Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 79/2016 (2.9.2016.), Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1799

Na temelju članka 29. stavka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2016. godine donijela

UREDBU

O OBRASCU I NAČINU VREDNOVANJA GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Gospodarski program), koji je sastavni dio ponude sudionika javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: države) daje u zakup i zakup za ribnjake, te način vrednovanja Gospodarskog programa.

II. OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA

Članak 2.

Obrazac Gospodarskog programa (u daljnjem tekstu: Obrazac) koji ispunjavaju sudionici javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup i zakup za ribnjake propisan je Prilogom I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Popunjeni Obrazac (Prilog I. OGP br. 1 – 3) sastavni je dio ponude sudionika javnog poziva za zakup te ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Popunjeni Obrazac (Prilog I. OGPŠR br. 1 – 3, za šaranske ribnjake i Prilog I. OGPPR br. 1 – 3, za pastrvske ribnjake) sastavni je dio ponude sudionika javnog poziva za zakup za ribnjake, te ugovora o zakupu za ribnjake.

Članak 3.

Sudionici javnog poziva ispunjavaju Obrazac na računalu, šalju elektronički, te ispisane obrasce potpisuju i šalju poštom kao sastavni dio ponude za zakup i zakup za ribnjake.

Način elektroničkog slanja, odnosno adresa elektroničke pošte na koju se šalje ponuda za zakup i zakup za ribnjake bit će navedena u javnom pozivu.

U javnom pozivu bit će navedena i dokumentacija koju su sudionici javnog poziva dužni dostaviti uz Obrazac, kao sastavni dio ponude za zakup i zakup za ribnjake.

III. VREDNOVANJE GOSPODARSKOG PROGRAMA

Članak 4.

Tablica vrednovanja Gospodarskog programa (u daljnjem tekstu: Tablica vrednovanja) propisana je Prilogom II.a za zakup, Prilogom II.b za zakup šaranskih ribnjaka i Prilogom II.c za zakup pastrvskih ribnjaka, koji su sastavni dijelovi ove Uredbe.

Članak 5.

Sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti bodove samo po jednoj od sastavnica čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.a kao specifični bodovi, a koju odabire kod ispunjavanja Obrasca.

Ukoliko sudionik kod ispunjavanja Obrasca ne izabere sastavnicu iz stavka 1. ovoga članka, neće ostvariti specifične bodove propisane Prilogom II.a.

Najveći broj specifičnih bodova koje sudionik na javnom pozivu može ostvariti za sastavnicu iz stavka 1. ovoga članka jest 40 bodova.

Članak 6.

Sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti bodove po svakoj od sastavnica čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.a kao opći bodovi.

Najveći broj općih bodova koje sudionik na javnom pozivu može ostvariti po sastavnicama iz stavka 1. ovoga članka, jest 20 bodova.

Članak 7.

Specifični bodovi iz članka 5. ove Uredbe i opći bodovi iz članka 6. ove Uredbe se zbrajaju i čine vrijednost i ocjenu Gospodarskog programa svakoga pojedinog sudionika na javnom pozivu za zakup.

Najveći broj bodova iz stavka 1. ovoga članka koje sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti na temelju Gospodarskog programa jest 60 bodova.

Članak 8.

Sudionik na javnom pozivu za zakup za ribnjake može ostvariti bodove po sastavnicama čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.b za zakup šaranskih ribnjaka i Prilogom II.c za zakup pastrvskih ribnjaka.

Najveći broj bodova koje sudionik na javnom pozivu za zakup za ribnjake može ostvariti na temelju Gospodarskog programa jest 60 bodova.

Članak 9.

Obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup, te Tablice pripadajućeg iznosa uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje (Tablica 1.) i Tablice potrebne radne snage po jedinici površine pojedine proizvodnje i uvjetnim grlima (Tablica 2.) propisani su Prilogom II.d, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup šaranskih ribnjaka propisano je Prilogom II.e, a za zakup pastrvskih ribnjaka propisano je Prilogom II.f, koji su sastavni dio ove Uredbe.

Članak 10.

Prilikom vrednovanja Gospodarskog programa, za sudionika na javnom pozivu za zakup i zakup za ribnjake koji je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt uzet će se u obzir svi njegovi resursi na području Republike Hrvatske, a za sudionika koji je trgovačko društvo i svi resursi s njime povezanih društava na području Republike Hrvatske, u skladu s propisima kojima se uređuju trgovačka društva.

Sudionik na javnom pozivu za zakup i zakup za ribnjake uz ponudu dostavlja izjavu o resursima iz stavka 1. ovoga članka

Obrazac izjave iz stavka 2. ovoga članka nalazi se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

U svrhu utvrđivanja i vrednovanja resursa iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za poljoprivredno zemljište koristit će podatke nadležnih institucija koje istima raspolažu.

Izabrani ponuditelji obvezni su ispuniti ciljeve Gospodarskog programa na svim proizvodno-tehnološkim cjelinama koje su im dodijeljene u zakup i zakup za ribnjake i po svim sastavnicama u cijelosti, u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed.

Članak 11.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se na temelju Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 66/13).

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 66/13).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/36

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.a,  PRILOG II.b,  PRILOG II.c

PRILOG II.d

OBRAZLOŽENJE POJEDINE SASTAVNICE GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP

SPECIFIČNI BODOVI

1. Sastavnica – Stočarstvo

Vrednuje se prosječan broj uvjetnih grla u posljednje dvije godine do objave javnog poziva (Tablica 1. ovoga Priloga), u odnosu na broj ha upisanih površina u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Sudionici javnog poziva koji se bave proizvodnjom mlijeka (krave, ovce, koze) i rasplodnih krmača i imaju više od 2,4 uvjetnih grla po ha dobivaju najveći broj bodova. Najmanji broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici koji su početnici a bave se uzgojem konja, magaraca, kunića i divljači.

Broj uvjetnih grla dokazuje se izvodom iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ) Hrvatske poljoprivredne agencije, a na temelju svih podataka sudionika javnog poziva prema Jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (JIBG).

Uvjet za priznavanje bodova po ovoj sastavnici jest da sudionik u tekućoj godini raspolaže s minimalno 50% uvjetnih grla u odnosu na godišnji prosjek u posljednje dvije godine do objave javnog poziva.

Početnicima unutar ove sastavnice smatraju se sudionici koji u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) nemaju evidentirana uvjetna grla.

Ponuditelj može ostvariti bodove po samo jednoj podvrsti stočarske proizvodnje.

Izabrani ponuditelj na javnom pozivu obvezan je povećati broj uvjetnih grla stoke u odnosu na dodijeljenu površinu poljoprivrednog zemljišta, do ispunjenja uvjeta od minimalno jednog uvjetnog grla po ha, u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed, u protivnom se ugovor o zakupu raskida.

Kod sudionika koji su podnijeli ponudu na više od jedne proizvodno-tehnološke cjeline istog javnog poziva, nakon zaključenja rang liste ostvarenih bodova po prvoj te svakoj sljedećoj proizvodno-tehnološkoj cjelini, u slučaju prvenstva ponuditelja, površina prethodne proizvodno-tehnološke cjeline ubraja se u ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta ponuditelja.

2. Sastavnica – Trajni nasadi

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva koji imaju postojeće trajne nasade upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a najmanji broj bodova dobivaju početnici koji nemaju trajne nasade upisane u ARKOD sustav.

Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za sudionike čiji trajni nasadi nisu upisani u ARKOD sustav, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o tome će izvijestiti Agenciju za poljoprivredno zemljište, koja će isto provjeriti pri nadležnim institucijama.

Izabrani ponuditelj na javnom pozivu u obvezi je podići intenzivni trajni nasad na cijeloj površini proizvodno-tehnološke cjeline, u skladu s Gospodarskim programom i pravilima struke, u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed, u protivnom se ugovor o zakupu raskida.

3. Sastavnica – Povrćarstvo, cvjećarstvo, ljekovito bilje

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva koji imaju postojeće nasade upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a najmanji broj bodova dobivaju početnici koji nemaju nasade upisane u ARKOD sustav.

Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izabrani ponuditelj na javnom pozivu u obvezi je zasnovati nasade na cijeloj površini proizvodno-tehnološke cjeline, u skladu s Gospodarskim programom i pravilima struke, u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed, u protivnom se ugovor o zakupu raskida.

4. Sastavnica – Proizvodnja sjemena i sadnog materijala

Vrednuje se dužina bavljenja proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva. Sudionici javnog poziva koji se proizvodnjom bave duže od 5 godina do dana objave javnog poziva dobivaju najveći broj bodova, a najmanji broj bodova dobivaju početnici koji se tek namjeravaju baviti ovom proizvodnjom.

Dokazuje se preslikom certifikata o sjemenu i sadnom materijalu Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, za određeni broj godina bavljenja proizvodnjom.

5. Sastavnica – Ratarstvo i ostalo

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva čija je postojeća proizvodnja upisana u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a najmanji broj bodova dobivaju početnici koji na dan objave javnog poziva nemaju proizvodnju upisanu u ARKOD sustav.

Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

OPĆI BODOVI

6. Sastavnica – Zaposleni radnici

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva koji imaju jednog ili više zaposlenih radnika, a najmanji broj bodova dobivaju oni koji nemaju zaposlenih radnika.

Broj zaposlenih radnika u prethodnoj kalendarskoj godini za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrte dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a za pravne osobe u prethodnoj financijskoj godini potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili BON 1.

7. Sastavnica – Novozaposleni

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva koji planiraju zaposliti 50% ili više potrebnih radnika u odnosu na planiranu proizvodnju kojom će se baviti na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet javnog poziva (Tablica 2. ovoga Priloga), a najmanji broj bodova dobivaju oni koji planiraju zaposliti manje od 50% potrebnih radnika.

Realizacija zapošljavanja kontrolirat će se u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

8. Sastavnica – Posjedovanje potrebne mehanizacije

Sudionici javnog poziva koji imaju potrebnu mehanizaciju, vlastitu ili na leasing dobivaju jedan bod, dok oni koji nemaju mehanizaciju ne ostvaruju bodove.

Dokazuje se preslikom važeće prometne dozvole, u kojoj je kao vlasnik ili korisnik leasinga naveden nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, ili pravna osoba, odnosno preslikom ugovora o leasingu.

9. Sastavnica – Udaljenost zemljišta od proizvodno-tehnološke cjeline

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva koji imaju u vlasništvu katastarsku česticu koja graniči s bilo kojom katastarskom česticom proizvodno-tehnološke cjeline koja je predmet javnog poziva, ili su u posjedu iste temeljem valjanog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sklopljenog temeljem provedenog natječaja.

Dokazuje se preslikom vlasničkog lista ili valjanog ugovora za sve oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sklopljenog temeljem provedenog natječaja, te preslikom katastarskog plana za katastarsku česticu koja graniči s proizvodno-tehnološkom cjelinom koja je predmet javnog poziva.

10. Sastavnica – Osigurano tržište za proizvode

Sudionici javnog poziva koji imaju ugovorenu prodaju dobivaju dva boda, a oni koji provode izravnu prodaju ostvaruju jedan bod.

Dokazuje se sklopljenim ugovorima o prodaji proizvoda, odnosno ispostavljenim računima.

11. Sastavnica – Ekonomski pokazatelji

Sudionici javnog poziva koji su u poslovanju protekle godine ostvarili dobit dobivaju dva boda, dok ostali ne dobivaju bodove.

Dokazuje se preslikom ovjerenog Financijskog izvješća (FINA), računa dobiti i gubitaka ili rekapitulacijom primitaka i izdataka (KPI), a za povezana društva dokazuje se konsolidiranom bilancom.

12. Sastavnica – Bavljenje poljoprivredom kao primarnom djelatnošću

Sudionici javnog poziva koji su nositelji obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnici poljoprivrednog obrta, koji ostvaruju prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu dobivaju četiri boda, dok pravne osobe kojima je po NKD-u poljoprivreda primarna djelatnost dobivaju dva boda.

Dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te podacima nadležnih institucija i pravnih osoba kojima iste raspolažu, a koje će pribaviti Agencija za poljoprivredno zemljište.

13. Sastavnica – Stručna sprema

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva kod kojih su nositelj ili član obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik poljoprivrednog obrta ili zaposlenik u pravnoj osobi agronomske, veterinarske ili prehrambeno-tehnološke struke neovisno o stupnju obrazovanja i zaposleni su najmanje godinu dana do objave javnog poziva u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu/
obrtu/pravnoj osobi, a najmanji broj bodova dobivaju oni s osnovnoškolskim obrazovanjem i dodatnim osposobljavanjem iz područja poljoprivrede.

Dokazuje se preslikom diplome/svjedodžbe/uvjerenja o osposobljavanju i potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koje će pribaviti Agencija za poljoprivredno zemljište.

14. Sastavnica – Ekološka ili integrirana proizvodnja

Najveći broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju sudionici javnog poziva čije se poljoprivredno zemljište nalazi u sustavu ekološke proizvodnje, a najmanji broj bodova dobivaju oni koji se bave konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Savjetodavne službe.

Na dobivenim površinama poljoprivrednog zemljišta na predmetnom javnom pozivu proizvodnja također mora biti u sustavu ekološke ili integrirane, što će se kontrolirati u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

Tablica 1.: PRIPADAJUĆI IZNOS UVJETNIH GRLA PO POJEDINOJ VRSTI DOMAĆE ŽIVOTINJE

DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ
ŽIVOTINJI

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad, Magarci

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

Tablica 2.: POTREBNA RADNA SNAGA PO JEDINICI POVRŠINE POJEDINE PROIZVODNJE I UVJETNIM GRLIMA

VRSTA PROIZVODNJE

POTREBAN BROJ ZAPOSLENIH/ha

Trajni nasadi

0,33

Povrćarstvo/cvjećarstvo

0,5

Ratarstvo

0,02

Stočarstvo

0,04 zaposlena/1 UG

PRILOG II.e

OBRAZLOŽENJE POJEDINE SASTAVNICE GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP ŠARANSKIH RIBNJAKA

BODOVI

1. Sastavnica – Prosječna količina ostvarene proizvodnje ribe po jedinici površine u zadnje 3 godine (kg/ha)

Vrednuje se prosječna količina ostvarene proizvodnje konzumne ribe (proizvedena konzumna riba plasirana na tržište) po jedinici proizvodne površine ribnjaka koja se koristi za uzgoj konzumne ribe (uzgajališta za konzum) u zadnje 3 godine, a prema podacima dostavljenim putem očevidnika za uzgoj (Popis o akvakulturi). Bodovanje se obavlja na način da se za ostvarenu proizvodnju veću od 750 kg/ha dobiva 18 bodova, za proizvodnju od 500 – 750 kg/ha dobiva se 12 bodova, a proizvodnja manja od 500 kg/ha te novi uzgajivač – početnik dobiva 5 bodova. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

2. Sastavnica – Planirano povećanje proizvodnje u razdoblju od N do N+4 godine

Vrednuje se planirano povećanje proizvodnje u razdoblju od N do N+4 godine (počevši od prve godine zakupa N do N+4 godine). Bodovanje se obavlja na način da se za planirano povećanje proizvodnje veće od 50% dobiva 4 boda, za povećanje 25,01 – 50%
3 boda, za povećanje 10,01 – 25% 2 boda, te za povećanje 5 – 10% 1 bod. Realizacija povećanja proizvodnje kontrolirat će se u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

3. Sastavnica – Proizvodnja mlađi u mrjestilištu/rastilištu u zadnje 3 godine

Vrednuje se vlastita proizvodnja ranih stadija mlađi (ličinke ili mladunci/mjesečnjaci) u mrjestilištu, odnosno rastilištu najmanje jedne (dominantne) vrste u uzgoju u zadnje 3 godine, a prema podacima dostavljenim putem očevidnika za uzgoj (Popis o akvakulturi). Bodovanje se obavlja na način da se za proizvodnju ranih stadija mlađi u mrjestilištu, odnosno rastilištu (ličinke ili mladunci/mjesečnjaci) dobiva 5 bodova, a ukoliko nije ostvarena vlastita proizvodnja ranih stadija mlađi u mrjestilištu/rastilištu (ličinke ili mladunci/mjesečnjaci) dobiva se 0 bodova. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

4. Sastavnica – Ekonomski pokazatelji

Vrednuje se ostvarena dobit u poslovanju u protekle tri godine. Bodovanje se obavlja na način da za ostvarenu dobit dobiva 3 boda, a ukoliko nema ostvarene dobiti dobiva se 0 bodova. Dokazuje se preslikom ovjerenog Financijskog izvješća (FINA), računa dobiti i gubitaka ili rekapitulacijom primitaka i izdataka (KPI), a za povezana društva dokazuje se konsolidiranom bilancom.

5. Sastavnica – Dodatne djelatnosti (turističke djelatnosti – udičarski turizam i sl., lov, i dr.)

Vrednuje se obavljanje dodatnih djelatnosti na ribnjaku (turističke djelatnosti – udičarski turizam i sl., lov) za koje sudionik na javnom pozivu ima registriranu djelatnost kao predmet poslovanja u Sudskom, odnosno Obrtnom registru, što se dokazuje preslikom izvatka iz odgovarajućeg registra (ne starijeg od 6 mjeseci). Bodovanje se obavlja na način da se u slučaju registracije navedenih dodatnih djelatnosti dobiva 3 boda, a ukoliko dodatne djelatnosti nisu registrirane dobiva se 0 bodova.

6. Sastavnica – Broj godina u Upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu (u zadnjih 5 godina)

Ponuditelj može ostvariti bodove prema broju godina u kojima je bio ovlaštenik barem jedne povlastice za akvakulturu unutar posljednjih 5 godina. Bodovanje se obavlja na način da se za više od 3 godine u Upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu dobiva 3 boda, za 2-3 godine u Upisniku 2 boda, a za manje od 2 godine 1 bod. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

7. Sastavnica – Mehanizacija za korištenje i održavanje ribnjaka i specijalizirano vozilo za prijevoz ribe

Vrednuje se raspolaganje mehanizacijom za korištenje i održavanje ribnjaka te specijaliziranim vozilima za prijevoz ribe bitnima za proizvodnju (bager/buldožer/traktor, odnosno specijalizirano vozilo za prijevoz ribe). Za specijalizirano vozilo kriterij se dokazuje preslikom prometne dozvole koja glasi na ponuditelja, a u slučaju najma vozila preslikom ugovora o najmu sa subjektom na kojega glasi prometna dozvola. Vlasništvo ili najam mehanizacije (bager, buldožer, traktor) dokazuje se preslikom odgovarajuće dokumentacije (račun, ugovor o najmu). Bodovanje se obavlja na način da sudionik na pozivu koji raspolaže specijaliziranim vozilom za prijevoz ribe dobiva maksimalnih 6 bodova, ukoliko raspolaže samo potrebnom mehanizacijom za korištenje i održavanje ribnjaka (bager, buldožer, traktor) dobiva 3 boda, dok sudionik na pozivu koji ne raspolaže potrebnom mehanizacijom, niti specijaliziranim vozilom za prijevoz ribe dobiva 0 bodova.

8. Sastavnica – Ekološka proizvodnja

Vrednuje se proizvodnja u sustavu ekološke proizvodnje. Bodovanje se obavlja na način da se za proizvodnju koja se nalazi u sustavu ekološke proizvodnje ili je u prijelaznom razdoblju dobiva 1 bod, a ukoliko proizvodnja nije u sustavu ekološke proizvodnje ili prijelaznom razdoblju dobiva se 0 bodova.

Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na dobivenim površinama poljoprivrednog zemljišta na predmetnom javnom pozivu proizvodnja također mora biti u sustavu ekološke, što će se kontrolirati u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

9. Sastavnica – Stručna sprema sudionika na pozivu/vlasnika/zaposlenika (ribarstvo, agronomija/poljoprivreda, veterinarstvo, biologija, biotehnologija)

Vrednuje se stupanj stručne spreme odgovarajuće struke, odnosno dodatno stručno osposobljavanje sudionika na pozivu/vlasnika/zaposlenika. Osoba na koju se ostvaruju bodovi po ovoj sastavnici mora biti član OPG-a, odnosno vlasnik ili zaposlen u obrtu ili pravnoj osobi najmanje godinu dana do prijave na javni poziv. Kriteriji se dokazuju preslikom diplome/svjedodžbe/uvjerenja o stručnoj spremni, odnosno osposobljavanju sudionika poziva/vlasnika/zaposlenika i potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Bodovanje se obavlja na način da se za stupanj VSS, odnosno magistar (mag) ili VŠS, odnosno sveučilišni prvostupnik (univ. bacc.) struke ribarstvo, poljoprivreda/agronomija, veterinarstvo, biologija ili biotehnologija dobiva maksimalna 3 boda, za stupanj SSS struke ribarstvo, poljoprivreda/agronomija, veterinarstvo, biologija ili biotehnologija dobiva se 2 boda, dok se u slučaju ne udovoljavanja tražene struke odgovarajućeg stupnja, ali uz dodatno stručno osposobljavanje iz područja ribarstva, poljoprivrede/agronomije, veterinarstva, biologije, ili biotehnologije, dobiva 1 bod.

10. Sastavnica – Broj zaposlenih u zadnje 3 godine

Vrednuje se kretanje ukupnog broja zaposlenih radnika na ribnjaku u zadnje 3 godine sukladno podacima dostavljenim putem očevidnika o uzgoju (Popis o akvakulturi). Bodovanje se obavlja na način da se za povećanje broja zaposlenih u promatranom razdoblju dobiva 2 boda, za održanje stalnog broja radnika se dobiva 1 boda, dok se za smanjenje broja radnika dobiva 0 bodova. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

11. Sastavnica – Novozaposleni

Vrednuje se broj novozaposlenih radnika. Bodovanje se obavlja na način da se za više od 3 novozaposlena radnika dobiva 2 boda, a za 1 – 3 novozaposlenih dobiva 1 bod. Realizacija zapošljavanja kontrolirat će se u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

12. Sastavnica – Osigurano tržište za proizvedenu ribu

Vrednuje se osiguranje tržišta za plasman proizvedene ribe. Bodovanje se obavlja na način da sudionik na javnom pozivu koji ima sklopljen ugovor o prodaji proizvedene ribe izvan Republike Hrvatske dobiva maksimalna 3 boda, za sklopljen ugovor za prodaju u Republici Hrvatskoj 2 boda, a sudionik na javnom pozivu koji plasira na tržište proizvedenu ribu samo izravnom prodajom dobiva 1 bod. Kriterij ugovorene prodaje dokazuje se preslikom sklopljenog ugovora o prodaji, a realizacija ostvarenja ugovorene prodaje kontrolirat će se u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

13. Sastavnica – Odobreni objekt za preradu ribe

Vrednuje se posjedovanje odobrenog objekta za preradu ribe sukladno posebnim propisima o hrani, što se dokazuje rješenjem o odobrenju izdanim od strane tijela nadležnog za veterinarstvo i sigurnost hrane. Bodovanje se obavlja na način da se za posjedovanje odobrenog objekta za preradu ribe dobiva 7 bodova, dok se za ne posjedovanje odobrenog objekta za preradu ribe dobiva 0 bodova.

PRILOG II.f

OBRAZLOŽENJE POJEDINE SASTAVNICE GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP PASTRVSKIH RIBNJAKA

BODOVI

1. Sastavnica – Prosječna količina ostvarene proizvodnje ribe po jedinici površine u zadnje 3 godine (kg/ha)

Vrednuje se prosječna količina ostvarene proizvodnje konzumne ribe (proizvedena konzumna riba plasirana na tržište) po jedinici proizvodne površine ribnjaka koja se koristi za uzgoj konzumne ribe (uzgajališta za konzum) u zadnje 3 godine, a prema podacima dostavljenim putem očevidnika za uzgoj (Popis o akvakulturi). Bodovanje se obavlja na način da se za ostvarenu proizvodnju > 6 kg/m2 dobiva 18 bodova, za proizvodnju od 4-6 kg/m2 dobiva se 12 bodova, za proizvodnju od 3 – 4 kg/m2 6 bodova, a novi uzgajivač – početnik dobiva 3 boda. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

2. Sastavnica – Planirano povećanje proizvodnje u razdoblju od N do N+4 godine

Vrednuje se planirano povećanje proizvodnje u razdoblju od N do N+4 godine (počevši od prve godine zakupa N do N+4 godine). Bodovanje se obavlja na način da se za planirano povećanje proizvodnje veće od 10% dobiva 4 boda, za povećanje od 8,01 – 10% 3 boda, za povećanje od 5,01 – 8% 2 boda, te za povećanje od 3 – 5% 1 bod. Realizacija povećanja proizvodnje kontrolirat će se u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

3. Sastavnica – Proizvodnja mlađi u mrjestilištu/rastilištu u zadnje 3 godine

Vrednuje se vlastita proizvodnja završnog uzgojnog stadija mlađi u mrjestilištu/rastilištu (mladunci) najmanje jedne (dominantne) vrste u uzgoju u zadnje 3 godine, a prema podacima dostavljenim putem očevidnika za uzgoj (Popis o akvakulturi). Bodovanje se obavlja na način da se za proizvodnju mlađi, koja predstavlja završnu uzgojnu fazu u mrjestilištu, odnosno rastilištu (mladunci) dobiva 10 bodova, a ukoliko nije ostvarena vlastita proizvodnja ranih stadija mlađi u mrjestilištu/rastilištu dobiva se 0 bodova. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

4. Sastavnica – Ekonomski pokazatelji

Vrednuje se ostvarena dobit u poslovanju u protekle tri godine. Bodovanje se obavlja na način da za ostvarenu dobit dobiva 3 bodova, a ukoliko nema ostvarene dobiti dobiva se 0 bodova. Dokazuje se preslikom ovjerenog Financijskog izvješća (FINA), računa dobiti i gubitaka ili rekapitulacijom primitaka i izdataka (KPI), a za povezana društva dokazuje se konsolidiranom bilancom.

5. Sastavnica – Diversifikacija proizvodnje

Vrednuje se broj pastrvskih vrsta u uzgoju za koje je prijavljena proizvodnja putem očevidnika o uzgoju (Popis o akvakulturi) u godini koja prethodi godini prijave na javni poziv. Bodovanje se obavlja na način da se za 2 ili više vrsta u uzgoju dobiva 3 boda, a za uzgoj jedne pastrvske vrste 1 bod. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

6. Sastavnica – Broj godina u Upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu (u zadnjih 5 godina)

Ponuditelj može ostvariti bodove prema broju godina u kojima je bio ovlaštenik barem jedne povlastice za akvakulturu unutar posljednjih 5 godina. Bodovanje se obavlja na način da se za više od 3 godine u Upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu dobiva 3 boda, za 2 – 3 godine u Upisniku 2 boda, a za manje od 2 godine 1 bod. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

7. Sastavnica – Mehanizacija za korištenje i održavanje ribnjaka i specijalizirano vozilo za prijevoz ribe

Vrednuje se raspolaganje mehanizacijom za korištenje i održavanje ribnjaka te specijaliziranim vozilima za prijevoz ribe bitnima za proizvodnju (bager/buldožer/traktor, odnosno specijalizirano vozilo za prijevoz ribe). Za specijalizirano vozilo kriterij se dokazuje preslikom prometne dozvole koja glasi na ponuditelja, a u slučaju najma vozila preslikom ugovora o najmu sa subjektom na kojega glasi prometna dozvola. Vlasništvo ili najam mehanizacije (bager, buldožer, traktor) dokazuje se preslikom odgovarajuće dokumentacije (račun, ugovor o najmu). Bodovanje se obavlja na način da sudionik na pozivu koji raspolaže specijaliziranim vozilom za prijevoz ribe dobiva maksimalnih 3 boda, ukoliko raspolaže samo potrebnom mehanizacijom za korištenje i održavanje ribnjaka (bager, buldožer, traktor) dobiva 2 boda, dok sudionik na pozivu koji ne raspolaže potrebnom mehanizacijom, niti specijaliziranim vozilom za prijevoz ribe dobiva 0 bodova.

8. Sastavnica – Ekološka proizvodnja

Vrednuje se proizvodnja u sustavu ekološke proizvodnje. Bodovanje se obavlja na način da se za proizvodnju koja se nalazi u sustavu ekološke proizvodnje ili je u prijelaznom razdoblju dobiva 1 bod, a ukoliko proizvodnja nije u sustavu ekološke proizvodnje ili prijelaznom razdoblju dobiva se 0 bodova. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na dobivenim površinama poljoprivrednog zemljišta na predmetnom javnom pozivu proizvodnja također mora biti u sustavu ekološke, što će se kontrolirati u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

9. Sastavnica – Stručna sprema sudionika na pozivu/vlasnika/zaposlenika (ribarstvo, agronomija/poljoprivreda, veterinarstvo, biologija, biotehnologija)

Vrednuje se stupanj stručne spreme odgovarajuće struke, odnosno dodatno stručno osposobljavanje sudionika na pozivu/vlasnika/zaposlenika. Osoba na koju se ostvaruju bodovi po ovoj sastavnici mora biti član OPG-a, odnosno vlasnik ili zaposlen u obrtu ili pravnoj osobi najmanje godinu dana od prijave na javni poziv. Kriteriji se dokazuju preslikom diplome/svjedodžbe/uvjerenja o stručnoj spremni, odnosno osposobljavanju sudionika poziva/vlasnika/zaposlenika i potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Bodovanje se obavlja na način da se za stupanj VSS, odnosno magistar (mag) ili VŠS, odnosno sveučilišni prvostupnik (univ.bacc.) struke ribarstvo, agronomija/poljoprivreda, veterinarstvo, biologija ili biotehnologija dobiva maksimalna 3 boda, za stupanj SSS struke ribarstvo, agronomija/poljoprivreda, veterinarstvo, biologija ili biotehnologija dobiva se 2 boda, dok se u slučaju ne udovoljavanja tražene struke odgovarajućeg stupnja, ali uz dodatno stručno osposobljavanje iz područja ribarstva, agronomija/poljoprivreda, veterinarstva, biologije, ili biotehnologije, dobiva 1 bod.

10. Sastavnica – Broj zaposlenih u zadnje 3 godine

Vrednuje se kretanje ukupnog broja zaposlenih radnika na ribnjaku u zadnje 3 godine sukladno podacima dostavljenim putem očevidnika o uzgoju (Popis o akvakulturi). Bodovanje se obavlja na način da se za povećanje broja zaposlenih u promatranom razdoblju dobiva 2 boda, za održanje stalnog broja radnika se dobiva 1 bod, dok se za smanjenje broja radnika dobiva 0 bodova. Podatke o navedenom Agencija za poljoprivredno zemljište pribavit će od Ministarstva poljoprivrede.

11. Sastavnica – Novozaposleni

Vrednuje se broj novozaposlenih radnika. Bodovanje se obavlja na način da se za više od 10% novozaposlenih radnika dobiva 2 boda, za povećanje od 5 – 10% novozaposlenih 1 bod. Realizacija zapošljavanja kontrolirat će se u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

12. Sastavnica – Osigurano tržište za proizvedenu ribu

Vrednuje se osiguranje tržišta za plasman proizvedene ribe. Bodovanje se obavlja na način da sudionik na javnom pozivu koji ima sklopljen ugovor o prodaji proizvedene ribe izvan Republike Hrvatske dobiva maksimalna 3 boda, za sklopljen ugovor za prodaju u Republici Hrvatskoj 2 boda, a sudionik na javnom pozivu koji plasira na tržište proizvedenu ribu samo izravnom prodajom dobiva 1 bod. Kriterij ugovorene prodaje dokazuje se preslikom sklopljenog ugovora o prodaji, a realizacija ostvarenja ugovorene prodaje kontrolirat će se u sklopu kontrole provođenja Gospodarskog programa sudionika.

13. Sastavnica – Odobreni objekt za preradu proizvedene ribe

Vrednuje se posjedovanje odobrenog objekta za preradu ribe sukladno posebnim propisima o hrani, što se dokazuje rješenjem o odobrenju izdanim od strane tijela nadležnog za veterinarstvo i sigurnost hrane. Bodovanje se obavlja na način da se za posjedovanje odobrenog objekta za preradu ribe dobiva 5 bodova, dok se za
neposjedovanje odobrenog objekta za preradu ribe dobiva 0 bodova.

79 02.09.2016 Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 79 02.09.2016 Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 79 02.09.2016 Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 79 02.09.2016 Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 79 02.09.2016 Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske