Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

NN 80/2016 (7.9.2016.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1811

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. i 59/12.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine« br. 33/08., 155/08. i 52/13.) u članku 1. iza riječi: »odobrenja za nabavu oružja,« dodaju se riječi: »prethodne suglasnosti za unos oružja ili streljiva u Republiku Hrvatsku, obavijesti o nabavi oružja ili streljiva u Republici Hrvatskoj, odobrenja za iznos oružja ili streljiva iz Republike Hrvatske,«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Osobi koja oružje ili streljivo nabavlja u državama članicama Europske unije uz odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i prethodna suglasnost za unos oružja ili streljiva u Republiku Hrvatsku na obrascu 2a.

Osobi koja nabavi oružje ili streljivo u Republici Hrvatskoj, a ima prebivalište ili boravak u nekoj drugoj državi članici Europske unije izdaje se odobrenje za iznos oružja ili streljiva iz Republike Hrvatske na obrascu 2b.

Nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj osoba iz stavka 4. ovoga članka ima prebivalište ili boravak šalje se obavijest o nabavi oružja ili streljiva u Republici Hrvatskoj na obrascu 2c«.

Članak 3.

Obrasci 2a, 2b i 2c tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-57907/1-2016.

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

Obrasci


80 07.09.2016 Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu 80 07.09.2016 Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu