Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama

NN 73/2016 (10.8.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1745

Na temelju članka 151. stavaka 2. i 3. te članka 85. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STROGO ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 144/2013) u članku 2. podstavku 2. iza riječi » Prilog I.« dodaju se riječi: »i V.«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Strogo zaštićenom vrstom smatra se i križanac kojem jedan ili oba roditelja pripadaju strogo zaštićenim vrstama.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 4.

Riječ: »Zavod« u određenom padežu u cijelom tekstu Pravilnika zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

(1) U članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Popis divljih vrsta iz stavka 3. ovoga članka koje su prioritetne za izradu planova upravljanja s akcijskim planom predlaže Agencija, donosi ministar nadležan za poslove zaštite prirode odlukom, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.«.

(2) Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

(3) U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. u točki 7. iza riječi »Ocjena provedbe plana« dodaju se riječi »(osim kod izrade prvog Plana upravljanja)«.

Članak 6.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a.

(1) U skladu sa Zakonom, potiče se znanstveni i stručni rad u svrhu očuvanja, upravljanja i održivog korištenja divljih vrsta koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, kao i svrhu njihove inventarizacije i praćenja stanja (monitoring).

(2) U provedbi znanstvenog i stručnog rada iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na ptice, posebno se uzimaju u obzir:

– nacionalni popisi vrsta kojima prijeti izumiranje ili posebno ugroženih vrsta, uzimajući u obzir njihovu zemljopisnu raširenost

– popis i ekološki opis područja od posebne važnosti za migracijske vrste na njihovim migracijskim putovima i kao područja za prezimljavanje i gniježđenje

– prezentacije podataka o populacijama migratornih vrsta, prikupljenih metodom prstenovanja

– procjena utjecaja metoda izuzimanja divljih ptica iz prirode na razini pojedinih populacija

– razvijanje ili poboljšavanje ekoloških metoda za sprečavanje šteta koje uzrokuju ptice

– utvrđivanje uloge koju imaju određene vrste kao pokazatelji onečišćenja

– proučavanje štetnog utjecaja kemijskog onečišćenja na ptice na razini pojedinih populacija.«.

Članak 7.

Prilog I. Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 144/2013) zamjenjuje se Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Izrazi koji se koriste u ovom propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/16-06/04

Urbroj: 517-07-1-1-16-9

Zagreb, 15. srpnja 2016.

Ministar
Slaven Dobrović, v. r.

PRILOG I

STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE

73 10.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama 73 10.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama 73 10.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama