Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

NN 75/2016 (17.8.2016.), Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1758

Na temelju članka 62. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15.), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJA PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje vođenje evidencije osobnih podataka o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: pripadnika).

Članak 2.

(1) Evidencije pripadnika, vode sve operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite članka 3. ovog Pravilnika na temelju obrazaca iz priloga kao i druge operativne snage koje su odlukama središnjih tijela državne uprave i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: nadležna tijela) određene pravnim osobama od značaja za sustav civilne zaštite i kontinuirano ih ažuriraju najmanje jednom godišnje, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

(2) Evidencije pripadnika iz stavka 1. ovog članka svaka operativna snaga i sudionik sustava civilne zaštite koristi za vlastite potrebe, a nadležnim tijelima dostavljaju isključivo broj raspoređenih pripadnika bez osobnih podataka o pripadnicima.

(3) Središnja tijela državne uprave objedinjene podatke iz stavka 2. ovog članka o vrstama operativnih snaga koje su u njihovim upravnim područjima odlukama određene od posebnog značaja za sustav civilne zaštite kao i o broju pripadnika, zaprimljene od pravnih osoba iz područja nadležnosti, dostavljaju središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite.

(4) Jedinice lokalne samouprave podatke iz stavka 2. ovog članka o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno, dostavljaju područnoj samoupravi koja ih objedinjava, nadopunjuje podatcima koje izrađuje samostalno te dostavlja područnim uredima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

(5) Podatke iz stavaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika središnja tijela državne uprave i jedinice područne samouprave dostavljaju središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite najkasnije do 30. prosinca svake godine.

Članak 3.

Evidencije vlastitih pripadnika vode sljedeće operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite:

a) lokalna i područna (regionalna) samouprava: za članove stožera civilne zaštite

b) operativne snage vatrogastva

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

e) ostale udruge

f) lokalna i područna (regionalna) samouprava: za pripadnike postrojbi civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite

g) lokalna i područna (regionalna) samouprava: za koordinatore na lokaciji

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite

i) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite: za članove Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, pripadnike Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, koordinatore na lokaciji.

II. SADRŽAJ EVIDENCIJA PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 4.

Evidencija stožera civilne zaštite (E-SCZ) iz priloga 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži sljedeće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte, naziv stožera civilne zaštite i dužnost u stožeru, datum i mjesto osposobljavanja.

Članak 5.

Evidencija operativnih snaga vatrogastva (E-VAT) iz priloga 2., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži sljedeće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte, naziv operativne snage i dužnost u operativnoj snazi, završena osposobljavanja.

Članak 6.

Evidencija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa (E-HCK) iz priloga 3., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži sljedeće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte, naziv operativne snage i dužnost u operativnoj snazi, završena osposobljavanja.

Članak 7.

Evidencija operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja (E-HGSS) iz priloga 4., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži sljedeće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte, naziv operativne snage i dužnost u operativnoj snazi, završena osposobljavanja.

Članak 8.

Evidencija ostalih udruga (EU) iz priloga 5., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži:

a) podatke o udruzi: puni i skraćeni naziv, datum upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, registarski broj, osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj sjedišta, mjesto sjedišta, broj telefona, telefaksa i mobitela, adresu elektroničke pošte i razradu djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 4/15)

b) podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte i dužnost

c) podatke o operativnim članovima udruge: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte i dužnost.

Članak 9.

Evidencija pripadnika postrojbi i povjerenika civilne zaštite (E-PPCZ) iz priloga 6., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži:

I. opće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja, spol (M, Ž), datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, država rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, naziv banke i IBAN broj

II. podatke o zvanju, zanimanju i zaposlenju: stupanj školske ili stručne spreme, zvanje (po diplomi ili svjedodžbi), zanimanje (posao koji obavlja), vozačka dozvola (kategorija), naziv poslodavca, naziv radnog mjesta, mjesto rada

III. podatke o obiteljskom i zdravstvenom stanju: bračno stanje, broj djece, broj djece mlađe od 10 godina života, broj djece do 15 godina života, skrbnik osobe s invaliditetom, zdravstveno stanje (dobro, nije dobro), visina, težina, krvna grupa (A, B, AB, 0), Rh faktor (+,–)

IV. podatke o kontaktima: broj telefona (u stanu, na radnom mjestu), broj mobitela (privatnog, službenog), adresu elektroničke pošte (privatnu, službenu)

V. podatke o rasporedu u civilnu zaštitu i iskaznici civilne zaštite: naziv postrojbe civilne zaštite, povjerenik civilne zaštite za područje, datum rasporeda, datum ukidanja rasporeda, razlog ukidanja rasporeda, dužnost u postrojbi civilne zaštite, mobilizacijsko zborište (naziv, ulica i kućni broj i mjesto), iskaznica civilne zaštite (datum izdavanja, broj iskaznice i datum vraćanja)

VI. podatke o smotrama, osposobljavanjima i vježbama: smotre (trajanje, ukupno sati) osposobljavanja (naziv programa, trajanje, ukupno sati), vježbe (naziv vježbe, trajanje, ukupno sati).

Članak 10.

Evidencija koordinatora na lokaciji (E-KL) iz priloga 7., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži sljedeće podatke o koordinatorima na lokaciji: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte i naziv operativne snage – dužnost i iskustvo.

Članak 11.

Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (E-PO) iz priloga 8., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sadrži sljedeće podatke:

a) puni i skraćeni naziv, datum upisa u sudski registar, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj sjedišta, mjesto sjedišta, broj telefona, telefaksa i mobitela, adresu elektroničke pošte, predmet poslovanja-djelatnost, odluka JLP(R)S o utvrđivanju statusa, izrađenost operativnog plana civilne zaštite (DA ili NE)

b) o osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), osobni identifikacijski broj (OIB), ulica i kućni broj prebivališta, mjesto prebivališta, broj telefona i mobitela, adresu elektroničke pošte i dužnost

c) popis djelatnika koji se sukladno operativnom planu civilne zaštite pravne osobe planira za provođenje zadaća u sustavu civilne zaštite.

Članak 12.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite za vođenje evidencije članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koristi obrazac iz priloga 1., za vođenje evidencije pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite obrasce iz priloga 6. i za vođenje evidencije koordinatora na lokaciji obrazac iz priloga 7. ovog Pravilnika.

II. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 13.

(1) Za potrebe vođenja evidencije za svaku operativnu snagu sustava civilne zaštite koristi se posebna evidencijska tablica.

(2) Ako je tablica podijeljena na više cjelina unutar nje se nalazi više kartica (tabova) koje se popunjavaju (kartica a, kartica b, kartica c ili kartica I, kartica II, itd.).

(3) Svi podaci iz tablica moraju se obvezno popuniti. U slučaju kada se neki od traženih podataka ne odnosi na obveznika popunjavanja ili je podatak nemoguće utvrditi, stavlja se crtica.

(4) Tablice se strukturiraju tako da se za svaki unos koristi jedan red tablice te novi red predstavlja novi unos.

Članak 14.

Evidencijske tablice u Microsoft Excelu i upute za njihovo popunjavanje izrađuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i objavljuje ih na internetskim stranicama.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/16-03/15

Urbroj: 543-01-08-01-16-2

Zagreb, 9. kolovoza 2016.

Ravnatelj

dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOG 1.

Evidencija stožera civilne zaštite

(E-SCZ)

RB

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto
prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa e-pošte

Datum i mjesto osposobljavanja

Naziv stožera CZ/dužnost

1.
PRILOG 2.

Evidencija

operativnih snaga vatrogastva

(E-VAT)

RB

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa e-pošte

Završena osposobljavanja

Postrojba/dužnost

1.
PRILOG 3.

Evidencija operativnih snaga Hrvatskoga Crvenog križa

(E-HCK)

RB

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa e-pošte

Završena osposobljavanja

Društvo/dužnost

1.
PRILOG 4.

Evidencija operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja

(E-HGSS)

RB

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa e-pošte

Završena osposobljavanja

Stanica/dužnost

1.
PRILOG 5.

Evidencija udruga

(EU)

a) Podaci o udruzi

Puni i skraćeni naziv

Datum upisa u Registar udruga Republike Hrvatske

Registarski broj/OIB

Ulica i kućni broj sjedišta

Mjesto sjedišta

Broj telefona, telefaksa i mobitela

Adresa e-pošte

Razrada djelatnosti prema Klasifikaciji

NN 4/15

b) Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa e-pošte

Dužnostc) Podaci o operativnim članovima udruge

RB

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa e-pošte

Dužnost

1.PRILOG 6.

Evidencija pripadnika postrojbi i povjerenika civilne zaštite

(E-PPCZ)

I. Opći podaci

RB

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Spol
(M/Ž)

Datum rođenja

OIB

Broj osobne iskaznice

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Naziv banke i IBAN broj
II. Podaci o zvanju, zanimanju i zaposlenju

Stupanj školske ili stručne spreme

Zvanje

(po diplomi ili svjedodžbi)

Zanimanje
(posao koji obavlja)

Vozačka dozvola

(kategorija)

Naziv poslodavca

Naziv radnog mjesta

Mjesto rada

Adresa – ulica i broj
III. Podaci o obiteljskom i zdravstvenom stanju

Bračno stanje

Broj djece

Broj djece mlađe od 10 godina života

Broj djece do 15 godina života

Skrbnik osobe s invaliditetom

(DA/NE)

Zdravstveno stanje (zaokružiti)

Visina

Težina

Krvna grupa
(A, B, AB, 0)

Rh faktor

(+, –)

dobro

nije dobro, zbog:
cm

kgIV. Podaci za kontakt

Broj telefona

Broj mobitela

Adresa e-pošte

u stanu

na radnom mjestu

privatnog

službenog

privatnog

privatna

službena
V. Podaci o rasporedu u civilnu zaštitu i iskaznici civilne zaštite

Naziv postrojbe CZ

Povjerenik CZ za područje

Datum

Razlog ukidanja rasporeda

Dužnost u postrojbi CZ

Mobilizacijsko zborište

Iskaznica civilne zaštite


rasporeda

ukidanja rasporeda

naziv

ulica i kućni broj

mjesto

datum izdavanja

broj

datum povratka

VI. Podaci o smotrama, osposobljavanjima, vježbama i mjerama civilne zaštite

Smotre

Osposobljavanja

Vježbe

trajanje

ukupno sati

naziv programa

trajanje

ukupno sati

naziv vježbe

trajanje

ukupno sati

od

do

od

do

od

do
PRILOG 7.

Evidencija koordinatora na lokaciji

(E-KNL)

RB

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa
e- pošte

Operativna snaga sustava CZ, dužnost, iskustvo

1.PRILOG 8.

Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite

(E-PO)

a) Podaci o pravnoj osobi

Puni i skraćeni naziv

Datum upisa u sudski registar

MBS/OIB

Ulica i kućni broj sjedišta

Mjesto sjedišta

Broj telefona, telefaksa i mobitela

Adresa e-pošte

Predmet poslovanja – djelatnost

b) Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe

Ime

Prezime

Ime jednog roditelja

Datum rođenja

OIB

Ulica i kućni broj prebivališta

Mjesto prebivališta

Broj telefona i mobitela

Adresa e-pošte

Dužnostc) Popis djelatnika za izvršavanja zadaća u sustavu CZ

RB

Ime i prezime

Dužnost
75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75 17.08.2016 Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite