Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine

NN 72/2016 (6.8.2016.), Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine

72 06.08.2016 Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1710

Na temelju članka 10. stavka 3. i 7. Zakona o otocima (»Narodne novine« 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), a u svezi s člankom 90. Zakona o cestama (»Narodne novine« 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA MOSTARINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja mostarine fizičkih i pravnih osoba koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na otoku Krku, odnosno na otoku koji je s tim otokom povezan brodom i trajektom, a sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o otocima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

1) Fizičke osobe koje imaju prebivalište te fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na premoštenom otoku, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, pri prijelazu mosta vlastitim vozilom svih kategorija ne plaćaju mostarinu. Pravo na oslobođenje od plaćanja mostarine ostvaruju na temelju sljedećih dokumenata:

– osobnom iskaznicom/obrtnicom,

– prometnom dozvolom.

2) Pravne osobe koje imaju sjedište na otoku, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja mostarine što dokazuju:

– izvodom iz trgovačkog registra,

– prometnom dozvolom.

3) Vlastitim vozilom se smatra vozilo u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, odnosno vozilo koje je nabavljeno za fizičku ili pravnu osobu temeljem ugovora o leasingu ili dugotrajnom najmu vozila koji mora biti priložen uz dokumentaciji u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 3.

Fizičke i pravne osobe koje na temelju dokumenata iz članaka 2. ovog Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja mostarine obavezne su sve navedene dokumente dostaviti u prodajni ured društva Upravitelja odnosno Koncesionara u čijoj je nadležnosti praćenje ostvarivanja prava na oslobođenje mostarine. Jedino i isključivo na temelju propisane dokumentacije moguće je ostvarenje predmetnog prava.

Članak 4.

1) Temeljem dokumentacije iz članaka 2. ovog Pravilnika Upravitelj odnosno Koncesionar korisniku prodaje uređaj za elektroničku naplatu cestarine (u daljnjem tekstu: ENC) po cijeni koju odredi Upravitelj odnosno Koncesionar. Istovremeno prilikom plaćanja i preuzimanja ENC uređaja Korisnik je obavezan popuniti i potpisati Pristupnicu kojom prihvaća uvjete o načinu korištenja otočkog ENC uređaja. Upravitelj odnosno Koncesionar zadržava pravo promjene prodajne cijene ENC uređaja ovisno o troškovima nabave ENC uređaja.

2) U slučaju povećanja nabavne cijene ENC uređaja, Upravitelj odnosno Koncesionar ima pravo od korisnika naplatiti stvarni trošak nabave ENC uređaja na temelju kojeg se formira maloprodajna cijena ENC uređaja.

Članak 5.

1) Vlasnik ENC uređaja je korisnik, odnosno fizička ili pravna osoba koja na temelju dokumenata ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja mostarine, a ENC uređaj vezan je uz registracijsku oznaku i kategoriju vozila koja je navedena u prometnoj dozvoli.

2) Korisnik je oslobođen od plaćanja mostarine isključivo kada za prelazak mosta koristi vozilo identičnih registracijskih oznaka navedenih u predanoj dokumentaciji iz članka 2. ovog Pravilnika.

3) ENC uređaj se izdaje na rok važenja od jedne godine odnosno do datuma važenja registracije koji je naveden u prometnoj dozvoli.

4) Ukoliko korisnik prije isteka datuma registracije pravodobno ne dostavi prometnu dozvolu iz koje je vidljivo da je navedeno vozilo ostvarilo pravo na prometovanje s novim datumom koji je upisan u prometnoj dozvoli ENC uređaj će biti blokiran protekom datuma važenja registracije iz prometne dozvole.

5) Dostava se smatra pravodobnom ako je obavljena prije isteka datuma registracije tijekom uredovnog vremena prodajnog ureda Upravitelja, odnosno Koncesionara.

6) Nakon tog datuma korisniku će biti onemogućeno korištenje ENC uređaja bez plaćanja mostarine i u tom slučaju korisnik je obavezan platiti mostarinu prema važećem cjeniku za pripadajuću skupinu vozila.

Članak 6.

1) Korisnik otočkog ENC uređaja obavezan je postupati sukladno Općim uvjetima o načinu korištenja otočkog ENC uređaja te ENC uređaj postaviti u vozilo na način kako je to opisano u uručenoj tehničkoj uputi za postavljanje ENC uređaja.

2) Korisnik je dužan pisanim putem, bez odgađanja izvijestiti Upravitelja odnosno Koncesionara o svakoj promjeni podataka u odnosu na one koje je Korisnik prilikom kupnje otočkog ENC uređaja naveo u Pristupnici. Isto uključuje eventualnu promjenu vlasnika vozila, promjenu adrese stanovanja, promjenu odgovorne osobe ili bilo kojeg drugog podatka.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Naputak o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine (»Narodne novine« 58/03).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-05/12

Urbroj: 530-05-3-1-2-16-3

Zagreb, 20. srpnja 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.