Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama

NN 71/2016 (3.8.2016.), Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama

MINISTARSTVO FINANCIJA

1691

Na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o osiguranju depozita (»Narodne novine« broj 82/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POVEĆANJE SOLVENTNOSTI I LIKVIDNOSTI KREDITNE INSTITUCIJE KOJA POSLUJE S POTEŠKOĆAMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:

1. korištenje sredstava iz fonda osiguranja depozita u svrhu poduzimanja mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz članka 16. Zakona o osiguranju depozita (u daljnjem tekstu: Zakon)

2. uvjeti za poduzimanje mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz članka 16. Zakona

3. sadržaj Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama (u daljnjem tekstu: Zahtjev) i potrebna dokumentacija

4. sadržaj Plana za povećanje i održavanje kapitala kreditne institucije koja posluje s poteškoćama i

5. sadržaj Plana restrukturiranja kreditne institucije koja posluje s poteškoćama.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »kreditna institucija koja posluje s poteškoćama« je kreditna institucija koja više ne ispunjava minimalne kapitalne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.) ili dodatne kapitalne zahtjeve koje Hrvatska narodna banka nalaže temeljem zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija

2. »relevantni instrumenti kapitala« za potrebe ovoga Pravilnika su instrumenti dodatnog osnovnog kapitala i instrumenti dopunskog kapitala

3. »pravni okvir Europske unije za državne potpore« je članak 107. i članak 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i akti doneseni temeljem tih članaka kojima se uređuje sustav kontrole državnih potpora u Europskoj uniji

4. »pravila kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru u Europskoj uniji« su komunikacije o kriznim situacijama Europske komisije, kojima se osigurava sveobuhvatan okvir za dodjelu državnih potpora financijskom sektoru u državama članicama Europske unije, a osobito:

a. Komunikacija Komisije o primjeni pravila o državnim potporama za poticajne mjere u korist banaka u kontekstu financijske krize počevši od 1. kolovoza 2013. (»Komunikacija o bankarstvu«) (Tekst značajan za EGP) (SL C 216, 30. 7. 2013.)

b. Komunikacija Komisije o primjeni, počevši od 1. siječnja 2012. godine, pravila o državnim potporama na poticajne mjere u korist banaka u kontekstu financijske krize (»Komunikacija o produljenju iz 2011.«) (Tekst značajan za EGP) (SL C 356, 6. 12. 2011.).

c. Komunikacija Komisije o primjeni, počevši od 1. siječnja 2011. godine, pravila o državnim potporama za poticajne mjere u korist banaka u kontekstu financijske krize (»Komunikacija o produljenju iz 2010.«) (Tekst značajan za EGP) (SL C 329, 7. 12. 2010.)

d. Komunikacija Komisije o povratu održivosti i ocjeni mjera restrukturiranja financijskog sektora u trenutačnoj krizi prema pravilima o državnim potporama (»Komunikacija o restrukturiranju«) (Tekst značajan za EGP) (SL C 195, 19. 8. 2009.)

e. Komunikacija Komisije o postupanju s imovinom umanjene vrijednosti u financijskom sektoru Zajednice (»Komunikacija o postupanju s imovinom umanjene vrijednosti«) (SL C 72, 26. 3. 2009.) i

f. Komunikacija Komisije o rekapitalizaciji financijskih institucija u trenutačnoj financijskoj krizi: ograničenje potpora na najmanju potrebnu mjeru i mehanizmi osiguranja protiv pretjeranih narušavanja tržišnog natjecanja (»Komunikacija o rekapitalizaciji«) (Tekst značajan za EGP) (SL C 10, 15. 1. 2009.)

Mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja

Članak 3.

(1) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija) poduzima mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz članka 16. Zakona u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore i naročito pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru u Europskoj uniji.

(2) Mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz stavka 1. ovoga članka su:

1. ulaganje u dopunski kapital

2. upisivanje i uplata novih dionica prilikom povećanja temeljnog kapitala

3. otkup imovine i

4. izdavanje jamstava.

(3) Mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz stavka 2. ovoga članka moraju biti usklađene s Komunikacijom o bankarstvu te ostalim komunikacijama iz članka 2. točke 4. ovoga Pravilnika ovisno o vrsti mjere i mogu se dodijeliti kao potpora za restrukturiranje kreditne institucije koja posluje s poteškoćama uz uvjet prethodnog odobrenja Plana restrukturiranja od strane Europske komisije.

Uvjeti za podnošenje Zahtjeva

Članak 4.

Agencija može odobriti poduzimanje mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz članka 3. ovoga Pravilnika, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. kreditna institucija koja posluje s poteškoćama je solventna odnosno nije prezadužena

2. Agencija kao sanacijsko tijelo nije donijela odluku o otvaranju postupka sanacije nad tom kreditnom institucijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava

3. Savjet Hrvatske narodne banke nije donio odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka sanacije nad tom kreditnom institucijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava, odnosno Hrvatska narodna banka nije donijela odluku o pokretanju prisilne likvidacije ili podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad tom kreditnom institucijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija

4. korištenje mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja osigurava pristup osiguranim depozitima deponenata te kreditne institucije

5. troškovi mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja manji su od troškova koji bi nastali za sustav osiguranja depozita nastupom osiguranog slučaja

6. ukupan iznos sredstava koji se koristi u svrhu mjera za sprječavanja nastupa osiguranog slučaja ne prelazi 50% iznosa osiguranih depozita kreditne institucije koja posluje s poteškoćama iskazan u zadnjem dostavljenom Izvješću o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije i

7. kreditna institucija koja posluje s poteškoćama je poduzela aktivnosti radi otklanjanja poteškoća samoinicijativno ili putem naloženih supervizorskih mjera ili supervizorskih mjera u fazi rane intervencije.

Podnošenje Zahtjeva i strane uključene u postupak ocjenjivanja

Članak 5.

(1) Postupak odlučivanja o poduzimanju mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja započinje podnošenjem Zahtjeva od strane kreditne institucije koja posluje s poteškoćama i koja ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju:

1. kreditna institucija koja posluje s poteškoćama kao potencijalni korisnik državne potpore u smislu pravila kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru u Europskoj uniji

2. Agencija kao potencijalni davatelj državne potpore u smislu pravnog okvira Europske unije za državne potpore

3. Hrvatska narodna banka sukladno Zakonu te pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru u Europskoj uniji

4. Ministarstvo financija kao nadležno tijelo, sukladno zakonu kojim su uređene nadležnosti, politika i postupanja vezano uz državne potpore u Republici Hrvatskoj, koje daje prethodno mišljenje na prijedlog državne potpore i provodi postupak prijave prijedloga državne potpore Europskoj komisiji na odobrenje, odnosno ocjenu spojivosti državne potpore s unutarnjim tržištem

5. Europska komisija kao nadležno tijelo za kontrolu državnih potpora u Europskoj uniji.

(3) U provođenju postupka iz stavka 1. ovoga članka, odnosno ocjenjivanju Zahtjeva, Agencija može angažirati vanjske suradnike, fizičke i pravne osobe sa specijalističkim znanjima u određenim područjima.

Sadržaj Zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće:

1. osnovne podatke o kreditnoj instituciji koja posluje s poteškoćama uključujući podatke o vlasnicima, odnosno dioničarima, upravi, nadzornom odboru, njezinoj imovini, strukturi kapitala, rizičnim plasmanima i ostale podatke koji detaljno opisuju kreditnu instituciju

2. izjavu uprave kreditne institucije koja posluje s poteškoćama o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavaka 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga Pravilnika

3. podatke o financijskim rezultatima poslovanja u protekle tri godine i kreditnoj aktivnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama prema klasifikaciji i broju klijenata (veliki, mali i srednji poduzetnici, građani)

4. podatke o manjku kapitala koji su utvrđeni od strane Hrvatske narodne banke

5. planirane aktivnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama radi otklanjanja poteškoća u poslovanju

6. prijedlog vrste mjere ili kombinaciju mjera iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika i pripadajuće iznose za pokrivanje preostalog manjka kapitala

7. imena i nazive nositelja i sudionika provedbe mjera za vlastito povećanje kapitala

8. predviđene rokove za provedbu predloženih mjera

9. prijedlog instrumenata osiguranja

10. informacije i obrazloženje o do sada poduzetim vlastitim mjerama kreditne institucije koja posluje s poteškoćama za rješavanje nastalih poteškoća.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je priložiti sljedeće dokumente:

1. izvadak iz sudskog registra koji nije stariji od 30 dana

2. posljednja revidirana financijska izvješća

3. privremena financijska izvješća

4. zapisnike o izvršenom nadzoru i rješenja Hrvatske narodne banke u posljednje tri godine, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke

5. Plan oporavka kreditne institucije

6. Plan za povećanje i održavanje kapitala na koji je nadzorni odbor kreditne institucije koja posluje s poteškoćama dao prethodnu suglasnost

7. Prijedlog Plana restrukturiranja na koji je nadzorni odbor kreditne institucije koja posluje s poteškoćama dao prethodnu suglasnost i

8. Odluku uprave kreditne institucije koja posluje s poteškoćama, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, o podnošenju Zahtjeva.

(3) Osim dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, Agencija može od kreditne institucije koja posluje s poteškoćama zatražiti dostavu i druge relevantne dokumentacije te odrediti primjeren rok za dostavu iste.

Plan za povećanje i održavanje kapitala kreditne institucije koja posluje s poteškoćama

Članak 7.

(1) Agencija ocjenjuje prihvatljivost Zahtjeva kreditne institucije koja posluje s poteškoćama u skladu s pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru u Europskoj uniji.

(2) Kako bi Agencija utvrdila jesu li prije podnošenja Zahtjeva pokrenute sve potrebne mjere za otklanjanje poteškoća u poslovanju kreditne institucije koja posluje s poteškoćama, uključujući mjere za povećanje kapitala od strane vlasnika, odnosno dioničara i imatelja relevantnih instrumenata kapitala, Plan za povećanje i održavanje kapitala treba sadržavati sljedeće:

1. vlastite mjere kreditne institucije koja posluje s poteškoćama za povećanje kapitala

2. mjere pokrića gubitaka kreditne institucije koja posluje s poteškoćama od strane dioničara i imatelja relevantnih instrumenata kapitala i

3. zaštitne mjere za sprječavanje odljeva sredstava prije donošenja Odluke o poduzimanju mjera radi sprječavanje nastupa osiguranog slučaja.

(3) Iz dostavljenog Plana za povećanje i održavanje kapitala mora biti vidljivo sljedeće:

1. kreditna institucija, njezini dioničari i imatelji relevantnih instrumenata kapitala spremni su dati najveći mogući doprinos ukupnom iznosu sredstava koja su potrebna za pokriće manjka kapitala, dok sredstva kojima Agencija sudjeluje u tom postupku putem mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja moraju biti svedena na najmanju moguću mjeru

2. prijedlog mjera pokrića gubitka kreditne institucije koja posluje s poteškoćama od strane dioničara i imatelja relevantnih instrumenata kapitala mora predvidjeti provedbu smanjenja vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala sukladno zakonu kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava.

(4) Uz navođenje mjera i obrazloženje razloga poduzimanja tih mjera, kreditna institucija koja posluje s poteškoćama treba navesti ukupan iznos kapitala kojeg je moguće prikupiti provedbom mjera iz stavka 2. ovoga članka te iznos sredstava koji je potreban za pokriće preostalog manjka kapitala, a koji se pokriva mjerom za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja, odnosno državnom potporom.

Vlastite mjere kreditne institucije koja posluje s poteškoćama za povećanje kapitala

Članak 8.

(1) Vlastite mjere kreditne institucije koja posluje s poteškoćama za povećanje kapitala iz članka 7. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika trebaju uključivati sljedeće mjere:

1. upis dionica od strane dioničara koji imaju pravo prvenstva na upis novih dionica

2. dobrovoljno pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala u redovni osnovni kapital

3. odgovorno upravljanje obvezama u svrhu stvaranja kapitala

4. prodaju imovine i portfelja u svrhu stvaranja kapitala

5. sekuritizaciju portfelja u svrhu stvaranja kapitala iz poslovnih linija koje nisu temeljne

6. zadržavanje dobiti i

7. ostale mjere u svrhu stvaranja kapitala.

(2) Prilikom izrade Plana za povećanje i održavanje kapitala u dijelu vlastitih mjera za povećanje kapitala, kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je uključiti supervizorske mjere i supervizorske mjere u fazi rane intervencije koje joj je naložila Hrvatska narodna banka, a koje se odnose na povećanje kapitala, prodaju imovine i smanjenje rizikom ponderirane aktive, smanjenje rizičnosti poslovanja i smanjenje troškova poslovanja.

(3) Kreditna institucija koja posluje s poteškoćama ne smije kao vlastite mjere predvidjeti mjere koje su u suprotnosti sa supervizorskim mjerama i supervizorskim mjerama u fazi rane intervencije koje joj je naložila Hrvatska narodna banka.

Pokriće gubitaka kreditne institucije koja posluje s poteškoćama od strane dioničara i imatelja relevantnih instrumenata kapitala

Članak 9.

(1) U Planu za povećanje i održavanje kapitala kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je detaljno opisati način na koji planira provesti pokriće gubitaka od strane dioničara i imatelja relevantnih instrumenata kapitala kao i iznos takvog planiranog pokrića gubitka.

(2) Uz Plan za povećanje i održavanje kapitala kreditna institucija koja posluje s poteškoćama je dužna dostaviti odluku glavne skupštine o namjeri dioničara za provedbu pokrića gubitaka kao i pisane izjave imatelja relevantnih instrumenata kapitala kojim se odobrava provedba pokrića gubitaka pod uvjetom da mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika budu odobrene od Agencije i Europske komisije.

(3) Opis načina provedbe pokrića gubitaka kreditne institucije koja posluje s poteškoćama iz stavka 1. ovoga članka treba biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava.

(4) Kreditna institucija koja posluje s poteškoćama mora navesti procjenu iznosa gubitka koji bi se provedbom mjera iz stavka 1. ovoga članka pokrio kao i iznos kapitala koji bi se na taj način prikupio te koliki je iznos kapitala potreban kreditnoj instituciji da bi ispunjavala kapitalne zahtjeve.

(5) Kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je voditi računa da Plan za povećanje i održavanje kapitala bude usklađen s Planom za očuvanje kapitala koji je bila dužna izraditi sukladno zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

Zaštitne mjere za sprječavanje odljeva sredstava prije donošenja Odluke o poduzimanju mjera radi sprječavanje nastupa osiguranog slučaja

Članak 10.

(1) U Planu za povećanje i održavanje kapitala kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je navesti i primjenjivati sljedeće mjere:

1. ne smije isplatiti dividendu na dionice ili prinose na relevantne instrumente kapitala

2. ne smije otkupiti svoje dionice ili pozvati na upis i uplatu relevantnih instrumenata kapitala

3. ne smije otkupiti relevantne instrumente kapitala bez prethodne suglasnosti Agencije i Europske komisije

4. ne smije vršiti nikakve transakcije s kapitalom bez prethodnog odobrenja Agencije i Europske komisije

5. ne smije sudjelovati u agresivnim tržišnim aktivnostima

6. ne smije stjecati udjele u trgovačkim društvima bez odobrenja Agencije i Europske komisije i

7. mora se suzdržavati od reklama koje se odnose na državnu potporu i agresivnih tržišnih aktivnosti koje bez državne potpore ne bi bile moguće.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je primjenjivati od trenutka kada je utvrđen manjak kapitala do kraja razdoblja trajanja njezinog restrukturiranja ili dok ne otplati državnu potporu koju je primila, ovisno koji događaj prije nastupi.

