Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja

NN 79/2016 (2.9.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja

79 02.09.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1806

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13 i 39/15), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja (»Narodne novine« br. 36/16) naslov iznad članka 3. i članak 3. mijenjaju se i glase:

»Sukladnost s aktima Europske unije

Članak 3.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 219, 25. 7. 2014.).«

Članak 2.

U članku 4. podstavak 20. mijenja se i glasi:

» Nesreća podrazumijeva svaki nepredviđeni pogonski događaj, uključujući i pogreške u radu, kvarove opreme i druge nezgode, čije su posljedice ili potencijalne posljedice značajne sa stajališta zaštite i sigurnosti.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/1
Urbroj: 542-01-16-7
Zagreb, 29. kolovoza 2016.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.