Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 74/2016 (12.8.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

74 12.08.2016 Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1750

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 5. sjednici održanoj 20. srpnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 118/13., 11/14. i 120/15.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) ovlašćuje ravnatelja Zavoda da može, u natječajnim postupcima koje provode tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i udruge, u kojima je predmet nabave provođenje usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja, ponuditi i nižu cijenu police od cijene utvrđene stavkom 1. ovog članka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/155
Urbroj: 338-01-01-16-01
Zagreb, 20. srpnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.