Ograničenja vezana uz primitke

Članak 11.

(1) Kreditna institucija koja posluje s poteškoćama i koja je podnijela Zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika identificiranim radnicima čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti kreditne institucije ne smije izvršiti isplate ukupnih fiksnih i varijabilnih primitaka čiji bi iznos prekoračio jedno od sljedećeg:

1. iznos petnaest prosječnih bruto mjesečnih plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, prema podacima Državnog zavoda za statistiku

2. iznos deset prosječnih bruto mjesečnih plaća radnika u toj kreditnoj instituciji.

(2) Članovima uprave i nadzornog odbora kreditne institucije koja posluje s poteškoćama ne smiju se vršiti isplate varijabilnih primitaka.

(3) Navedena ograničenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je primjenjivati od trenutka kada je utvrđen manjak kapitala do kraja razdoblja trajanja njezinog restrukturiranja ili dok ne otplati državnu potporu koju je primila, ovisno koji događaj prije nastupi. Osim navedenog ograničenja, kreditna institucija koja posluje s poteškoćama ne smije isplaćivati otpremnine u iznosu većem od onoga koji je određen propisima.

Sadržaj Plana restrukturiranja

Članak 12.

(1) Ako Agencija utvrdi da se vlastitim mjerama kreditne institucije koja posluje s poteškoćama iz članka 8. ovoga Pravilnika ne mogu otkloniti poteškoće te institucije, odnosno nadoknaditi cjelokupan manjak kapitala, tada se preostali manjak kapitala može nadoknaditi sredstvima odobrenim mjerom za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja, odnosno državnom potporom za restrukturiranje kreditne institucije koja posluje s poteškoćama.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dužna je izraditi prijedlog Plana restrukturiranja u skladu s pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru u Europskoj uniji, a osobito s Komunikacijom o restrukturiranju.

(3) Iz prijedloga Plana restrukturiranja kreditne institucije koja posluje s poteškoćama, čije trajanje može biti najviše pet godina, treba biti vidljivo sljedeće:

1. povratak kreditne institucije koja posluje s poteškoćama dugoročnoj održivosti. Smatra se da je dugoročna održivost dostignuta kada je kreditna institucija u stanju plaćati sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske troškove i pružiti primjeren povrat na kapital uzimajući u obzir profil rizika te da su zadovoljeni svi regulatorni kapitalni zahtjevi

2. analiza uzroka poteškoća kreditne institucije i njezine vlastite slabosti, te provesti stres testiranje poslovanja. Pri tome treba navesti kako će predložene mjere restrukturiranja riješiti temeljne probleme likvidnosti nastale zbog manjka kapitala. Prilikom povećanja kapitala kreditna institucija koja posluje s poteškoćama mora utvrditi i, koliko je to moguće, bez ugrožavanja održivosti, predvidjeti sve mjere za povećanje kapitala koje je u stanju provesti

3. državna potpora, odnosno mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja treba biti ograničena na nužni minimum te bi kreditna institucija koja posluje s poteškoćama trebala dati primjereni vlastiti doprinos troškovima restrukturiranja

4. raspodjela tereta restrukturiranja mora biti unaprijed definirana, a odnosi se na zabranu isplate dividendi i prinosa na dospjele hibridne instrumente, zabranu otkupa vlastitih dionica i pozivanja na uplatu novih hibridnih instrumenata, zabranjuju se sve akvizicije i mora biti jasno vidljiva implementacija smanjenja troškova sve dok državna potpora ne bude u potpunosti otplaćen.

5. ograničenje narušavanja tržišnog natjecanja treba biti svedeno na minimum uzimajući u obzir obilježja tržišta na kojem djeluje kreditna institucija koja posluje s poteškoćama i visinu odobrene mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja, zabranjuje se oglašavanje, nove akvizicije, kao i limitiranje povećanja odobrenih kredita u skladu sa situacijom na tržištu

6. postojanje izlazne strategije te način i rokovi praćenja provođenja Plana restrukturiranja nakon što isti prihvate Europska komisija i Agencija moraju biti unaprijed definirani.

