Pravilnik o termičkoj obradi otpada

NN 75/2016 (17.8.2016.), Pravilnik o termičkoj obradi otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1755

Na temelju članka 105. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O TERMIČKOJ OBRADI OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti rada, uvjeti za početak i prekid rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje, način ulazne kontrole otpada, način zaštite zraka, tla i voda te način gospodarenja ostatnim otpadom u postrojenju za spaljivanje i suspaljivanje otpada i posebni uvjeti za ostale postupke termičke obrade otpada.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe sljedećih direktiva Europske unije:

– Direktiva 2008/98/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadu i ukidanju određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.)

– Direktiva 2010/75/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik se odnosi na sva postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje krutog ili tekućeg otpada uključujući postrojenja u kojima se primjenjuju postupci kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma proces i postrojenja u kojima se primjenjuju i ostali postupci termičke obrade otpada.

Članak 4.

(1) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na postrojenja koja obrađuju sljedeći otpad:

– biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva,

– biljni otpad u industriji proizvodnje hrane u slučaju kada se koristi proizvedena toplinska energija,

– vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom celuloze i papira ukoliko se energetska oporaba obavlja na mjestu njegove proizvodnje i uz korištenje toplinske energije,

– otpad od pluta,

– drveni otpad izuzev onog koji može sadržavati halogenirane organske spojeve ili teške metale kao posljedicu obrade sredstvima za zaštitu drveta, premazima ili ljepilima što posebno obuhvaća drveni otpad koji potječe od gradnje ili rušenja,

– radioaktivni otpad,

– otpad životinjskog podrijetla kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 1385/2013 оd 17. prosinca 2013. o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98 i (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EZ) br. 1069/2009, (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Europsku uniju (SL L 354, 28. 12. 2013.),

– otpad koji je nastao kao rezultat traženja i iskorištavanja izvora nafte i plina s pučinskih postrojenja (platforme za eksploataciju ugljikovodika na moru) koji se spaljuje na samim postrojenjima,

– eksperimentalna postrojenja koja se koriste za istraživanje, razvoj i testiranje u svrhu unaprjeđenja postupka spaljivanja otpada i koja obrađuju do 50 tona otpada godišnje.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na postrojenja koja koriste postupke uplinjavanja ili pirolize, ako su plinovi koji nastaju kao rezultat takove obrade otpada tako pročišćeni da više ne predstavljaju otpad prije spaljivanja te ako vrijednosti emisije koje oni uzrokuju nisu veće od onih koje nastaju kao rezultat spaljivanja prirodnog plina.

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) »Postrojenja za spaljivanje otpada« označavaju sve nepokretne i pokretne tehničke jedinice i opremu namijenjenu termičkoj obradi otpada, sa ili bez oporabe topline proizvedene izgaranjem, putem spaljivanja oksidacijom otpada kao i ostalim postupcima termičke obrade kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma postupak, ako se produkti nastali takovom obradom kasnije spaljuju.

2) »Postrojenja za suspaljivanje otpada« označavaju sve nepokretne i pokretne tehničke jedinice kojima je glavna svrha stvaranje energije ili proizvodnja materijala, a koje koriste otpad kao uobičajeno ili dodatno gorivo ili u kojima se otpad termički obrađuje s ciljem zbrinjavanja otpada putem spaljivanja oksidacijom otpada kao i ostalim postupcima toplinske obrade kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma postupak, ako se produkti nastali takovom obradom kasnije spaljuju. Ukoliko se suspaljivanje otpada vrši tako da osnovna namjena postrojenja nije proizvodnja energije ili proizvodnja materijalnih proizvoda nego toplinska obrada otpada, postrojenje se smatra postrojenjem za spaljivanje otpada.

3) »Postrojenja u kojima se primjenjuju i ostali postupci termičke obrade otpada« označavaju postrojenja koja primjenjuju sljedeće postupke termičke obrade otpada: zagrijavanje otpada na visokoj temperaturi u građevinama za industrijsku proizvodnju u kojima se obavlja obrada metalnog otpada, staklenog otpada i obrada otpada u kojoj se otpad miješa sa sirovinom i zagrijava na visokoj temperaturi u postupcima proizvodnje cementa, opeke, vapna i sličnim proizvodnim postupcima.

4) »Nazivni kapacitet« znači zbroj kapaciteta svih ložišta peći od kojih se sastoji postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenje za suspaljivanje otpada kako je to naveo proizvođač, a potvrdio obrađivač, vodeći računa o ogrjevnoj vrijednosti otpada izraženoj u količini spaljenog otpada po satu.

5) »Emisija« znači izravno ili neizravno ispuštanje tvari, vibracija, topline ili buke iz pojedinačnih ili difuznih izvora u postrojenju u zrak, vodu ili tlo.

6) »Granična vrijednost emisije« (u daljnjem tekstu: GVE) znači masa izražena u obliku određenih specifičnih parametara, koncentracija i/ili razina emisije koja se ne smije prekoračiti tijekom jednog ili više vremenskih razdoblja.

7) »Dioksini i furani« znače svi poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani definirani posebnim propisima o zaštiti zraka.

8) »Ostatak« znači svaki tekući ili kruti otpad koji je proizvelo postrojenje za spaljivanje i/ili suspaljivanje otpada i/ili postrojenje koje koristi ostale termičke postupke obrade otpada.

9) »Ovlaštene stručne osobe ili tijela« su fizičke osobe-obrtnici ili pravne osobe koje su akreditirane za obavljanje kemijskih i/ili fizikalnih ispitivanja svojstva otpada, kao i ovlaštene osobe prema posebnom propisu za ispitivanje emisija otpadnih plinova ili otpadnih voda.

10) »Obrađivač« je pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik koja upravlja postrojenjem koje koristi postupke spaljivanja i/ili suspaljivanja otpada i/ili ostale postupke termičke obrade otpada, ovlaštena je za to i odgovorna za rad postrojenja.

11) »Najbolje raspoložive tehnike (NRT)« označavaju najučinkovitiji i najnapredniji razvojni stupanj u razvoju djelatnosti i njihovih načina rada koji pokazuje praktičnu primjenjivost tehnike za postizanje graničnih vrijednosti emisija i ostalih uvjeta okolišne dozvole te koji su osmišljeni kako bi spriječili, ili tamo gdje to nije izvedivo, smanjili emisije i utjecaj na okoliš u cijelosti sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša.

12) »Nadležna tijela i osobe za poseban propis« su tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koja su nadležna za rješavanje u području posebnih propisa zaštite zraka, vode i tla.

13) »Značajna promjena« označava promjenu vezanu uz način funkcioniranja ili proširenje postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada koje mogu imati značajne negativne učinke na zdravlje ljudi ili na okoliš.

14) »Zakon« je u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva zakon kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

15) »Okolišna dozvola« podrazumijeva dozvolu sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.

16) »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša.

(2) U smislu ovog Pravilnika, postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada obuhvaćaju sve linije za spaljivanje i/ili linije za suspaljivanje, prihvat otpada, skladištenje, građevine za prethodnu obradu na lokaciji, sustave za dovod otpada, goriva i zraka, kotlove, građevine za obradu otpadnih plinova, građevine za obradu ili skladištenje ostataka i otpadne vode na lokaciji, dimnjake, uređaje i sustave za kontrolu spaljivanja ili suspaljivanja, evidentiranje i praćenje uvjeta spaljivanja i suspaljivanja.

(3) Ukoliko se u termičkoj obradi otpada u postrojenjima iz stavka 1., točke 1. i 2. ovoga članka osim oksidacije primjenjuju postupci kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma postupci, postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenje za suspaljivanje otpada obavlja i postupak termičke obrade i postupak spaljivanja nakon toga.

(4) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Zakonu.

(5) Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. NAČIN I UVJETI RADA, UVJETI ZA POČETAK I PREKID RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 6.

(1) Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom postupcima spaljivanja otpada ili suspaljivanja otpada uz propisano Zakonom mora obuhvaćati opis mjera koje su predviđene kako bi jamčile ispunjavanje sljedećih uvjeta:

– postrojenje je projektirano, opremljeno i održavati će se i raditi sukladno projektnoj dokumentaciji tako da se ispune zahtjevi iz ovog pravilnika, vodeći računa o kategorijama otpada koji se spaljuje ili suspaljuje,

– toplina proizvedena tijekom postupka spaljivanja i suspaljivanja, oporabljuje se, koliko god je to izvedivo, kroz proizvodnju topline, pare ili energije,

– postupci spaljivanja i susupaljivanja uz oporabu energije moraju zadovoljavati visoku razinu energetske učinkovitosti,

– ostaci će biti minimizirani po količini i štetnosti, a ukoliko je to moguće i reciklirani,

– zbrinjavanje ostataka koji se ne mogu spriječiti, smanjiti ili reciklirati, mora se provoditi sukladno Zakonu.

(2) U slučaju kada se zahtjev za izdavanje dozvole iz prethodnog stavka ovog članka odnosi na miješani komunalni otpad mora obuhvaćati i prosječan sastav miješanog komunalnog otpada predviđenog za spaljivanje.

(3) Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom postupcima spaljivanja i suspaljivanja otpada, kada prethodno nije potrebno ishoditi Okolišnu dozvolu iz Dodatka IV. Zakona, uz propisane odredbe Zakona i stavka 1. i 2. ovoga članka Pravilnika sadrži i sljedeće:

– granične vrijednosti za emisije u zrak i vodu prema posebnom propisu o zaštiti zraka i vode, kao i kontrolne mjerne uređaje a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis,

– zahtjeve za pH, temperaturu i protok ispuštanja otpadne vode, kao i ostale parametre onečišćenja prema posebnom propisu o zaštiti vode, a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis,

– postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštivali uvjeti postavljeni za praćenje emisije prema posebnom propisu o zaštiti zraka i vode, a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis,

– maksimalno dozvoljeno razdoblje svih tehnički neizbježnih zaustavljanja, ometanja ili kvarova uređaja za pročišćavanje ili mjernih uređaja, tijekom kojih emisije u zrak i ispuštanje otpadne vode mogu preći propisane granične vrijednosti emisije prema posebnom propisu zaštite zraka i vode, a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis.

(4) Prethodno mišljenje nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima iz stavka 3. ovoga članka uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom pribavlja podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole osim za područja u posebnim propisima za koje je nadležno Ministarstvo.

Članak 7.

Dozvola za gospodarenje otpadom postupcima spaljivanja i suspaljivanja uz propisane odredbe Zakona sadrži i sljedeće:

– popis svih vrsta otpada koje će se obrađivati s podacima o količini svake vrste otpada,

– ukupni kapacitet postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje,

– granične vrijednosti za emisije u zrak i vodu,

– pH, temperaturu i protok ispuštanja otpadne vode,

– postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije,

– maksimalno dozvoljeno razdoblje svih tehničkih neizbježnih prekida rada, poremećaja ili kvarova uređaja za pročišćavanje ili mjernih uređaja, tijekom kojih emisije u zrak i ispuštanje otpadne vode mogu prijeći propisane granične vrijednosti emisije,

– popis količina različitih kategorija opasnog otpada koji se može obrađivati, samo za postrojenje za spaljivanje ili suspaljivanje opasnog otpada,

– minimalne i maksimalne masene protoke tih opasnih otpada, njihove najniže i maksimalne ogrijevne vrijednosti i njihov maksimalni sadržaj polikloriranih bifenila, pentaklorfenola, klora, fluora, sumpora, teških metala i ostalih onečišćujućih tvari, samo za postrojenje za spaljivanje ili suspaljivanje opasnog otpada,

– prosječan sastav miješanog komunalnog otpada predviđenog za spaljivanje.

Članak 8.

(1) Postrojenja za spaljivanje otpada moraju postići takav stupanj izgaranja da je ukupni sadržaj organskog ugljika u šljaci i pepelu manji od 3% ili da je njihov gubitak žarenjem manji od 5% suhe tvari materijala. Ukoliko je potrebno za dostizanje navedenih parametara, koriste se tehnike prethodne obrade otpada.

(2) Postrojenja za spaljivanje otpada konstruiraju se, opremaju i funkcioniraju tako da plin nastao spaljivanjem otpada, nakon posljednjeg ubrizgavanja zraka za izgaranje, na kontroliran i homogen način te čak i pod najnepovoljnijim uvjetima postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.

(3) Postrojenja za suspaljivanje otpada konstruiraju se, opremaju, grade i funkcioniraju tako da plin nastao suspaljivanjem otpada, na kontroliran i homogen način te čak i pod najnepovoljnijim uvjetima postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.

(4) Ukoliko se spaljuje ili suspaljuje otpad s udjelom halogeniranih organskih tvari većim od 1%, izraženim u obliku klora, temperatura potrebna kako bi se poštivale odredbe 2. i 3. stavka ovoga članka iznosi najmanje 1100 °C.

(5) U postrojenjima za spaljivanje otpada, temperature iz 2. i 4. stavka ovoga članka, mjere se blizu unutrašnjeg zida komore za sagorijevanje.

(6) Svaka komora za sagorijevanje postrojenja za spaljivanje otpada mora biti opremljena najmanje jednim pomoćnim plamenikom. Taj se plamenik automatski pali ako temperatura plinova izgaranja, nakon posljednjeg ubrizgavanja zraka za izgaranje, padne ispod temperatura utvrđenih u stavku 2. do 5. ovoga članka. Također se koristi za vrijeme radnji uključivanja i isključivanja, kako bi se osiguralo zadržavanje tih temperatura čitavo vrijeme tijekom tih radnji te sve dok se u komori za sagorijevanje nalazi otpad koji nije spaljen. Pomoćni plamenik ne napaja se gorivom koje može uzrokovati emisije više od onih koje nastaju izgaranjem plinskog ulja sukladno posebnim propisima o zaštiti zraka.

(7) Postrojenja za spaljivanje otpada i postrojenja za suspaljivanje otpada aktiviraju automatski sustav za sprečavanje unosa otpada, u sljedećim situacijama:

– prilikom uključivanja, sve dok se ne postigne temperatura iz stavka 2. do 5. ovog članka,

– uvijek kada nije zadržana temperatura iz stavka 2. do 5. ovog članka,

– uvijek kada kontinuirana mjerenja pokažu da je bilo koja granična vrijednost emisije prekoračena zbog poremećaja u radu ili kvara uređaja za pročišćavanje otpadnih plinova.

(8) Sva toplina koju proizvedu postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada oporabljuje se koliko god je to moguće tehnički i ekonomski ostvarivo i izvedivo.

(9) Zarazni medicinski otpad unosi se direktno u peć, bez prethodnog miješanja s ostalim kategorijama otpada i direktnog rukovanja njime.

(10) Obrađivač rukovodi postrojenjem za spaljivanje otpada i postrojenjem za suspaljivanje i nadzire njegov rad.

Članak 9.

U slučaju kvara u postrojenju, obrađivač poduzima mjere za smanjenje radnog kapaciteta ili prestanka s radom sve do ponovnog uspostavljanja normalnog rada.

Članak 10.

Promjena rada postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, koje obrađuje samo neopasni otpad, u postrojenje koje uključuje spaljivanje ili suspaljivanje opasnog otpada, smatra se značajnom promjenom.

III. NAČIN ULAZNE KONTROLE OTPADA U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 11.

(1) Obrađivač koji upravlja radom postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada poduzima sve potrebne mjere nadzora i opreza vezane uz isporuku i prihvat otpada, kako bi se spriječilo ili što je moguće više ograničilo onečišćenje zraka, tla, površinskih i podzemnih voda, kao i ostale negativne učinke na okoliš, neugodne mirise i buku, i izravne rizike za zdravlje ljudi.

(2) Obrađivač utvrđuje masu svake vrste otpada, prije prihvata otpada u postrojenju za spaljivanje otpada ili u postrojenju za suspaljivanje otpada.

(3) Prije prihvata opasnog otpada u postrojenju za spaljivanje otpada ili u postrojenju za suspaljivanje otpada, obrađivač prikuplja potrebne podatke o otpadu u smislu provjere poštivanja zahtjeva iz dozvole za spaljivanje ili suspaljivanje otpada te sljedeće podatke:

– prateći list za otpad,

– deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima i/ili izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava zajedno sa opasnim svojstvima otpada izrađene od ovlaštene stručne osobe ili tijela,

– popis tvari s kojima se otpad ne smije miješati,

– osnovne mjere opreza koje treba poduzeti prilikom rukovanja otpadom,

– dokumentaciju o otpadu propisanu Uredbom (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2015/2002 оd 10. studenoga 2015. o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 294, 11. 11. 2015.), prema potrebi,

– ostalu prateću dokumentaciju propisanu posebnim propisom kojim se uređuje prijevoz opasnih tvari, prema potrebi.

(4) Obrađivač može zahtijevati i dodatna ispitivanja otpada za spaljivanje ili suspaljivanje, koja su potrebna radi sigurnosti rada postrojenja prema uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(5) Obrađivač, obveznik sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, za otpad čijim se spaljivanjem ili suspaljivanjem emitiraju staklenički plinovi, može zahtijevati od posjednika otpada prije predaje otpada osiguranje podataka o donjoj ogrjevnoj vrijednosti i emisijskom faktoru za ugljik koji su potrebni za izvješćivanje o emisijama ekvivalenta ugljikova dioksida CO2(e) sukladno posebnom propisu o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje od 1. siječnja 2013. godine.

(6) Na ulazu u postrojenje za spaljivanje ili suspaljivanje otpada obrađivač vaganjem, i vizualno u kojoj mjeri je to moguće i bezopasno mora provjeriti odgovara li pošiljka količini navedenoj u pratećem listu, odgovaraju li podaci o fizikalno-kemijskim svojstvima navedenima u pratećem listu i deklaraciji o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada i/ili izvješću o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada i ostaloj propisanoj dokumentaciji o otpadu.

(7) Na ulazu u postrojenje obrađivač uzima reprezentativne uzorke otpada sukladno propisanoj metodi uzorkovanja otpada i čuva ih najmanje mjesec dana nakon završenog postupka spaljivanja ili suspaljivanja otpada i ne primjenjuje se jedino u slučaju kada se radi o zaraznom medicinskom otpadu i svakoj drugoj vrsti otpada gdje bi to dovelo u opasnost osobe, imovinu ili okoliš.

(8) Obrađivač vodi očevidnik o primljenim količinama, vrsti i kategoriji otpada.

(9) Obrađivač ne smije preuzeti pošiljku otpada koja ne odgovara podacima iz prateće dokumentacije ili ako je prateća dokumentacija nepotpuna, odnosno ako manjkaju potrebni propisani podaci.

(10) Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada sukladno akreditiranoj metodi mora minimalno sadržavati slijedeće parametre: točku paljenja, toplinsku vrijednost, udio halogena, vode, sumpora, pepela, polikloriranih bifenila PCB-a i teških metala: kroma (Cr), kadmija (Cd), žive (Hg), olova (Pb), nikla (Ni), vanadija (V), te sve ostale eventualno potrebne parametre prema zahtjevu obrađivača.

(11) U slučaju opravdane sumnje na točnost podataka u pratećem listu i/ili deklaraciji o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada i/ili izvješću o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, obrađivač vraća pošiljku ili je u dogovoru s pošiljateljem privremeno skladišti, a pošiljatelj osigurava provjeru podataka i snosi troškove ponovnog ispitivanja i skladištenja otpada.

IV. NAČIN ZAŠTITE ZRAKA, TLA I VODA U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 12.

(1) Postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada moraju udovoljavati svim posebnim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja.

(2) Granične emisije onečišćujućih tvari u zrak i vodu propisane su u posebnim propisima o zaštiti zraka i voda.

(3) Praćenje i kontrola emisija provodi se sukladno posebnim propisima o zaštiti zraka i voda.

V. NAČIN GOSPODARENJA OSTATNIM OTPADOM U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 13.

(1) Ostaci postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada moraju se obraditi i/ili oporabiti u samom postrojenju kada za to postoje uvjeti ili izvan postrojenja prema propisima o gospodarenju otpadom. Količine i štetna svojstva ostataka moraju se smanjiti na minimum i oporabiti ili reciklirati u najvećoj mogućoj mjeri. Ostaci koji se ne mogu niti izbjeći niti iskoristiti moraju se odložiti ili konačno zbrinuti prema važećim propisima o gospodarenju otpadom.

(2) Prije utvrđivanja postupaka za obradu, oporabu ili konačno zbrinjavanje moraju se propisanim postupcima odrediti fizikalna i kemijska svojstva ostataka, ukupni sadržaj onečišćujućih tvari i ukupan sadržaj vodotopivih tvari kao i vodotopivi sadržaj teških metala. Zapisi analitičkih izvještaja moraju se čuvati najmanje jednu godinu.

(3) Tijekom rukovanja, otpremanja, prijevoza i među skladištenja (privremenog skladištenja) suhog praškastog ostataka od obrade otpadnih plinova mora se osigurati sprječavanje njihovog raspršivanja u zrak i okoliš.

VI. INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI

Članak 14.

(1) Nadležno tijelo za izdavanje dozvola za spaljivanje i suspaljivanje otpada uz propisani postupak informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole iz Zakona, provodi i postupak informiranja javnosti o svim podnesenim zahtjevima za dozvole za spaljivanje i suspaljivanje otpada.

(2) Informiranje javnosti o svim podnesenim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka provodi se na mrežnoj stranici Ministarstva u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole sukladno posebnom propisu.

(3) Popis postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada na teritoriju Republike Hrvatske objavljuje se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

VII. POSEBNI UVJETI ZA OSTALE POSTUPKE TERMIČKE OBRADE OTPADA

Članak 15.

(1) Osnovni načini i uvjeti rada, za postrojenja u kojima se primjenjuju i ostali postupci termičke obrade, određeni su NRT-om za djelatnost kojom se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuju tlo, zrak i vode, a koje su propisane posebnim propisom.

(2) Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom postupcima ostale termičke obrade otpada uz propisano Zakonom, mora obuhvaćati opis mjera koje su predviđene kako bi jamčile ispunjavanje sljedećih zahtjeva:

– postrojenje je projektirano i opremljeno sukladno osnovnim zahtjevima iz referentnog dokumenta o NRT-u,

– postrojenje će raditi i održavat će se sukladno projektnoj dokumentaciji, uputama proizvođača i u skladu sa osnovnim zahtjevima iz referentnog dokumenta o NRT-u,

– red prvenstva u gospodarenju otpadom mora se primjenjivati u postupcima gospodarenja ostatnim otpadom koji nastaje u ovim postupcima termičke obrade otpada.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (»Narodne novine«, br. 45/07).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/16-04/03

Urbroj: 517-06-3-2-16-8

Zagreb, 9. kolovoza 2016.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.

75 17.08.2016 Pravilnik o termičkoj obradi otpada 75 17.08.2016 Pravilnik o termičkoj obradi otpada