Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

NN 71/2016 (3.8.2016.), Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1700

Na temelju članka 29. stavka 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNE PROSTORIJE I OPREMA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE DRŽAVNIM ŽIGOM PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina.

II. RADNI PROSTOR

Članak 2.

Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja se:

– u radnoj prostoriji za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina u kojoj se nalazi i prijemno mjesto (dalje u tekstu radne prostorije),

– u prostoru u kojem se nalazi laboratorij opremljen za obavljanje kvalitativnih i kvantitativnih analiza predmeta od plemenitih kovina.

Prostorije za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

Članak 3.

Radne prostorije za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina moraju ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom i drugim propisima (propisi o higijeni, požarno-preventivni, o gradnji objekata, zaštiti okoliša, zaštiti na radu).

Članak 4.

(1) Za vrijeme obavljanja ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, ulazak u radne prostorije dozvoljen je samo osobama zaposlenim na tim poslovima.

(2) Ulazna vrata radnog prostora moraju biti osigurana na način da službena osoba ulazi u radni prostor upotrebom ključa ili putem šifre.

Članak 5.

U prostoriji za ispitivanje i žigosanje nije dopušteno držati predmete, koji nisu neophodni za ispitivanje i žigosanje, niti se u njoj za vrijeme ispitivanja i žigosanja smiju obavljati neki drugi poslovi.

Prostor u kojem se nalazi laboratorij

Članak 6.

Prostor u kojem se nalazi laboratorij mora ispunjavati uvjete propisane odredbama članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Prostor u kojem se nalazi laboratorij mora imati:

– uređaj za isisavanje onečišćenog zraka (digestor)

– mokri čvor za rad s kemikalijama i

– poseban ventilirajući ormar za čuvanje kemikalija.

III. OPREMA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE

Članak 8.

(1) U radnoj prostoriji za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina mora se nalaziti stol za žigosanje dovoljno prostran da na njega može stati oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, neautomatska ovjerena vaga razreda točnosti II i sef za čuvanje predmeta, žigova i drugih predmeta koji se moraju čuvati na siguran način.

(2) Oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina iz stavka 1. ovoga članka je:

– oprema za probu na kamenu

– oprema za žigosanje.

Oprema za probu na kamenu

Članak 9.

Neophodna oprema za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina probom na kamenu:

– ispitni kamen,

– ispitne kiseline,

– ispitne igle točno određenog sastava i boje

– sitni i potrošni materijal.

Oprema za žigosanje

Članak 10.

Neophodna oprema za žigosanje su čekić, nakovanj, kliješta za žigosanje, odgovarajući žigovi, naprave za žigosanje (mali strojevi), kao i pomoćna oprema za žigosanje.

Žigosanje se može obavljati i uz pomoć uređaja za lasersko žigosanje.

IV. OPREMA ZA ISPITIVANJE U LABORATORIJU

Članak 11.

U laboratoriju se nalazi:

– oprema za XRF ispitivanje i

– oprema za kvantitativne kemijske analize.

Oprema za XRF ispitivanje

Članak 12.

Neophodna oprema za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina XRF metodom:

– XRF instrument odgovarajuće točnosti

– certificirani referentni materijali.

Oprema za kvantitativne kemijske analize

Članak 13.

(1) Neophodna oprema za ispitivanje predmeta od zlata metodom kupelacije:

– peć za kupelaciju

– analitička vaga, s mogućnošću očitanja 0,01 mg

– lončići (kupele) od magnezijeva oksida

– naprava za razvlačenje lima

– digestor

– kupelj

– odgovarajuće laboratorijsko posuđe i reagensi

– pomoćna oprema i pribor (kliješta, hvataljke, nakovanj, čekić, lončići za žarenje, četka za čišćenje, pipete, tikvice i sličan laboratorijski pribora).

(2) Neophodna oprema za ispitivanje predmeta od srebra metodom potenciometrijske titracije:

– uređaj za potenciometrijsku titraciju s odgovarajućim priborom

– analitička vaga, s mogućnošću očitanja 0,01 mg

– digestor

– kupelj

– odgovarajuće laboratorijsko posuđe i reagensi.

(3) Osim opreme iz stavka 1. i 2. ovoga članka moguće je koristiti i drugu opremu za instrumentalne analize predmeta od plemenitih kovina.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim uvjetima radnoga prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 107/93).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-03/03

Urbroj: 558-01/2-16-1

Zagreb, 29. srpnja 2016.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.