(4) Okvirni sadržaj Plana restrukturiranja propisan je u Prilogu 1., a koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Postupanje Agencije po zaprimanju Zahtjeva

Članak 13.

(1) Nakon što zaprimi Zahtjev, Agencija utvrđuje sadrži li Zahtjev sve podatke i informacije koji su navedeni u članku 6. stavku 1. ovoga Pravilnika i je li kreditna institucija koja posluje s poteškoćama priložila sve dokumente iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika te odlučuje hoće li postupiti sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ako Zahtjev ne sadrži podatke iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ili nisu priloženi svi dokumenti iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, odnosno iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, Agencija će od kreditne institucije koja posluje s poteškoćama zatražiti da u roku, koji ne može biti kraći od deset dana, ispravi odnosno nadopuni Zahtjev.

(3) Ako kreditna institucija koja posluje s poteškoćama ne dostavi podatke i dokumentaciju propisane ovim Pravilnikom, niti nakon zahtjeva Agencije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, smatrat će se da Zahtjev nije ni podnesen.

(4) Po zaprimanju urednog i potpunog Zahtjeva i dokumenata iz članka 6. ovoga Pravilnika, Agencija ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovoga Pravilnika te opravdanost podnošenja Zahtjeva i usklađenost Zahtjeva s pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru u Europskoj uniji. U tu svrhu Agencija posebice ocjenjuje ispunjava li Plan za povećanje i održavanje kapitala potrebne uvjete i mjere iz članka 7. ovoga Pravilnika te ispunjava li prijedlog Plana restrukturiranja uvjete iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(5) Ako nakon zaprimanja urednog i potpunog Zahtjeva i ocjene dokumenata sukladno stavku 4. ovoga članka, Agencija utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za poduzimanje mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz ovoga Pravilnika, donijet će odluku o odbijanju Zahtjeva. Odluka Agencije mora biti obrazložena.

(6) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 4. ovoga članka Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci Plan za povećanje i održavanje kapitala kreditne institucije koja posluje s poteškoćama na potvrdu, a Zahtjev i stav Agencije o Zahtjevu na prethodno mišljenje. Prethodno mišljenje Hrvatske narodne banke sadrži i potvrdu Plana za povećanje i održavanje kapitala.

(7) Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da Plan za povećanje i održavanje kapitala ima otklonjive nedostatke obavijestit će o tome Agenciju. Temeljem te obavijesti Agencija, ako to smatra opravdanim, će zatražiti izmjenu ili dopunu Plana za povećanje i održavanje kapitala. Takav izmijenjeni Plan za povećanje i održavanje kapitala Agencija ponovo dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci na potvrdu.

(8) Ako Hrvatska narodna banka ne potvrdi Plan za povećanje i održavanje kapitala, Agencija će donijeti odluku iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Ako Hrvatska narodna banka potvrdi Plan za povećanje i održavanje kapitala, Agencija će Ministarstvu financija dostaviti prijedlog državne potpore za restrukturiranje kreditne institucije koja posluje s poteškoćama, prijedlog Plana restrukturiranja i zahtjev da se izvrši prijava prijedloga državne potpore Europskoj komisiji na odobrenje.

(10) Prijava prijedloga državne potpore iz stavka 9. ovoga članka provodi se u skladu s postupkom propisanim u zakonu kojim su uređene nadležnosti, politika i postupanja vezano uz državne potpore u Republici Hrvatskoj.

Odluka Agencije o Zahtjevu

Članak 14.

(1) Ako Europska komisija odobri prijedlog državne potpore iz članka 13. stavka 9. ovoga Pravilnika, Agencija donosi Odluku o poduzimanju mjera radi sprječavanja nastupa osiguranog slučaja.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se iznos državne potpore koja se dodjeljuje kreditnoj instituciji koja posluje s poteškoćama i uređuju obveze te kreditne institucije u odnosu na korištenje te potpore.

(3) Ako Agencija, poduzimanjem mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja, odnosno dodjelom državne potpore iz stavka 2. ovoga članka, stekne kvalificirani udio u kreditnoj instituciji koja posluje s poteškoćama dužna je podnijeti zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela Hrvatskoj narodnoj banci sukladno zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

(4) Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, Agencija i kreditna institucija koja posluje s poteškoćama sklapaju Ugovor o provedbi mjera radi sprječavanja nastupa osiguranog slučaja. Ugovor sadrži sve obveze kreditne institucije koja posluje s poteškoćama koje ona preuzima u odnosu na Plan restrukturiranja te mjere provjere od strane Agencije ispunjava li kreditna institucija koja posluje s poteškoćama svoje obveze iz Ugovora.

(5) Ugovorom iz stavka 4. ovoga članka naročito se utvrđuje sljedeće:

1. pravo Agencije na imenovanja članova nadzornog odbora

2. pravo Agencije na imenovanja članova u odbor za rizike

3. pravo Agencije na imenovanja članova u revizorski odbor

4. način i rokove izvješćivanja o provedbi Plana restrukturiranja, Odluke iz stavka 1. ovoga članka te Ugovora iz stavka 4. ovoga članka

5. izlaznu strategiju i ostale mjere provjere od strane Agencije ispunjava li kreditna institucija koja posluje s poteškoćama svoje obveze utvrđene Odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ako Europska komisija ne odobri državnu potporu za restrukturiranje kreditne institucije koja posluje s poteškoćama, Agencija će donijeti odluku kojom odbija Zahtjev. Odluka Agencije mora biti obrazložena.

(7) Iznimno, ako Europska komisija ocijeni da prijedlog mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika ne predstavlja državnu potporu, Agencija može donijeti Odluku iz stavka 1. ovoga članka te se daljnji postupak provodi kao da se radi o dopuštenoj državnoj potpori.

Završna odredba

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/15-01/490

Urbroj: 513-06-03-16-17

Zagreb, 5. srpnja 2016.

Ministar financija

dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I.

OKVIRNI SADRŽAJ PLANA RESTRUKTURIRANJA

1. Opis kreditne institucije i njenog poslovanja

2. Opis tržišta (u proizvodnom i geografskom smislu) i tržišnih udjela

2.1. Opis glavnih proizvoda i tržišta na kojima djeluje kreditna institucija

2.2. Izračun tržišnih udjela (na hrvatskom tržištu, regionalnom i EU tržištu)

3. Analiza uzroka poteškoća u poslovanju kreditne institucije (unutarnji razlozi)

4. Opis intervencija države i ocjena državne potpore

4.1. Informacija o tome je li kreditna institucija ili njezina podružnica već ranije dobivala potporu za sanaciju ili restrukturiranje

4.2. Informacija o obliku i iznosu državne potpore ili ostvarenoj financijskoj prednosti vezano uz pomoć od strane države koja mora sadržavati podatke o svim iznosima potpore koji su primljeni u vrijeme restrukturiranja

4.3. Ocjena državne intervencije u skladu s propisima o potporama i izračun iznosa potpore

5. Povratak održivosti

5.1. Prikaz različitih pretpostavki kretanja na tržištu

5.1.1. Postojeće stanje na tržištu na kojem djeluje kreditna institucija

5.1.2. Očekivanja vezano uz razvoj stanja na tržištu glavnih proizvoda kreditne institucije

5.2. Opis scenarija budućeg poslovanja kreditne institucije bez državne intervencije

5.2.1. Prilagodbe osnovnog poslovnog plana

5.2.2. Kretanje pokazatelja kapitala u prošlosti, trenutno i u budućnosti (tier 1, tier 2)

5.3. Opis buduće strategije poslovanja kreditne institucije i načina na koji namjerava postići održivost poslovanja

5.3.1. Polazna pozicija i opis cjelokupnog poslovanja

5.3.2. Poslovanje kreditne institucije prema njezinim glavnim poslovnim aktivnostima/proizvodima

5.3.3. Prilagodbe promjenama u regulatornom okruženju (jačanje risk menadžmenta, jačanje sigurnosnih slojeva kapitala, itd.)

5.3.4. Potvrda stanja cjelokupne imovine umanjene vrijednosti

5.3.5. Eventualne promjene u vlasničkoj strukturi

5.4. Opis i pregled svih mjera koje kreditna institucija namjerava poduzeti kako bi povratila održivost, troškovi tih mjera i njihov učinak na račun dobiti i gubitka i bilancu

5.4.1. Mjere na razini grupe

5.4.2. Mjere u odnosu na svaku glavnu poslovnu aktivnost/proizvod kreditne institucije

5.4.3. Utjecaj svake mjere na račun dobiti i gubitka i bilancu

5.5. Opis učinka svake mjere za suzbijanje negativnog utjecaja na tržišno natjecanje s aspekta troškova i utjecaja na račun dobiti i gubitka i bilancu

5.6. Usporedba s alternativnim scenarijima i kratka komparativna analiza ekonomskih i socijalnih učinaka tih scenarija na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini (ova analiza se osobito zahtijeva u slučaju ako kreditna institucija ne može zadovoljiti bonitetne zahtjeve ukoliko joj se ne odobri državna potpora)

5.6.1. Alternativne opcije: stečaj, likvidacija ili preuzimanje od druge banke i očekivani učinci

5.6.2. Opći gospodarski učinci

5.7. Vremenski raspored implementacije predviđenih mjera i konačni rok za provedbu plana restrukturiranja u cijelosti (mora se označiti što se smatra poslovnom tajnom)

5.8. Opis plana vraćanja državne potpore

5.8.1. Temeljne pretpostavke za izlaznu strategiju Agencije

5.8.2. Opis izlazne strategije Agencije i poticaji da do iste dođe

5.8.3. Plan izlaska ili povrata potpore sve do okončanja povrata i potpunog izlaska Agencije

5.9. Račun dobiti i gubitka i bilanca za prethodne tri godine i narednih pet godina uključujući ključne financijske pokazatelje i analizu osjetljivosti koja se temelji na najboljem i najlošijem scenariju budućeg poslovanja

5.9.1. Bazni (očekivani, osnovni) scenarij

5.9.1.1. Račun dobiti i gubitka i prikaz bilance za cijelu grupu

5.9.1.2. Ključni financijski pokazatelji na razini grupe (RAROC, CIR, ROE, itd.)

5.9.1.3. Račun dobiti i gubitka i prikaz bilance za svaku poslovnu jedinicu

5.9.1.4. Ključni financijski pokazatelji za poslovne jedinice (RAROC, CIR, ROE, itd.)

5.9.2. Najbolji scenarij

5.9.2.1. Pretpostavke za realizaciju najboljeg scenarija budućeg poslovanja kreditne institucije

5.9.2.2. Račun dobiti i gubitka i prikaz bilance na razini grupe

5.9.2.3. Ključni financijski pokazatelji na razini grupe (RAROC, CIR, ROE, itd.)

5.9.3. Najlošiji scenarij – ako je proveden stres test koji je ocijenjen od strane nadležnog nadzornog tijela (Hrvatska narodne banka) potrebno je prikazati metodologiju, parametre i rezultate tog testa (Europska komisija zahtijeva da se stres test provede temeljem parametara koji su usuglašeni na razini Europske unije – metodologiji koju je razvio Odbor europskih bankarskih supervizora)

5.9.3.1. Pretpostavke koje su uzete u obzir kod izrade ovog scenarija

5.9.3.2. Račun dobiti i gubitka i prikaz bilance na razini grupe

5.9.3.3. Ključni financijski pokazatelji na razini grupe (RAROC, CIR, ROE, itd.)

6. Podjela tereta (burden sharing) – doprinos restrukturiranju od strane kreditne institucije odnosno vlasnika – dioničara i imatelja relevantnih instrumenata kapitala

71 03.08.2016 Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama