Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje

NN 78/2016 (31.8.2016.), Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1796

Na temelju članka 199. stavka 5. i članka 200. stavka 6. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. kolovoza 2016. donosi

PRAVILNIK

O REVIZIJI U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju:

– sadržaj revizije za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), način i rokovi dostave, kao i razlozi za odbijanje ocjene iz članka 200. stavka 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15; dalje u tekstu: Zakon o osiguranju),

– razlozi za odbijanje revizorskog izvješća iz članka 199. stavka 2. Zakona o osiguranju.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na reviziju financijskih izvještaja društva za reosiguranje te na reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja grupe osiguratelja, konsolidirane financijske izvještaje grupe ako su članovi grupe i nefinancijske institucije koje društvo za osiguranje sastavlja na temelju Zakona o računovodstvu i konsolidirane financijske izvještaje osigurateljnog holdinga te mješovitog osigurateljnog holdinga.

REVIZIJA ZA POTREBE AGENCIJE

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Pravilnika revizija za potrebe Agencije je postupak provjere i ocjene stanja i promjena tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima, stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima, pridržavanja pravila o upravljanju rizicima, obavljanja poslova ključnih funkcija, stanja informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom, pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Agenciji, točnosti i potpunosti izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju.

(2) Pridržavanje pravila o upravljanju rizicima sastavni je dio provjere i ocjene točnosti i potpunosti izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju.

(3) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije sastoji se od sljedećih izvještaja:

1. Izvještaja o stanju i promjenama tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima,

2. Izvještaja o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima,

3. Izvještaja o obavljanju poslova ključnih funkcija,

4. Izvještaja o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom,

5. Izvještaja o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Agenciji,

6. Izvještaja o točnosti i potpunosti izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju.

(4) Iznimno od članka 196. stavka 4. Zakona o osiguranju provjeru i ocjenu stanja informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom ne mora obaviti isto revizorsko društvo koje obavlja reviziju financijskih izvještaja.

(5) Ocjena revizora propisana člankom 200. stavkom 2. Zakona o osiguranju određuje se prema sljedećim kriterijima:

– potpuno zadovoljavajuće – bez primjedbi za područje koje je predmet provjere i ocjene i bez primjedbi za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina

– zadovoljavajuće – manji nedostaci koji nemaju značajan utjecaj na područje koje je predmet provjere i ocjene i/ili za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina

– nezadovoljavajuće – utvrđeni su značajni nedostaci za područje koje je predmet provjere i ocjene i za koje je potrebno uvesti posebno praćenje te za koje je revizor izdao preporuke

– potpuno nezadovoljavajuće – identificirani problemi koji imaju utjecaj na rezultat poslovanja, financijski položaj i solventnost društva za osiguranje te koji mogu ugroziti buduće poslovanje društva za osiguranje.

Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

Članak 3.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti te ocijeniti stanje i promjene tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– stanje tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima tijekom godine,

– opis metoda koje društvo za osiguranje primjenjuje za utvrđivanje tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (ako je društvo za osiguranje promijenilo metodu izračunavanja tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima, tada revizor mora pojasniti promjenu i učinak na financijski rezultat i položaj društva za osiguranje),

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika koje proizlaze iz načina oblikovanja tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima,

– mišljenje nezavisnoga ovlaštenog aktuara o stanju tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima koje mora obuhvaćati ocjenu stanja tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima te razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje,

– ocjenu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Nezavisni ovlašteni aktuar iz stavka 2. ovoga članka je osoba definirana člankom 186. Zakona o osiguranju, uz uvjet da ista nije zaposlena odnosno ne obavlja poslove imenovanog ovlaštenog aktuara ili neke druge funkcije u društvu za osiguranje ili u društvu s kojim je u odnosu uske povezanosti u skladu sa člankom 3. točkom 26. Zakona o osiguranju odnosno u društvu koje je dio grupe kako je definirano člankom 297. Zakona o osiguranju, čiji su izvještaji predmet revizije.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

Članak 4.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima s usporednim tabličnim prikazom tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima,

– stanje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima na početku godine i na kraju godine te promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– ocjenu o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima te o usklađenosti navedenog ulaganja s odredbama Zakona o osiguranju, odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L br. 12 od 17. 1. 2015.; dalje u tekstu Delegirana Uredba 2015/35) te Smjernicama EIOPA-e koje uređuju sustav upravljanja u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Izvještaj o obavljanju poslova ključnih funkcija

Članak 5.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti usklađenost ključnih funkcija sa zakonskim odredbama i adekvatnost uspostavljene organizacije kao i učinkovitost istih te izraditi Izvještaj o obavljanju poslova ključnih funkcija.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– popis nedostataka u radu ključnih funkcija i rizika koji iz njih proizlaze,

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– ocjenu revizora je li društvo za osiguranje uspostavilo ključne funkcije unutar sustava upravljanja te da li ključne funkcije obavljaju poslove u skladu sa Zakonom o osiguranju i na temelju njega donesenim propisima kao i odredbama Delegirane Uredbe 2015/35 te Smjernicama EIOPA-e koje uređuju sustav upravljanja u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovog Pravilnika.

Izvještaj o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom

Članak 6.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– osnovne podatke o provedbi revizijskog postupka,

– opis informacijskog sustava,

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti, nedostataka i rizika informacijskog sustava,

– ocjenu revizora o stanju i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju da prilikom izrade Izvještaja iz stavka 1. ovoga članka revizorsko društvo nije uzelo u obzir Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava objavljene na mrežnim stranicama Agencije potrebno je obrazložiti razloge takvog postupanja.

Izvještaj o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Agenciji

Članak 7.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti pravilnost, točnost i potpunost izvješća koja se dostavljaju Agenciji na temelju Zakona o osiguranju i na temelju njega donesenim propisima za razdoblje poslovne godine, i to na temelju pravilnika kojim se propisuje oblik i sadržaj financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te pravilnika kojim se propisuju statistički standardi za obrađivanje podataka o poslovima osiguranja odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, osiguranim slučajevima i štetama, o čemu mora izraditi Izvještaj o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Agenciji.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora iz članka 2. stavka 5. ovog Pravilnika o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se na temelju Zakona o osiguraju te na temelju njega donesenim propisima dostavljaju Agenciji. Kriterij pravilnosti, točnosti i potpunosti je između ostaloga i usuglašenost s revidiranim financijskim izvještajima.

Izvještaj o točnosti i potpunosti Izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju

Članak 8.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti točnost i potpunost Izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Izvješće o solventnosti i financijskom stanju) te izraditi Izvještaj o točnosti i potpunosti Izvješća o solventnosti i financijskom stanju.

(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

a) provjeru da li Izvješće o solventnosti i financijskom stanju uključuje i primjerno predstavlja informacije iz članka 4. točaka a) do g) Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2452 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L br. 347 od 2. 12. 2015.; dalje u tekstu: Provedbene Uredbe Komisije 2015/2452) koje se odnose na podloge i metode upotrijebljene za vrednovanje imovine, tehničkih pričuva i ostalih obveza za potrebe solventnosti

b) provjeru da li su elementi Izvješća o solventnosti i financijskom stanju koji nisu predmet provjere iz točke a) konzistentni s informacijama iz točke a) ovoga stavka te s informacijama iz revidiranih financijskih izvještaja iz članka 194. Zakona o osiguranju.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– nalaz uključujući i moguće nepravilnosti i nedostatke u vezi sadržaja iz stavka 2. točke b) ovoga članka

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti, nedostataka i rizika,

– ocjenu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati također podatke i informacije o vrednovanju imovine i obveza za potrebe solventnosti:

– mišljenje o primjernosti metoda koje društvo za osiguranje upotrebljava za vrednovanje tehničkih pričuva za potrebe solventnosti zajedno s obrazloženjem jesu li glavne pretpostavke za izbor primijenjenih metoda odgovarajuće s obzirom na prirodu, opseg i složenost poslova društva za osiguranje, te jesu li parametri primijenjeni za vrednovanje tehničkih pričuva za potrebe solventnosti dobiveni na temelju podataka kojima raspolaže društvo za osiguranje i ima li društvo za osiguranje primjerene unutarnje procese i postupke koji osiguravaju da su podaci relevantni, potpuni i točni

– vrijednosni prikaz oblikovanih tehničkih pričuva za potrebe solventnosti bez dodatka za rizik utvrđenih primjenom metoda iz prethodne alineje

– mišljenje o vrednovanju ulaganja za potrebe solventnosti s posebnim osvrtom na vrednovanja povezanih društava za potrebe solventnosti

– prikaz bilance stanja uključene u Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (obrazac S.02.01.02) i objašnjenje glavnih razlika između iznosa stavki bilance stanja sastavljene u skladu s vrednovanjem za potrebe solventnosti društva za osiguranja i izvještaja o financijskom položaju (bilance) sastavljenog u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji je sastavni dio financijskih izvještaja društva za osiguranje

– mišljenje o točnosti kvantitativnih informacija iz članka 4. točaka a) do g) Provedbene Uredbe Komisije 2015/2452.

(5) Agencija može donijeti smjernice za postupak provjere i ocjene točnosti i potpunosti Izvješća o solventnosti i financijskom stanju od strane revizorskog društva.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 9.

Revizorsko društvo dužno je dostaviti Agenciji revizorsko izvješće iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaj sastavlja.

Način dostave izvještaja

Članak 10.

(1) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

(2) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika revizorsko društvo dužno je dostaviti Agenciji u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

ODBIJANJE REVIZORSKOG IZVJEŠĆA I OCJENE REVIZORA

Članak 11.

(1) Agencija može odbiti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja u slučajevima iz članka 199. stavka 2. Zakona o osiguranju ako bi takvo izvješće moglo korisnika navesti na pogrešnu poslovnu odluku ili ako postoje značajna odstupanja između revidiranih financijskih izvještaja i stanja koje je Agencija utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom.

(2) Ukoliko revizorsko društvo ne ispravi ili dopuni ocjenu ili isto ne učini na adekvatan način, Agencija će odbiti ocjenu revizorskog društva.

(3) Agencija će rješenjem o odbijanju revizorskog izvješća odnosno rješenjem o odbijanju ocjene utvrditi rok za dostavu novog revizorskog izvješća odnosno nove ocjene revizora.

OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA

Članak 12.

Pri dostavljanju odluke o imenovanju revizorskog društva, a u vezi s odredbom članka 195. stavka 2. Zakona o osiguranju, društvo za osiguranje dužno je izvijestiti Agenciju o visini ukupnih prihoda revizorskog društva ostvarenih u protekloj godini i prihoda ostvarenih obavljanjem revizije tog društva za osiguranje u protekloj godini.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja (»Narodne novine« br. 151/14).

(2) Iznimno od rokova propisanih člankom 9. ovoga Pravilnika revizorsko društvo dužno je dostaviti Agencije revizorsko izvješće iz članak 2. stavka 3. ovoga Pravilnika:

– za poslovnu godinu koja završava 31. 12. 2016. najkasnije do 30. 6. 2017. godine

– za poslovnu godinu koja završava 31. 12. 2017. najkasnije do 31. 5. 2018. godine.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/30

Urbroj: 326-01-660-16-1

Zagreb, 26. kolovoza 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

78 31.08.2016 Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje 78 31.08.2016 Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje