Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

NN 79/2016 (2.9.2016.), Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1805

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA 2016.
DO 31. SRPNJA 2017. GODINE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila provedbe Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013) i

– Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 183, 11. 7. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 996/2011 od 7. listopada 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 657/2008 i (EZ) br. 1276/2008 te Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta (SL L 264, 8. 10. 2011.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 657/2008).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Program – mjera potpore Europske unije za poboljšanje dostupnosti mlijeka i mliječnih proizvoda u odgojno-obrazovnim ustanovama radi poboljšanja distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda te poboljšanja prehrambenih navika djece.

2) podnositelj zahtjeva za potporu – pravna ili fizička osoba u smislu članka 6. stavka 2. točaka a), b) i c) Uredbe (EZ) br. 657/2008 koja je za tu namjenu odobrena od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Članak 4.

Korisnici Programa su učenici koji redovito pohađaju nastavu od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola te konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode koji su predmet potpore Programa sukladno ovom Pravilniku.

Članak 5.

(1) Programom se osigurava potpora za konzumaciju mlijeka i mliječnih proizvoda navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika jednom tjedno tijekom nastavnih tjedana školske godine 2016./2017.

(2) Proizvodi iz Priloga I. ovoga Pravilnika namijenjeni odgojno-obrazovnim ustanovama moraju biti pretpakirani u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.).

(3) Odgojno-obrazovne ustanove mogu proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika poslužiti korisnicima u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku.

Članak 6.

(1) Potpora iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika isplatit će se u skladu s:

a) člankom 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2016/591 od 15. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu primjenjivih količinskih ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu (SL L 103, 19. 4. 2016.) iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda u iznosu od 18,15 EUR/100 kg i

b) člankom 217. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u iznosu od 325,00 kuna/100 kg iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Iznos potpore mora se pravilno odražavati na cijenu koju plaća korisnik.

(3) Cijena iz stavka 2. ovoga članka je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod, odnosno određenu količinu proizvoda koji je isporučen korisnicima, uključujući porez na dodanu vrijednost.

(4) Ako potpora iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika pokriva iznos ili dio iznosa poreza na dodanu vrijednost, taj dio potpore isplatit će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Ako je podnositelj zahtjeva za potporu priloženim računima dokazao da je cijena proizvoda koji je predmet Programa niža od iznosa za koji je moguće ostvariti potporu, pripada mu taj manji iznos.

Članak 7.

(1) Podnositelj zahtjeva za potporu mora za tu namjenu biti odobren od strane Agencije za plaćanja.

(2) Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika koja će o zahtjevu donijeti odluku iz članka 50. stavka 2. podstavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Agencija za plaćanja će u slučaju kada podnositelj zahtjeva ne ispuni uvjete ili obveze propisane ovim Pravilnikom u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 657/2008, podnositelju zahtjeva odlukom suspendirati odobrenje u trajanju od jednog do dvanaest mjeseci ili ga opozvati ovisno o težini nepravilnosti.

(4) Opozvano odobrenje može se na zahtjev podnositelja obnoviti nakon razdoblja od najmanje 12 mjeseci o čemu Agencija za plaćanja donosi odluku.

(5) Zahtjev za ponovno odobravanje podnositelja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika kojem se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje otklanjanje razloga opoziva.

Članak 8.

(1) Zahtjev za isplatu potpore iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se u roku od tri mjeseca od posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koji se podnosi.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika kojem se prilaže pripadajuća dokumentacija navedena u tom obrascu.

(3) Prilikom prvog podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju promjene dobavljača uz zahtjev prilaže se i izjava odgojno-obrazovne ustanove na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika osim u slučaju kada je podnositelj zahtjeva odgojno-obrazovna ustanova.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se jednom mjesečno nakon završetka obračunskog razdoblja.

(5) Obračunsko razdoblje je razdoblje za koje se može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, a obuhvaća jedan kalendarski mjesec isporuke tijekom trajanja nastavne godine.

(6) Tijekom jednog obračunskog razdoblja odgojno-obrazovna ustanova može imati samo jednog dobavljača.

(7) Dostave proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika odgojno-obrazovnoj ustanovi vrše se tjedno te moraju biti izvršene u mjesecu za koji se podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Osim u slučaju kada je podnositelj zahtjeva dobavljač, plaćen mora biti samo onaj dio računa koji ne pokriva potpora te na računu treba biti ispisano da se mlijeko sufinancira iz Programa mlijeka u školama.

(9) Uz zahtjev za isplatu potpore Programa mlijeka u školama koji se podnosi uz obrazac iz Priloga III. ovoga Pravilnika prilaže se pisana obavijest odgojno-obrazovne ustanove iz članka 13. točke d) ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti, podnositelj zahtjeva za potporu prema ovome Pravilniku dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja o nastupu više sile i izvanrednih okolnosti zbog kojih nije bio u mogućnosti postupiti sukladno odredbama propisanim ovim Pravilnikom i Uredbom (EZ) br. 657/2008, uz dostavljanje odgovarajućeg dokaza u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana nastanka događaja.

(2) Viša sila i izvanredne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ima jednako značenje kao u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Članak 10.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu prati provedbu Programa na temelju izvješća dostavljenih od Agencije za plaćanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavlja Agenciji za plaćanja obavijest o:

a) ukupnom broju školskih dana, isključujući blagdane, u školskoj godini 2016./2017.

b) ukupnom broj učenika koji mogu sudjelovati u provedbi Programa i

c) broju učenika u svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja može sudjelovati u provedbi Programa.

(3) Ministarstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka:

a) informiraju javnost o mlijeku i mliječnim proizvodima i njihovoj važnosti u zdravoj prehrani i

b) promoviraju konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda na jednostavan i zanimljiv način.

Članak 11.

(1) Agencija za plaćanja sukladno članku 50. Zakona u provedbi Programa:

a) zaprima, kontrolira i obrađuje zahtjeve pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi Programa

b) vrši isplate potpora u provedbi Programa

c) donosi odluke u svezi s pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba i

d) provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu.

(2) Agencija za plaćanja, sukladno članku 50. stavku 2. podstavku 10. Zakona podnosi ministarstvu nadležnom za obrazovanje zbirno izvješće o provedbi Programa koji sadrži podatke o:

a) broju podnositelja kojima su odobreni zahtjevi za potporu i kojima su odbijeni te o razlozima odbijanja

b) broju djece koja su bili korisnici

c) količinama mlijeka i mliječnih proizvoda koji su bili predmet potpore i

d) cijeni isporučenog mlijeka i mliječnih proizvoda.

Članak 12.

U provedbi Programa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo:

a) prati učinkovitost provedbe Programa u odnosu na pokazatelje navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima

b) provodi praćenje i vrednovanje utjecaja Programa na prehrambene navike i zdravlje školske djece među učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole i roditeljima te odgovornom osoblju u školama u kojima se provodi Program

c) podnosi izvještaj ministarstvu nadležnom za poljoprivredu o provedenom istraživanju među učenicima, evaluira učinkovitost Programa na prehrambene navike i zdravlje školske djece u odnosu na pokazatelje navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima.

Članak 13.

Odgojno-obrazovne ustanove koje provode ovaj Program dužne su:

a) organizirati raspodjelu i pripremu mlijeka i mliječnih proizvoda za potrošnju u ustanovi te pratiti potrošnju istih

b) voditi evidenciju prijema mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih djeci na obrascu iz priloga V. ovoga Pravilnika

c) izraditi ili dati izraditi plakat te ga oglasiti u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 657/2008.

d) u slučaju promjene podataka o ukupnom broju učenika iz članka 10. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Agenciju za plaćanja kada je odgojno-obrazovna ustanova podnositelj zahtjeva za potporu za prethodni mjesec s naznakom novog broja učenika koji može sudjelovati u provedbi Programa.

Članak 14.

(1) Agencija za plaćanja izvještava Europsku komisiju o provedbi Programa sukladno članku 17. Uredbe (EZ) br. 657/2008.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavlja Agenciji za plaćanja obavijesti iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika do 14. listopada 2016. godine.

(3) Agencija za plaćanja dužna je ministarstvu nadležnom za poljoprivredu dostaviti zbirno izvješće iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika do 29. rujna 2017. godine.

(4) Hrvatski zavod za javno zdravstvo dužan je ministarstvu nadležnom za poljoprivredu dostaviti izvještaj iz članka 12. točke c) ovoga Pravilnika do 29. rujna 2017. godine.

Članak 15.

Podnositelji zahtjeva za potporu koji su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika odobreni u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 657/2008 smatraju se odobrenima sukladno ovom Pravilniku i nisu dužni podnositi ponovni zahtjev za odobravanje.

Članak 16.

(1) Prilozi od I. do V. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Priloge iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/29

Urbroj: 525-07/0565-16-2

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I. – PRILOG V.


79 02.09.2016 Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine 79 02.09.2016 Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine