Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine

NN 76/2016 (24.8.2016.), Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine

76 24.08.2016 Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1767

Na temelju članka 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 2016. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2016. GODINE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je:

– adresa u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od željezničke postaje

– vozni red prilagođen održavanju nastave.

II.

Učenik koji je u školskoj godini 2016./2017. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske, ostvaruje pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza ako:

– kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitoga javnog prijevoza (autobus i vlak)

– udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

– koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja

– kojemu se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenik koji ima prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak).

Iznimno od stavka 4. ove točke, osnivači srednjih škola mogu organizirati posebni linijski prijevoz ako zahtjev za sufinanciranje na mjesečnoj razini ne prelazi iznos zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza za veljaču 2016. godine.

Pod međumjesnim javnim prijevozom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

Mjestom iz stavka 6. ove točke smatra se naselje sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15).

III.

Ako je cijena karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, iz točke II. ove Odluke veća od:

– 450 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 75% od 450 kuna

– 650 kuna za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od 650 kuna

– 800 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 800 kuna

– 950 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 950 kuna

– 1.100 kuna za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 1.100 kuna

– 1.300 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 75% od 1.300 kuna.

IV.

Iznimno od točaka II. i III. ove Odluke učenik koji je u školskoj godini 2016./2017. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske ostvaruje pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ako je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo financiranja troškova mjesnog i međumjesnoga javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

– koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja

– kojemu se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenik koji ima prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 100% cijene takve karte

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 100% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

V.

Jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na njihovom području.

U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017., klase: 602-01/16-01/00197, urbroja: 533-25-16-0001, od 5. travnja 2016. godine, održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Iznimno, učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Učenik za odlazak u školu i pohađanje praktične nastave i vježbi te stručne prakse ostvaruje pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje oba troška međumjesnog javnog prijevoza sukladno stavcima 2. i 3. ove točke te točkama II., III. i IV. ove Odluke.

VI.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta mjesečno osigurava i doznačava sredstva za troškove prijevoza učenika jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno osnivačima srednjoškolskih ustanova.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, odnosno osnivači srednjoškolskih ustanova zahtjeve za isplatu sredstava iz stavka 1. ove točke podnose Ministarstvu do 25. u mjesecu za tekući mjesec.

Zahtjevi iz stavka 2. ove točke obvezno sadrže ovjerene račune prijevoznika s popisom učenika, sukladno ovoj Odluci, a koji su iskoristili pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje.

VII.

U slučaju sumnje na nezakonito postupanje prijevoznika, a zbog osiguranja namjenskog korištenja sredstava ostvarenih za sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnog prijevoza, osnivač na temelju vjerodostojne dokumentacije može sredstva doznačiti školi koju učenik pohađa ili samom učeniku.

Odredba iz stavka 1. ove točke primjenjuje se na sve nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja sufinanciranja, odnosno financiranja.

Sredstva iz stavka 1. ove točke izuzeta su od ovrhe.

VIII.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb se obvezuju da će doznačena financijska sredstva iz točke VI. ove Odluke koristiti isključivo za sufinanciranje, odnosno financiranje troškova međumjesnog javnog prijevoza sukladno ovoj Odluci.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pridržava pravo praćenja utroška financijskih sredstava iz točke VI. ove Odluke te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava.

Iznosi isplaćeni jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu iz državnog proračuna, na temelju dvostrukog financiranja, neistinitih i netočnih podataka ili u slučaju administrativne greške, podliježu povratu sredstava u državni proračun.

Neutrošena financijska sredstava, kao i nenamjenski utrošena sredstva iz stavka 3. ove točke, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, vratiti na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske HR 1210010051863000160, model i poziv na broj povrata 33-363147-5800379-RKDP jedinice područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba.

IX.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/246

Urbroj: 50301-04/12-16-2

Zagreb, 19. kolovoza 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.