Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adrese, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

NN 77/2016 (26.8.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adrese, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1786

Na temelju članka 70. stavka 5. točke 2. i članka 84. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14. i 138/15.), u članku 6. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka, od kojih se jedna točka nalazi na području druge države, plaća se 50% visine naknade utvrđene stavkom 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupna visina godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži pokretnih komunikacija sastoji se od godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, jednokratne naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra i godišnje naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. izraz: »(1,1 × a × b × c) × (1 + d)« zamjenjuje se izrazom: »(0,5 × a × b × c) × (1 + d)«.

Članak 4.

U članku 17. stavak 5. briše se

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 9., riječi: »stavka 9.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 10.

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se ako je za dodijeljeni dio radiofrekvencijskog spektra obračunsko razdoblje za izračun visine naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra počelo teći prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra u visini i u rokovima dospijeća utvrđenima prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Nakon isteka obračunskog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka visina naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra utvrdit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2016.

Klasa: 011-01/16-02/89

Urbroj: 530-06-2-16-2

Zagreb, 16. kolovoza 2016.

Ministar

Oleg Butković, v. r.