Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

NN 75/2016 (17.8.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1760

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16), članka 272. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14), članka 157.b Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 12. kolovoza 2016. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu (»Narodne novine« broj 136/15 i 36/16), u članku 2. stavku 1. točki 6. riječ i broj: »članka 325.« mijenjaju se i sada glase: »članka 346.«, a riječi »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14« mijenjaju se i sada glase: »Narodne novine«, broj 44/16«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 8. riječi: »Narodne novine«, broj 94/14 i 85/15« mijenjaju se i sada glase: »Narodne novine«, broj 94/14 i 41/16«.

Članak 3.

Mijenja se članak 10. koji sada glasi:

1) »Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondovima u Republici Hrvatskoj, dužno je Agenciji platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) ukupne imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond osnovan u Republici Hrvatskoj.

2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju novčanih UCITS fondova, postotni iznos naknade umanjuje se za 0,03‰ (tisućinki).

3) Naknada iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka izračunava se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine UCITS fonda na način da se ukupna imovina pomnoži s odgovarajućim postotkom i podijeliti s brojem dana vrednovanja u godini. Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka tijekom obračunskog mjeseca.

4) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske koje upravlja UCITS fondovima u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

5) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 14.000,00 HRK po fondu godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći podfond za 3.000,00 HRK.

6) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 20.000,00 HRK po fondu godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 4.500,00 HRK.

7) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili društva za upravljanje iz treće države koje upravlja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj iznosi 20.000,00 HRK po fondu godišnje.

8) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 4. do 7. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznosi naknada iz stavaka 4. do 7. se međusobno ne isključuju.«

Članak 4.

Mijenja se članak 10.a. koji sada glasi:

(1) »UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-ovima u Republici Hrvatskoj, dužan je Agenciji platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) ukupne imovine tog AIF-a za svaki AIF osnovan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka izračunava se za zadnji dan obračunskog razdoblja na način da se ukupna imovina pomnoži s 0,3‰ (tisućinki) i podijeli s brojem obračunskih razdoblja (12 za AIF-ove s javnom ponudom, a s 2 za AIF-ove s privatnom ponudom). Naknada se uplaćuje u roku od 15 dana od roka dostave izvještaja o vrednovanju imovine AIF-a i izračunu cijene udjela AIF-a sukladno Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela u AIF-u.

(3) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske koje upravlja AIF-om u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(4) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 14.000,00 HRK po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 3.000,00 HRK.

(5) Naknada za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 20.000,00 HRK po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 4.500,00 HRK.

(6) UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica i koji izravno ili putem podružnice u državi članici domaćinu upravlja AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu 20.000,00 HRK godišnje.

(7) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica te koji trguje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države, za svaki AIF iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(8) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a i koji u Republici Hrvatskoj preko podružnice ili izravno upravlja AIF-om, za svaki AIF iznosi 20.000,00 HRK godišnje.

(9) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 3. – 8. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznosi naknada iz stavaka 3. – 7. se međusobno ne isključuju.

(10) Obveza plaćanja naknade iz stavka 4. odnosno stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na UAIF-ove iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji na području Republike Hrvatske prekogranično trguju udjelima EuVECA, odnosno EuSEF fondova, u skladu s odredbama Uredbe br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala odnosno Uredbe br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-08/01
Urbroj: 326-01-220-221-16-3
Zagreb, 12. kolovoza 2016.

Članica Upravnog vijeća
p.o. predsjednika Upravnog vijeća
Gordana Letica, v. r.

75 17.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu 75 17.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu