Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine

NN 71/2016 (3.8.2016.), Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1697

Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14), na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA HITNE MEDICINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja djelatnosti hitne medicine kao zdravstvene djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Djelatnost hitne medicine organizirana je kao javna hitna medicinska služba koja se po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije organizira u cilju neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a s ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja.

Članak 3.

Djelatnost hitne medicine obuhvaća provođenje mjera i postupaka hitnog izvanbolničkog medicinskog zbrinjavanja na mjestu događaja ili u prostoru za reanimaciju/ambulanti zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Županijski zavod) ili tijekom prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba prijevoznim sredstvima hitne medicinske službe u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te provođenje mjera i postupaka hitnog bolničkog medicinskog zbrinjavanja u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Članak 4.

(1) Djelatnost hitne medicine u Republici Hrvatskoj organizirana je po modelu cjelovitog sustava izvanbolničke i bolničke djelatnosti hitne medicine tijekom 24 sata.

(2) Djelatnost hitne medicine organizira se i provodi na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

(3) Organizacija djelatnosti hitne medicine podrazumijeva funkcionalnu povezanost i usklađenost na svim horizontalnim i vertikalnim razinama te suradnju svih pružatelja zdravstvene zaštite ovisno o opsegu i složenosti poslova, karakteristikama pojedinih područja i drugim objektivnim okolnostima.

II. UVJETI, ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE

Članak 5.

(1) Djelatnost izvanbolničke hitne medicine obavlja Županijski zavod i njegove ispostave za područje županije.

(2) Izvanbolničko hitno medicinsko zbrinjavanje obvezan je pružiti onaj Županijski zavod na čijem je području nastupila potreba hitnog medicinskog zbrinjavanja.

(3) Ako Županijski zavod iz stavka 2. ovoga članka nije u mogućnosti pružiti potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje, obvezan je zatražiti sudjelovanje najbližeg Županijskog zavoda.

Članak 6.

(1) Županijski zavod obavlja sljedeće poslove izvanbolničke hitne medicine:

– zaprima hitne medicinske pozive te upućuje timove na intervenciju i upravlja komunikacijskim sustavom,

– obavlja poslove hitnog medicinskog zbrinjavanja hitnih stanja oboljelih i ozlijeđenih osoba,

– pruža hitno medicinsko zbrinjavanje rodiljama tijekom poroda izvan zdravstvene ustanove, odnosno tijekom prijevoza,

– pruža hitno medicinsko zbrinjavanje u prostoru za reanimaciju/ambulanti,

– u slučaju potrebe, najkraćim putem prevozi ozlijeđene, odnosno oboljele osobe u najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi nastavka postupka liječenja,

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u dijagnostici i liječenju,

– sudjeluje u organizaciji i provedbi zdravstvene zaštite u izvanrednim okolnostima u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– osigurava provođenje obvezujućih standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine,

– osigurava korištenje opreme prema utvrđenim standardima,

– vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja dostavlja Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,

– obavlja i druge poslove na zahtjev i u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

(2) Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja se u posebnoj jedinici Županijskog zavoda.

Članak 7.

(1) U organizaciju izvanbolničke hitne medicine uključeni su i timovi koje iznad standarda utvrđenih mrežom hitne medicine osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.

(2) Na područjima na kojima je zbog tranzita i/ili boravka turista povećan broj korisnika zdravstvene zaštite, jedinica područne (regionalne) samouprave je obvezna, u suradnji s jedinicom lokalne samouprave, turističkom zajednicom, Hrvatskim autocestama, Hrvatskim cestama, Hrvatskim auto-klubom, Hrvatskim ronilačkim savezom i društvima za osiguranje, organizirati i osigurati povećani broj timova hitne medicinske službe na određenome području u odnosu na broj timova određenih mrežom hitne medicine, sukladno posebnom sporazumu koji sklapa s Županijskim zavodom.

1. Prijavno-dojavna jedinica Županijskog zavoda

Članak 8.

(1) Prijavno dojavna jedinica Županijskog zavoda organizira se na županijskoj razini.

(2) Prijavno-dojavna jedinica Županijskog zavoda je dispečerska služba izvanbolničke hitne medicine i odgovorna je za primanje poziva na standardizirani način prema protokolu Hrvatski indeks prijama hitnog poziva za medicinsko prijavno-dojavnu jedinicu, za upućivanje tima na intervenciju te upravljanje komunikacijskim sustavom na svojem području.

(3) Protokol iz stavka 2. donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

(4) Radnici prijavno-dojavne jedinice Županijskog zavoda prema protokolu iz stavka 2. ovog članka obavljaju prijam poziva, određuju stupanj hitnosti, upućuju tim na intervenciju, obavještavaju bolničku hitnu službu o dolasku hitnoga pacijenta, surađuju s policijom, vatrogasnom službom i drugim odgovarajućim službama i daju savjete pozivatelju sukladno protokolu za prijam poziva.

(5) Prijavno-dojavna jedinica prema potrebi surađuje s prijavno-dojavnim jedinicama drugih Županijskih zavoda na temelju jedinstvenog sustava međusobne komunikacije, s bolničkim ustanovama koje obavljaju djelatnost hitne medicine i s drugim hitnim službama.

(6) Svi radnici prijavno-dojavne jedinice Županijskog zavoda moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada, algoritmima postupanja i edukacijskim programima koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Članak 9.

(1) Izvanbolnička hitna medicinska služba se poziva na broj 194.

Svaka prijavno dojavna-jedinica Županijskog zavoda mora imati najmanje dvije telefonske linije 194, direktne telefonske linije, TETRA radio-komunikacijski sustav i javnu mobilnu mrežu.

(2) Veza između vozila hitne medicinske službe i prijavno-dojavne jedinice Županijskog zavoda provodi se putem TETRA radio-komunikacijskog sustava, a u slučaju potrebe putem javne mobilne mreže.

(3) Putem TETRA radio-komunikacijskog sustava i javne mobilne mreže osigurava se komunikacija između vozila hitne medicinske službe, prijavno-dojavne jedinice Županijskog zavoda, objedinjenog hitnog bolničkog prijama, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Kriznog stožera Ministarstva zdravlja.

(4) Svi telefonski razgovori na liniju 194 kao i TETRA radio-komunikacijskog sustava u prijavno-dojavnoj jedinici Županijskog zavoda moraju se snimati i pohranjivati na trajnom mediju.

Članak 10.

(1) Zabranjena je svaka zlouporaba poziva na broj 194, što osobito obuhvaća sve vrste zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva.

(2) Zlouporaba poziva na broj 194 je ostvarivanje poziva na broj 194 kojim se lažno dojavljuje o nepostojećem hitnom medicinskom slučaju te ostvarivanje poziva na broj 194 koji nije vezan za hitni medicinski slučaj, a koji pozivatelj uporno nastavlja unatoč opetovanim upozorenjima dispečera kako poziv nije u nadležnosti prijavno-dojavne jedinice Županijskog zavoda.

(3) Zlouporabu poziva na broj 194 dispečer prijavno dojavne jedinice Županijskog zavoda dužan je prijaviti ovlaštenoj osobi Županijskog zavoda.

2. Hitno izvanbolničko zbrinjavanje

Članak 11.

(1) Doktor medicine u Timu 1 Županijskog zavoda obavlja pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju te koordinira radom ostalih članova tima. Po potrebi tim prevozi pacijenta s mjesta intervencije u zdravstvenu ustanovu.

(2) Medicinska sestra – medicinski tehničar u Timu 1 sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

(3) Vozač doprinosi timskom radu Tima 1 u zbrinjavanju hitnog pacijenta.

(4) Svi članovi Tima 1 moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada, algoritmima postupanja i edukacijskim programima koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Članak 12.

(1) Prvostupnica/prvostupnik sestrinstva/medicinska sestra – medicinski tehničar u Timu 2 Županijskog zavoda obavlja pregled, primjenjuje dijagnostičke i terapijske postupke sukladno kompetencijama stečenima obrazovanjem i usavršavanjem, te koordinira radom tima.

(2) Svi članovi Tima 2 moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada, algoritmima postupanja i edukacijskim programima koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Članak 13.

(1) Doktor medicine u Timu pripravnosti Županijskog zavoda obavlja pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju te koordinira radom drugoga člana tima. Po potrebi Tim pripravnosti s mjesta intervencije prevozi ili organizira prijevoz pacijenta u zdravstvenu ustanovu.

(2) Medicinska sestra – medicinski tehničar u Timu pripravnosti sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

(3) Vozač doprinosi timskom radu Tima pripravnosti u zbrinjavanju hitnog pacijenta.

(4) Svi članovi Tima pripravnosti moraju postupati sukladno standardnim operativnim postupcima, protokolima rada, algoritmima postupanja i edukacijskim programima koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

(5) Tim pripravnosti obvezan je bez odgode po prijamu poziva i zaprimanju intervencije od prijavno-dojavne jedinice odazvati se i krenuti na intervenciju.

Članak 14.

Hitni medicinski prijevoz između dvije bolničke zdravstvene ustanove obavlja ugovorni subjekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza prema sjedištu zdravstvene ustanove koja je zatražila prijevoz pacijenta u pratnji doktora medicine i s opremom zdravstvene ustanove koja je zatražila prijevoz i utvrdila potrebu pratnje.

III. UVJETI, ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DJELATNOSTI BOLNIČKE HITNE MEDICINE

Članak 15.

(1) Djelatnost hitne medicine na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite obavlja ustrojstvena jedinica Objedinjenog hitnog bolničkog prijama u bolnici.

(2) U Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu iz stavka 1. ovog članka provodi se trijaža, pregled, postupci dijagnostike, stabilizacije i liječenja pacijenata.

Članak 16.

Objedinjeni hitni bolnički prijam je ustrojstvena jedinica bolnice koja obavlja sljedeće poslove:

– provodi mjere u djelatnosti hitne medicine,

– osigurava provođenje obvezujućih standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine,

– osigurava korištenje opreme prema utvrđenim standardima,

– prikuplja podatke iz područja hitne medicine za potrebe Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u dijagnostici i liječenju,

– sudjeluje u organizaciji i provedbi zdravstvene zaštite u izvanrednim okolnostima u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja dostavlja Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,

– obavlja i druge poslove u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Članak 17.

(1) Prostor za trijažu Objedinjenog hitnog bolničkog prijama je mjesto prvog kontakta zdravstvenog radnika i pacijenta.

(2) Trijažnim postupkom procjenjuje se stanje pacijenta te se ovisno o utvrđenom stupnju hitnosti pacijenti razvrstavaju u pet trijažnih kategorija, sukladno Australsko-azijskoj ljestvici trijaže.

(3) Trijaža u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu provodi se temeljem trijažnog sustava, a provodi je medicinska sestra sa završenom edukacijom iz trijaže prema programu kojeg donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Članak 18.

(1) U prostoru za zbrinjavanje akutnih pacijenata Objedinjenog hitnog bolničkog prijama zbrinjavaju se životno ugroženi pacijenti koji zahtijevaju stalni nadzor i praćenje najdulje 8 sati.

(2) U prostoru za zbrinjavanje subakutnih pacijenata Objedinjenog hitnog bolničkog prijama zbrinjavaju se hitni pacijenti čije stanje zahtijeva nadzor i praćenje najdulje 24 sata.

IV. DOKUMENTACIJA

Članak 19.

(1) O radu prijavno dojavne jedinice i timova izvanbolničke hitne medicine vodi se evidencija na obrascima tiskanim u prilogu ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio, i to:

– Prilog 1. Obrazac za prijam poziva,

– Prilog 2. Obrazac o kretanju timova na terenu,

– Prilog 3. Obrazac za primopredaju cestovnog vozila hitne medicine i medicinske opreme,

– Prilog 4. Obrazac o izvanrednom događaju,

– Prilog 5. Obrazac za trijažu kod većih nesreća,

– Prilog 6. Obrazac medicinske dokumentacije o pacijentu Lista A za doktore medicine Tim 1 i Lista B za medicinske sestre – medicinske tehničare Tim 2

– Prilog 7. Obrazac za praćenje postupka oživljavanja (Utstein obrazac),

(2) O radu Objedinjenog hitnog bolničkog prijama vodi se evidencija na obrascima:

– Obrazac trijaže,

– Obrazac o izvanrednom događaju,

– Obrazac primarna procjena pacijenta – opservacija u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu s Uputama za primjenu sestrinske dokumentacije u opservaciji Objedinjenog hitnog bolničkog prijama.

(3) Obrazac trijaže i Obrazac o izvanrednom događaju iz stavka 2. ovog članka tiskani su u Prilogu 8. i 9. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(4) Obrazac primarna procjena pacijenta – opservacija u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu s Uputama za primjenu sestrinske dokumentacije u opservaciji Objedinjenog hitnog bolničkog prijama iz stavka 2. ovog članka, propisan je pravilnikom kojim je regulirana sestrinska dokumentacija u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Članak 20.

(1) Županijski zavod zadržava za potrebe svoje evidencije podatke prema propisanim obrascima iz članka 19. stavka 1. podstavaka 1. do 7. ovoga Pravilnika.

(2) Objedinjeni hitni bolnički prijam zadržava za potrebe svoje evidencije podatke prema propisanim obrascima iz članak 19. stavka 2. podstavaka 1. do 3. ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac iz članka 19. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika sastavni je dio medicinske dokumentacije pacijenta koji se upućuje u zdravstvenu ustanovu radi postupka završnoga liječenja.

(4) Obrazac iz članka 19. stavka 1. podstavka 6. popunjava Tim 1 ili Tim 2 u dva primjerka, od kojih jedan za potrebe svoje evidencije zadržava Županijski zavod, a drugi je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta koji se upućuje u zdravstvenu ustanovu radi postupka završnoga liječenja.

(5) Obrazac trijaže iz članka 19. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan za potrebe svoje evidencije zadržava Objedinjeni hitni bolnički prijam, a drugi je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta koji se upućuje na bolničko liječenje ili u primarnu zdravstvenu zaštitu.

(6) Obrazac sestrinske dokumentacije iz članka 19. stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika popunjavaju se u dva primjerka, od kojih jedan za potrebe svoje evidencije zadržava Objedinjeni hitni bolnički prijam, a drugi je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta.

V. POSEBNE ODREDBE

Članak 21.

Za potrebe zdravstvene zaštite u slučajevima izvanrednih okolnosti, velikih nesreća, prirodnih katastrofa i epidemija, izvanbolnička i bolnička hitna medicinska služba se organizira u skladu s posebnim propisima i standardnim operativnim postupcima u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i Kriznim stožerom Ministarstva zdravlja.

Članak 22.

(1) Timovi hitne medicinske službe Županijskih zavoda pružaju hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja izvan redovitog opsega rada.

(2) Organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni su, obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja, osigurati prisutnost jednog ili više timova hitne medicinske službe Županijskog zavoda tijekom održavanja okupljanja.

(3) Organizacija hitne medicine na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja i broj potrebnih timova nalazi se u Prilogu 10. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, broj 146/03).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/18
Urbroj: 534-02-1-2/2-16-04
Zagreb, 27. srpnja 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 10.

71 03.08.2016 Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine 71 03.08.2016 Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine 71 03.08.2016 Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine 71 03.08.2016 Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine 71 03.08.2016 Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine