Pravilnik o načinu suradnje i razmjene informacija Obalne straže Republike Hrvatske i drugih tijela nadležnih za sigurnost plovidbe te ovlastima i postupku nadzora nad provedbom propisa o sigurnosti plovidbe

NN 72/2016 (6.8.2016.), Pravilnik o načinu suradnje i razmjene informacija Obalne straže Republike Hrvatske i drugih tijela nadležnih za sigurnost plovidbe te ovlastima i postupku nadzora nad provedbom propisa o sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO OBRANE

1709

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 109/07) ministar obrane uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU SURADNJE I RAZMJENE INFORMACIJA OBALNE STRAŽE REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGIH TIJELA NADLEŽNIH ZA SIGURNOST PLOVIDBE TE OVLASTIMA I POSTUPKU NADZORA NAD PROVEDBOM PROPISA O SIGURNOSTI PLOVIDBE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način suradnje i razmjene informacija Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Obalna straža) i tijela nadležnog za sigurnost plovidbe te ovlasti i postupak nadzora nad provedbom propisa o sigurnosti plovidbe.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na ovlaštene osobe Obalne straže i na pripadnike tijela nadležnoga za sigurnost plovidbe.

Članak 2.

Suradnja i razmjena informacija te postupak nadzora nad provedbom propisa o sigurnosti plovidbe uređeni ovim Pravilnikom odnosi se na osnovne uvjete kojima, u skladu s Pomorskim zakonikom i propisima donesenim na temelju toga Zakona, moraju udovoljavati plovni objekti hrvatske državne pripadnosti te plovni objekti koji plove unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske, posade na plovnim objektima, kao i na plovidbu brodova na moru.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. tijela nadležna za sigurnost plovidbe su:

– ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za pomorstvo s nadležnostima za sigurnost plovidbe

– lučke kapetanije.

2. operativno značajna informacija je skup podataka o plovnim objektima koji jesu ili bi mogli biti prijetnja sigurnoj plovidbi (pozicija, opis, naziv, broj, kurs i brzina).

II. NAČINI SURADNJE

Članak 4.

Obalna straža pruža potporu tijelima nadležnima za sigurnost plovidbe u provedbi propisa o sigurnosti plovidbe u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Obalna straža i tijela nadležna za sigurnost plovidbe ostvaruju stalnu suradnju neposrednim kontaktom njihovih predstavnika u područnim jedinicama koordinacije.

(2) Suradnja se odnosi na pružanje raspoloživih informacija, planiranje i provedbu djelovanja radi provedbe propisa vezanih za sigurnost plovidbe.

Članak 6.

(1) Na zahtjev tijela nadležnih za sigurnost plovidbe zapovjednik Obalne straže može odobriti ukrcavanje predstavnika tih tijela na plovilo ili zrakoplov Obalne straže radi izvršenja zadaće.

(2) Zahtjev se podnosi u pisanom obliku Zapovjedništvu Obalne straže, a iznimno u slučaju hitne intervencije zahtjev se upućuje usmeno uz obvezu naknadne dostave pisanog zahtjeva.

(3) Na zahtjev zapovjednika Obalne straže, a na temelju ukazane potrebe, tijela nadležna za sigurnost plovidbe mogu ukrcati svojeg predstavnika na plovilo ili zrakoplov Obalne straže radi izvršenja zadaće.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku čelniku tijela nadležnog za sigurnost plovidbe, a iznimno u slučaju hitne intervencije zahtjev se priopćuje usmeno uz obvezu naknadnog dostavljanja u pisanom obliku.

III. RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 7.

(1) Protok i razmjena informacija između tijela nadležnog za sigurnost plovidbe i Obalne straže koje se tiču zadaća sigurnosti plovidbe obavljaju se preko operativnih središta – operativnih dežurstava.

(2) Iznimno, u akciji na moru kada plovila Obalne straže i tijela nadležnih za sigurnost plovidbe djeluju u istom području na određenoj zadaći, protok operativno zanimljivih informacija odvijat će se izravno između sudionika koji izvršavaju zadaću.

(3) Obalna straža dužna je svakih 15 dana tijelu nadležnom za sigurnost plovidbe dostaviti evidenciju provedenih inspekcijskih pregleda iz područja sigurnosti plovidbe te evidenciju utvrđenih prekršaja uz dostavu kopije izdanih prekršajnih odnosno optužnih prijedloga.

Članak 8.

(1) Operativno zanimljive informacije vezane uz sigurnost plovidbe prikupljene korištenjem svih raspoloživih tehničkih i ljudskih potencijala Obalne straže objedinjavaju se i analiziraju te dostavljaju tijelima nadležnima za sigurnost plovidbe standardnim operativnim postupkom.

(2) Tijela nadležna za sigurnost plovidbe mogu po potrebi preko operativnih središta – operativnih dežurstava zatražiti od Obalne straže utvrđivanje podataka o plovnom objektu te stanju i drugim aktivnostima na plovnom objektu radi učinkovite provede propisa o sigurnosti plovidbe.

IV. OVLASTI I POSTUPCI NADZORA NAD PROVEDBOM PROPISA O SIGURNOSTI PLOVIDBE OVLAŠTENIH OSOBA OBALNE STRAŽE

Članak 9.

(1) Nadzor sigurnosti plovidbe ovlaštene osobe Obalne straže provode u skladu s posebnim ovlaštenjima o obavljanju poslova inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe koje donosi ministar nadležan za pomorstvo u skladu s posebnim propisima i odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštene osobe Obalne straže stječu i primjenjuju ovlasti za obavljanje određenih inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje obavljanje poslova inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/16-04/6

Urbroj: 512-01-16-6

Zagreb, 25. srpnja 2016.

Ministar

Josip Buljević, v. r.