Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

NN 74/2016 (12.8.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

74 12.08.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1749

Na temelju članka 7. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014) i članka 5. stavka 3. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015, 129/2015), ministrica rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (»Narodne novine«, broj 149/2014, 14/2016) u članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Izdatak je onaj trošak koji je nastao na teret Korisnika i koji je plaćen ili za koji je Korisniku priznata odgovarajuća vrijednost.«.

Točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. koja postaje točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Korisnik je svaki subjekt s kojim se potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji je izravno odgovoran za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta. Pojam Korisnik označava Korisnika i njegove Partnere.«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

Dosadašnja točka 7. koja postaje točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2023. Izdaci u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih prihvatljivi su od 1. rujna 2013. do 31. prosinca 2018.«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 7.

Dosadašnja točka 9. koja postaje točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Bespovratna sredstva su potpore koje se iz Fondova dodjeljuju Korisnicima za provedbu projekata.«.

Dosadašnja točka 10. koja postaje točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Zajednička potpora iz Fondova (fleksibilni instrument) je instrument koji u sklopu nekog projekta financiranog iz Europskoga socijalnog fonda omogućuje financiranje aktivnosti čiji troškovi ispunjavaju uvjete za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju pravila prihvatljivosti koja se primjenjuju na taj fond.«.

Dosadašnja točka 11. koja postaje točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Državna potpora1 je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.«.

Dosadašnja točka 12. koja postaje točka 11. mijenja se i glasi:

»11. De minimis potpora ili potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom Uredbom Europske Komisije (EU) br. 1407/2013 koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske Unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječ: »su« briše se.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta za koji je preuzeta obveza ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno odlukom o izravnoj dodjeli sredstava;«.

U točki 2. riječ: »Kriteriji« zamjenjuje se riječju: »Uvjeti«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. da su nastali tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka;«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Bespovratna sredstva mogu imati sljedeće oblike:

1. nadoknada prihvatljivih troškova, nastalih i plaćenih, zajedno s, gdje je primjenjivo, doprinosima u naravi i amortizacijom; i/ili

2. standardne veličine jediničnih troškova; i/ili

3. fiksni iznosi koji nisu veći od 100 000 eura javnog doprinosa; i/ili

4. financiranje primjenom fiksnih stopa, utvrđeno primjenom postotka na jednu više utvrđenih kategorija troškova.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prihvatljivost troškova iz stavka 3. točke 2., 3. i 4. provjerava se sukladno važećoj metodologiji u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 i Uredbom (EU) br. 1304/2013.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izdaci koji proizlaze iz korištenja instrumenta iz članka 3. točke 9. ovog Pravilnika (do granice od 10% financijskih sredstava Unije za svaku prioritetnu os Operativnog programa) podliježu pravilima prihvatljivosti za EFRR, pod uvjetom da su takvi troškovi nužni za zadovoljavajuću provedbu projekta te da su s njim izravno povezani. Nadležna Posrednička tijela su odgovorna za praćenje poštivanja postotnog ograničenja utvrđenog navedenim člankom. Zahtjeve i uvjete za korištenje ovog instrumenta za pojedine projekte donosi nadležno tijelo, a uvjeti prihvatljivosti za izdatke u sklopu ovog instrumenta utvrđuju se odredbama Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz članka 5. stavka 1. Uredbe.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U okviru Inicijative za zapošljavanje mladih prihvatljivost troškova utvrđena je u članku 16. Uredbe (EU) 1304/2013.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Izdaci koji postanu prihvatljivi slijedom izmjene Operativnog programa prihvatljivi su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenom Operativnog programa Europskoj komisiji.«.

Članak 3.

U tablici iz Priloga 1. točki 1. stupcu 3. rečenica: »S izuzetkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknade za jamstvo.« briše se.

U točki 3. stupcu 3. riječi: »Osim ako« zamjenjuju se riječima: »Prihvatljivo ukoliko«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnje točke od 5. do 11. postaju točke od 4. do 10.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 11. stupac 1. mijenja se i glasi:

»Kupnja infrastrukture, zemljišta i nekretnina«.

Stupac 3. mijenja se i glasi:

»Prihvatljivo ukoliko je u skladu s odredbama iz članka 5. stavka 5. ovog Pravilnika.«.

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 12. i 13.

Dosadašnje točke 15. i 17. brišu se.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 14., a točka 18. postaje točka 15.

Dosadašnje točke 19. i 20. postaju točke 16. i 17.

U dosadašnjoj točki 21. koja postaje točka 18. stupac 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko je u skladu s odredbama iz članka 5. stavka 5. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/14-01/02

Urbroj: 524-06-04-02/1-16-6

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Ministrica
dr. sc. Nada Šikić, v. r.