Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

NN 76/2016 (24.8.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

76 24.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1770

Na temelju članka 142. točka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAHTJEVIMA ZA IZVOĐENJE OPERACIJA ZRAKOPLOVIMA I O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (»Narodne novine« broj 10/14), članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izvođenje letačkih operacija:

(a) avionima, helikopterima, jedrilicama i balonima na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008, kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, a za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Čikaškom konvencijom ili Dopuštenje za letenje,

(b) avionima, helikopterima, jedrilicama i balonima na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008, kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, kada se njima izvode komercijalne specijalizirane letačke operacije

(c) složenim zrakoplovima na motorni pogon na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008, kako je zadnje izmijenjena i dopunjena, kada se njima izvode nekomercijalne specijalizirane letačke operacije.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovog članka, odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

(a) sportsko-rekreativne zrakoplove,

(b) sustave bespilotnih zrakoplova,

(c) bilo koje druge zrakoplove čija prazna masa, uključujući gorivo, ne prelazi 70 kilograma,

(d) jedrilice prazne mase do 80 kg za jednosjede i 100 kg za dvosjede, uključujući one kojima se polijeće s nogu,

(e) državne zrakoplove.

(3) Zrakoplovima na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik ne smiju se izvoditi operacije komercijalnog zračnog prijevoza osim ako izvođenje takvih operacija nije regulirano posebnim propisom.

(4) Operatori zrakoplova koji izvode nekomercijalne letačke operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u dijelu OPS, pododjeljak A.

(5) Operatori zrakoplova koji izvode nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u dijelu OPS, pododjeljak A i dijelu OR.

(6) Operatori zrakoplova koji izvode nekomercijalne specijalizirane letačke operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u dijelu OPS, pododjeljcima A i C.

(7) Operatori zrakoplova koji izvode komercijalne specijalizirane letačke operacije i nekomercijalne specijalizirane letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u dijelu OPS, pododjeljcima A i C i dijelu OR.«

Članak 2.

U članku 2. riječi », OR.OPS.010.FTL« brišu se.

Članak 3.

U članku 3. riječi »stavka 1.« brišu se.

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 6. točka a) mijenja se i glasi:

»a) CS-MMEL ili CS-GEN-MMEL: – Certifikacijske specifikacije i upute za izradu Glavne liste minimalne opreme (MMEL – Master Minimum Equipment List), ako je primjenjivo.«

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. točka b) briše se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredba OPS.GEN.430 primjenjuje se samo na operatore koji izvode komercijalne specijalizirane operacije avionima, helikopterima, jedrilicama i balonima ili nekomercijalne specijalizirane operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon, na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008, kako je izmijenjana i dopunjena. Operatori se moraju najkasnije do 21. travnja 2017. godine uskladiti s odredbom OPS.GEN.430.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U Dodatku u dijelu OPS u odredbi OPS.GEN.010 briše se točka (16).

Članak 8.

U Dodatku u dijelu OR pododjeljku OPS, sekcije VI, VII i VIII brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. kolovoza 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/113

Urbroj: 530-06-1-1-16-2

Zagreb, 11. kolovoza 2016.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.