Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

NN 75/2016 (17.8.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1754

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 56/2012 i 120/2015.) u članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:.

»(4) Na zahtjev vlasnika plovilu se može dodijeliti ime koje je bilo upisano u stranom upisniku, ukoliko nije u suprotnosti sa odredbom stavka 1. članka 5. ovoga Pravilnika.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/78

Urbroj: 530-03-3-16-1

Zagreb, 29. srpnja 2016.

Ministar

Oleg Butković, v. r.