poslova radnog mjesta namještenika ne može osigurati na način iz stavka 1. ove točke, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga u skladu s važećim propisima, ako je to financijski povoljnije.

Kada se ne može osigurati redovito obavljanje poslova radnog mjesta namještenika ni na način iz stavka 2. ove točke, dozvoljeno je zapošljavanje na temelju odobrenja Vlade Republike Hrvatske.

VI.

Ova Odluka ne odnosi se na:

– zapošljavanje državnih službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom

– zapošljavanje državnih službenika na radna mjesta u funkciji ispunjenja reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi 2016., uključujući i poslove provedbe reformskih projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji tijela državne uprave te stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske, a čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom

– zapošljavanje državnih službenika radi povećanog opsega redovnih poslova koji se odnose na ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, na temelju odobrenja Vlade Republike Hrvatske

– zapošljavanje namještenika u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.

VII.

Ova Odluka ne odnosi se na postupke zapošljavanja koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 114/14).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/148

Urbroj: 50301-09/09-16-4

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.