Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

NN 75/2016 (17.8.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

75 17.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1753

Na temelju članka 96. stavka 7., članka 97. stavka 12. i članka 98. stavka 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13., 18/15. i 110/15.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O OVLAŠTENJU STROJOVOĐA

Članak 1.

U Pravilniku o ovlaštenju strojovođa (»Narodne novine«, br. 96/13. i 74/15.) u članku 2. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– Direktiva Komisije (EU) 2016/882 оd 1. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jezičnih zahtjeva (Tekst značajan za EGP) (SL L 146., 3. 6. 2016.).«.

Članak 2.

U Prilogu 4. »Stručno znanje o željezničkoj infrastrukturi i zahtjevi za potvrdu« točka 8. mijenja se i glasi:

»8. PROVJERA ZNANJA JEZIKA

1. Strojovođe koji s upraviteljem željezničke infrastrukture moraju komunicirati o pitanjima koja su bitna za sigurnost moraju poznavati barem jedan jezik kojim se koristi upravitelj infrastrukture. Njihovo znanje jezika mora im omogućiti aktivno i učinkovito sporazumijevanje u redovnim, otežanim i izvanrednim situacijama. Oni moraju znati upotrebljavati poruke i komunikacijske metode utvrđene u TSI-ju »Odvijanje prometa i upravljanje prometom« (OPE TSI).

2. Za ispunjavanje uvjeta navedenih u točki 1. strojovođe moraju razumjeti (slušno razumijevanje i razumijevanje pri čitanju) te znati komunicirati (usmeno i pismeno) na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) Vijeća Europe (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

3. Za strojovođe koji upravljaju vlakovima željezničkih prijevoznika na pružnim dionicama između državne granice i graničnih željezničkih kolodvora, upravitelj infrastrukture može odobriti izuzeće od zahtjeva iz točke 2. samo ako se primjenjuje sljedeći postupak:

(a) željeznički prijevoznik od upravitelja infrastrukture traži odstupanje za strojovođe iz točke 3. Kako bi se osiguralo pravedno i jednako postupanje prema podnositeljima zahtjeva, upravitelj infrastrukture na svaki podneseni zahtjev za odstupanje primjenjuje isti postupak procjene koji je naveden u njegovom Izvješću o mreži.

(b) upravitelj infrastrukture odobrava odstupanje ako željeznički prijevoznik može dokazati da je uspostavio dostatne mjere za osiguravanje komunikacije između strojovođa iz točke 3. i osoblja upravitelja infrastrukture u redovnim, otežanim i izvanrednim situacijama, kako je predviđeno točkom 1.

(c) željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture u okviru svojih sustava upravljanja sigurnošću osiguravaju da su strojovođe iz točke 3. i osoblje upravitelja infrastrukture upoznati s pravilima komunikacije i mjerama za osiguranje komunikacije te da su odgovarajuće osposobljeni.«

Članak 3.

Za strojovođe koji su dobili dozvolu prije 1. srpnja 2016. smatra se da ispunjavaju zahtjeve propisane Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/80
Urbroj: 530-05-2-1-2-16-2
Zagreb, 28. srpnja 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.