Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini

NN 80/2016 (7.9.2016.), Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini

HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

1817

Na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/2016) Hrvatski zavod za hitnu medicinu utvrđuje

EDUKACIJSKE PROGRAME

U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI

Članak 1.

Edukacijskim programima utvrđeni su sadržaj edukacije za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice, za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe, za medicinske sestre-medicinske tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe i za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe, kompetencije (znanja i vještine) koje polaznik stječe uspješnim završetkom edukacijskog programa te način organizacije i provođenje edukacije.

Članak 2.

Edukaciju provode nacionalni instruktori za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice sa važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i nacionalni instruktori za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe s važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Članak 3.

Organizatori edukacija u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi dužni su prijaviti održavanje edukacije Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu skladno uputama u Prilogu 1. na obrascu za prijavu organizacije edukacije sukladno Prilogu 2.

I. Edukacijski program za dispečere medicinske prijavno-

-dojavne jedinice

Članak 4.

Edukacijski program za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice obuhvaća edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice koje omogućuju polaznicima stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

Dispečeri medicinske prijavno-dojavne jedinice obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Članak 5.

Trajanje edukacijskih vježbi je 19 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice sukladno Prilogu 3. Trajanje edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina je 10 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice sukladno Prilogu 4.

Popis opreme potrebne za provođenje edukacijskih vježbi nalazi se u Prilogu 5. Oprema za provođenje edukacijskih vježbi dispečera medicinske prijavno-dojavne jedinice.

Na završetku edukacijskih vježbi za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja, a na završetku edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice polaznik pristupa praktičnoj provjeri znanja.

Članak 6.

Očekivani ishodi učenja po tematskim cjelinama su sljedeći:

1. O HRVATSKOM INDEKSU PRIJEMA HITNOG POZIVA ZA MEDICINSKU PRIJAVNO-DOJAVNU JEDINICU

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će poznavati strukturu, organizaciju i način korištenja Hrvatskog indeksa prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati osnovne dijelove indeksa

2. poznavati početni algoritam

3. definirati davanje uputa za pružanje prve pomoći preko telefona

4. definirati kriterije i stupnjeve prioriteta

5. nabrojati raspodjelu uloga u općenito preporučenom odgovoru

6. objasniti tri koraka koja poduzima primatelj tijekom javljanja na hitan medicinski poziv

7. objasniti savjete pozivatelju

8. objasniti savjete medicinskom osoblju.

2. MEDICINSKA PRIJAVNO-DOJAVNA JEDINICA

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati organizaciju rada medicinske prijavno-dojavne jedinice.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati dispečersku službu te pojmove dispečer i dispečiranje

2. opisati značaj zvijezde života

3. nabrojati osnovne zadatke medicinske prijavno-dojavne jedinice

4. poznavati područja djelovanja medicinske prijavno-dojavne jedinice

5. objasniti utjecaj medicinske prijavno-dojavne jedinice na preživljavanje

6. objasniti ulogu MPDJ u upravljanju sustavom HMS i drugih zdravstvenih djelatnosti

7. opisati nadzor stanja timova HMS.

3. OSNOVNI RADNI PROCESI MEDICINSKE PRIJAVNO-

-DOJAVNE JEDINICE

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će shvatiti pet osnovnih radnih procesa medicinske prijavno-dojavne jedinice.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. nabrojati osnovne radne procese MPDJ

2. objasniti proces preuzimanja poziva

3. definirati proces davanja osnovnih uputa

4. objasniti proces davanja uputa za pružanje prve pomoći preko telefona

5. opisati proces pružanja intervencija

6. opisati proces nadziranja stanja timova.

4. OSNOVE KOMUNIKACIJE U DISPEČERSTVU

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će cijeniti značaj dobre komunikacije s pozivateljem, poznavati načine sprječavanja najčešćih komunikacijskih pogrešaka i razlikovati osnovne tehnike savladavanja problematičnih poziva.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. nabrojati 4 komponente komunikacije

2. opisati smetnje u komunikaciji kod pošiljatelja, medija i primatelja

3. objasniti značaj brzog odgovora za bolje komuniciranje

4. definirati loše komuniciranje i objasniti kako ga poboljšati

5. objasniti kako poboljšati slušanje

6. objasniti kako poboljšati govor

7. nabrojati 5 pogrešnih izjava

8. objasniti vodeću ulogu u komunikaciji

9. objasniti problematične pozive

10. opisati smirivanje uspaničene, agitirane i agresivne osobe.

5. TEHNIČKA POTPORA I MODELI ODLUČIVANJA U MEDICINSKOJ PRIJAVNO-DOJAVNOJ JEDINICI

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će razlikovati svrhu, strukturu i način korištenja različitih modela odlučivanja u medicinskoj prijavno dojavnoj jedinici te raspraviti tehničku potporu medicinske prijavno-dojavne jedinice.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati telekomunikacijski sustav

2. opisati radio sustav i njegovu funkcionalnost

3. opisati kompjutorski podržan dispečerski sustav

4. objasniti dispečerske modele odlučivanja

5. usporediti različite modele odlučivanja.

6. POSTUPCI U SLUČAJU IZVANREDNIH SITUACIJA

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će shvatiti osnovne postupke medicinske prijavno-dojavne jedinice u izvanrednim situacijama.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. nabrojati vrste i utjecaj izvanrednih situacija na rad MPDJ

2. definirati moguća rješenja u slučajevima unutarnjih izvanrednih događaja

3. definirati moguća rješenja u slučajevima vanjskih izvanrednih događaja.

7. DOKUMENTIRANJE U MEDICINSKOJ PRIJAVNO-

-DOJAVNOJ JEDINICI

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će shvatiti značaj vođenja medicinske dokumentacije i način dokumentiranja u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati značaj dokumentiranja u MPDJ

2. objasniti osnove dokumentiranja

3. definirati minimalan broj podataka za dokumentiranje

4. definirati izvorne podatke o događaju, podatke o pacijentu i podatke o intervenciji.

8. KVALITETA U MEDICINSKOJ PRIJAVNO-DOJAVNOJ JEDINICI

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će shvatiti značaj sustava cjelovitog upravljanja kvalitetom u medicinskoj prijavno-

-dojavnoj jedinici.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati sustav cjelovitog upravljanja kvalitetom

2. objasniti pokazatelje kvalitete u MPDJ

3. objasniti standarde kvalitete u MPDJ.

9. UPOZNAVANJE SA STRUKTUROM HRVATSKOG INDEKSA PRIJEMA HITNOG POZIVA

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će shvatiti strukturu Indeksa i moći odabrati dispečersku karticu koja se odnosi na glavni problem, kriterij i odgovarajuće savjete pozivatelju. Također, polaznik će razumjeti da alternativne dispečerske kartice, ako je primjenljivo, u konačnici dovode do izbora istog prioriteta hitnosti.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati odabir pravilne dispečerske kartice

2. demonstrirati odabir alternativne dispečerske kartice

3. odrediti odgovarajući kriterij

4. demonstrirati odabir savjeta pozivatelju.

10. RAD S HRVATSKIM INDEKSOM PRIJEMA HITNOG POZIVA

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će se moći odgovoriti na hitan poziv upućen u MPDJ i na temelju dobivenih informacija odrediti stupanj prioriteta poziva te aktivirati odgovarajući tim hitne medicinske službe, ali i drugih žurnih službi prema potrebi, vodeći računa o racionalnom korištenju postojećih resursa.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će demonstrirati primjenu Hrvatskog indeksa prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu kroz različite scenarije.

II. Edukacijski program za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe

Članak 7.

Edukacijski program za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obuhvaća edukacijske vježbe za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe koje doktorima medicine omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.

Doktori medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Članak 8.

Trajanje edukacijskih vježbi je 28 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno Prilogu 6. Trajanje edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina je 14 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno Prilogu 7.

Popis opreme potrebne za provođenje edukacijskih vježbi nalazi se u Prilogu 8. Oprema za provođenje edukacijskih vježbi doktora medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe.

Na završetku edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre-medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

Članak 9.

Očekivani ishodi učenja po tematskim cjelinama su sljedeći:

1. TRAUMA

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati i demonstrirati trauma pregled, objasniti potrebne intervencije, pravilno skinuti zaštitnu kacigu ozlijeđenoj osobi, izabrati odgovarajuće imobilizacijsko sredstvo i pravilno ga primijeniti, aktivno sudjelovati pri zbrinjavanju ozlijeđenih s jasnim saznanjem o ulozi i ovlastima voditelja tima.

1.1. Trauma pregled

Znanja:

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati osnovni postupak kod događaja vezanog uz traumu (sigurnost, procjena mjesta događaja, METHANE izvješće, mehanizam nastanka ozljede)

2. opisati mjere osobne zaštite

3. analizirati i objasniti prvi pregled

4. navesti indikacije za izvođenje fokusiranog/brzog pregleda cijelog tijela

5. objasniti SAMPLE anamnezu

6. navesti intervencije koje se provode tijekom prvog pregleda

7. navesti kriterije za kritičnog pacijenta

8. objasniti drugi pregled

9. objasniti način transporta i nadzor ozlijeđene osobe.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati način pristupa ozlijeđenoj osobi

2. demonstrirati sistematično provođenje prvog pregleda

3. razlikovati potrebu fokusiranog/brzog pregleda cijelog tijela

4. demonstrirati postupak okretanja ozlijeđene osobe na bok

5. demonstrirati postupak okretanja ozlijeđene osobe s trbuha ili boka.

1.2. Skidanje zaštitne kacige

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati mjere osobne zaštite

2. navesti indikacije za skidanje zaštitne kacige

3. opisati način skidanja kacige.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati pravilno skidanje zaštitne kacige

2. pokazati postupak imobilizacije vratne kralježnice ovratnikom nakon skidanja zaštitne kacige.

1.3. Imobilizacija kralježnice i zdjelice

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati mjere osobne zaštite

2. definirati indikacije za imobilizaciju kralježnice/zdjelice

3. opisati sredstva za imobilizaciju kralježnice/zdjelice (imobilizacijski ovratnik, duga daska, rasklopna nosila, vakuum madrac)

4. procijeniti mogućnost nastanka ozljede kralježnice/zdjelice s obzirom na mehanizam nastanka ozljede

5. razlikovati indikacije i kontraindikacije za postavljanje ovratnika

6. opisati postupak određivanja veličine i postavljanja ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

7. objasniti postupak imobilizacije ozlijeđenog koristeći dugu dasku, rasklopna nosila i vakuum madrac.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati određivanje veličine i postavljanje ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

2. demonstrirati imobilizaciju ozlijeđene osobe na dugu dasku

3. demonstrirati fiksaciju ozlijeđene osobe na dugoj dasci remenjem i bočnim stabilizatorima glave

4. demonstrirati imobilizaciju vakuum udlagama i vakuum madracem

5. demonstrirati upotrebu rasklopnih nosila.

1.4. Ostala sredstva za imobilizaciju

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati mjere osobne zaštite

2. navesti indikacije i kontraindikacije za primjenu prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

3. objasniti postupak imobilizacije prslukom za imobilizaciju i izvlačenje

4. navesti indikacije za primjenu trokutaste marame

5. navesti principe imobilizacije ekstremiteta

6. navesti sredstva za imobilizaciju ekstremiteta.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati primjenu prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

2. demonstrirati postupak izvlačenja ozlijeđenog na dugu dasku

3. pokazati procjenu ozlijeđenog ekstremiteta

4. demonstrirati imobilizaciju trokutastom maramom

5. demonstrirati imobilizaciju ekstremiteta vakuum udlagama.

1.5. Zaustavljanje krvarenja

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati mjere osobne zaštite

2. navesti vrste krvarenja i njihovo prepoznavanje

3. navesti načine zaustavljanja vanjskog krvarenja

4. opisati postupak s amputiranim dijelovima tijela.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati načine zaustavljanja vanjskog krvarenja

2. demonstrirati postavljanje kompresivnog zavoja.

1.6. Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati osnovni postupak kod događaja vezanog uz traumu, trauma pregled i zbrinjavanje ozlijeđenog kroz različite scenarije

2. demonstrirati podjelu uloga unutar tima i kontrolu nad timom.

2. ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati i demonstrirati ABCDE pregled, objasniti potrebne intervencije, primijeniti osnovne mjere održavanja života, zbrinuti opstrukciju dišnog puta stranim tijelom, uspostaviti prohodnost dišnog puta i ventilirati pacijenta različitim pomagalima, sigurno defibrilirati, primijeniti transportni ventilator, pravilno provoditi napredne mjere održavanja života s jasnim saznanjem o ulozi i ovlastima voditelja tima.

2.1. ABCDE pregled

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati indikacije za provođenje ABCDE pregleda

2. objasniti važnost procjene mjesta događaja s obzirom na sigurnost

3. nabrojati korake u strukturiranom pristupu ABCDE pregleda

4. navesti i objasniti postupak procjene dišnog puta

5. navesti i objasniti postupak procjene disanja

6. navesti i objasniti postupak procjene cirkulacije

7. objasniti kratki neurološki pregled

8. objasniti procjenu izloženosti

9. navesti intervencije koje se provode tijekom ABCDE pregleda

10. procijeniti djelotvornost provedenih intervencija

11. navesti intervale u kojim se pregled treba ponoviti

12. oblikovati usmeni nalaz ABCDE pregleda.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će demonstrirati ABCDE pregled s odgovarajućim intervencijama.

2.2. Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti značaj procjene mjesta događaja s obzirom na sigurnost

2. identificirati uzroke nastanka srčanog zastoja

3. navesti razloge za započinjanje mjera osnovnog održavanja života

4. Nabrojiti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života

5. objasniti postupak procjene odgovora na podražaj

6. objasniti postupak otvaranja dišnog puta

7. objasniti postupak provjere disanja i cirkulacije istodobno

8. objasniti postupak izvođenja vanjske masaže srca

9. objasniti postupak ventilacije maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

10. definirati cikluse i omjere tijekom oživljavanja

11. procijeniti djelotvornost provedenih postupka

12. objasniti bočni položaj

13. razlikovati lakšu od teške opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

14. opisati postupke kod opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

15. navesti indikaciju za Heimlichov hvat i opisati postupak.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati procjenu mjesta događaja

2. demonstrirati način procjene odgovora na podražaj

3. pokazati otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave uz podizanje brade

4. demonstrirati postupak provjere disanja

5. demonstrirati postupak provjere cirkulacije

6. pokazati postupak istovremene provjere disanja i palpacije pulsa

7. demonstrirati postupak izvođenja vanjske masaže srca

8. demonstrirati postupak izvođenja umjetnog disanja maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

9. pokazati ispravan redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života

10. pokazati postavljanje u bočni položaj

11. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je pri svijesti

12. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je bez svijesti.

2.3. Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave uz podizanje brade

2. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta potiskivanjem donje čeljusti prema naprijed i gore

3. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje orofaringealnog tubusa

4. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje nazofaringealnog tubusa

5. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje supraglotičkih pomagala (laringealna maska, i-gel)

6. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za endotrahealnu intubaciju

7. navesti indikacije za ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

8. Opisati postupak aspiracije, razlikovati vrste aspiracijskih katetetera i navesti indikacije za njihovu primjenu

9. navesti indikacije za primjenu medicinskog kisika

10. navesti načine primjene medicinskog kisika (nosni kateter, obična maska, maska s jednosmjernom valvulom i spremnikom) i određivanje koncentracije kisika ovisno o načinu primjene

11. objasniti način izračuna količine kisika potrebne u produženom trajanju transporta.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom zabacivanja glave uz podizanje brade

2. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom potiskivanja donje čeljusti prema naprijed

3. pokazati postupak mjerenja i postavljanja orofaringealnog tubusa

4. pokazati postupak mjerenja i postavljanja nazofaringealnog tubusa

5. pokazati postupak postavljanja supraglotičkih pomagala (laringealna maska, i-gel)

6. pokazati postupak endotrahealne intubacije

7. pokazati ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom (jedna ili dvije osobe)

8. pokazati načine primjene medicinskog kisika nosnim kateterom, običnom maskom te maskom s jednosmjernom valvulom i spremnikom

9. pokazati postupak aspiracije dišnog puta.

2.4. Defibrilator i sigurna defibrilacija

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati dijelove i funkcije defibrilatora

2. opisati principe defibrilacije

3. navesti indikacije za trajni nadzor srčane akcije

4. navesti indikacije i opisati postupak snimanja 12-kanalnog EKG-a

5. navesti srčane ritmove koji se defibriliraju i koji se ne defibriliraju

6. opisati ritmove srčanog zastoja

7. opisati sigurnu defibrilaciju

8. navesti opasnosti od nesigurne defibrilacije.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati rukovanje s defibrilatorom

2. demonstrirati testiranje defibrilatora

3. demonstrirati postavljanje elektroda za trajni nadzor srčane akcije

4. demonstrirati postavljanje elektroda i snimanje 12-kanalnog EKG-a

5. demonstrirati prepoznavanje ritmova srčanog zastoja

6. demonstrirati sigurnu defibrilaciju putem ručnih i velikih samoljepivih elektroda

7. demonstrirati postupak mjerenja neinvazivnog krvnog tlaka, SpO2 i EtCO2.

2.5. Transportni ventilator

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati dijelove i funkcije transportnog ventilatora

2. navesti indikacije za primjenu ventilatora

3. razlikovati modalitete disanja

4. navesti indikacije za primjenu odgovarajućeg modaliteta disanja

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati testiranje transportnog ventilatora

2. demonstrirati primjenu transportnog ventilatora i odabir modaliteta disanja prema zadanom scenariju

3. pokazati primjenu maske za neinvazivnu ventilaciju.

2.6. Scenariji naprednih mjera održavanja života

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti algoritam naprednog održavanja života

2. navesti lijekove koji se koristi u naprednim mjerama održavanja života

3. nabrojati potencijalno reverzibilne uzroke srčanog zastoja

4. navesti načine liječenja potencijalno reverzibilnih uzroka

5. objasniti postreanimacijsku skrb.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati napredne mjere održavanja života kroz različite scenarije

2. demonstrirati podjelu uloga unutar tima i kontrolu nad timom.

3. OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati i primijeniti osnovne mjere održavanja života, zbrinuti opstrukciju dišnog puta stranim tijelom, uspostaviti prohodnost dišnog puta i ventilirati dojenčad i djecu stariju od jedne godine osnovnim pomagalima.

3.1 Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. identificirati uzroke nastanka srčanog zastoja

2. navesti razloge za započinjanje osnovnih mjera održavanja života

3. nabrojiti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života

4. objasniti način izvođenja vanjske masaže srca kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

5. objasniti način ventilacije maskom sa samoširećim balonom i spremnikom i djece iznad jedne godine života

6. definirati cikluse i omjere tijekom oživljavanja

7. razlikovati lakšu od teške opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

8. opisati postupke kod opstrukcije dišnog puta stranim tijelom kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života koja su pri svijesti

9. opisati postupke kod opstrukcije dišnog puta stranim tijelom kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života koja su bez svijesti

10. navesti indikaciju za Heimlichov hvat i opisati postupak kod djece iznad jedne godine života.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života kod djece

2. pokazati pravilan postupak procjene znakova života kod djece

3. demonstrirati ispravne kompresije prsnog koša s obzirom na dob djeteta

4. demonstrirati odgovarajuće ventilacije obzirom na dob djeteta

5. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života koja su pri svijesti

6. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života koja su bez svijesti.

3.2. Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave uz podizanje brade ovisno o dobi djeteta

2. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta potiskivanjem donje čeljusti prema naprijed i gore kod djece

3. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje orofaringealnog tubusa kod djece

4. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje nazofaringealnog tubusa kod djece

5. navesti indikacije za ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom kod djece

6. opisati postupak aspiracije dišnog puta.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom zabacivanja glave uz podizanje brade ovisno o dobi djeteta

2. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom potiskivanja donje čeljusti prema naprijed kod djece

3. pokazati postupak mjerenja i postavljanja orofaringealnog tubusa kod djece

4. pokazati postupak mjerenja i postavljanja nazofaringealnog tubusa kod djece

5. pokazati ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom kod djece

6. demonstrirati aspiraciju dišnog puta kod djece.

4. POROD

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati fiziološki tijek poroda, procijeniti rodilju, voditi porod, zbrinuti majku nakon poroda te procijeniti i zbrinuti novorođenče.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati ADCDEFG procjenu trudnice

2. opisati fiziološki tijek i vođenje poroda

3. navesti postupke zbrinjavanja majke nakon poroda

4. opisati početnu procjenu i zbrinjavanje novorođenčeta

5. navesti komplikacije poroda

6. opisati liječenje komplikacija (krvarenje).

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati početnu procjenu trudnice

2. demonstrirati vođenje poroda na modelu za porod

3. pokazati početnu procjenu i zbrinjavanje novorođenčeta.

III. Edukacijski program za medicinske sestre – medicinske tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe

Članak 10.

Edukacijski program za medicinske sestre – tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obuhvaća edukacijske vježbe za medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe koje medicinskim sestrama – tehničarima omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.

Medicinske sestre-medicinski tehničari u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Članak 11.

Trajanje edukacijskih vježbi je 28 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno Prilogu 6. Trajanje edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina je 14 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno Prilogu 7.

Popis opreme potrebne za provođenje edukacijskih vježbi nalazi se u Prilogu 8. Oprema za provođenje edukacijskih vježbi doktora medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe.

Na završetku edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

Članak 12.

Očekivani ishodi učenja po tematskim cjelinama su sljedeći:

1. TRAUMA

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati i demonstrirati trauma pregled te objasniti potrebne intervencije u okviru formalno stečenih kompetencija, pravilno skinuti zaštitnu kacigu ozlijeđenoj osobi, izabrati odgovarajuće imobilizacijsko sredstvo i pravilno ga primijeniti, aktivno sudjelovati pri zbrinjavanju ozlijeđenih s jasnim saznanjem o ulozi i ovlastima člana tima.

1.1. Trauma pregled

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. navesti indikacije za izvođenje trauma pregleda (brzi prvi pregled ili ciljani pregled)

2. nabrojati i opisati korake u pristupu ozlijeđenoj osobi (sigurnost, oprema, mehanizam ozljede, broj ozlijeđenih – dodatni timovi, opći dojam)

3. objasniti početnu procjenu ozlijeđene osobe

4. objasniti AVPU metodu određivanja stanja svijesti

5. opisati način procjene i otvaranja dišnog puta uz imobilizaciju vratne kralježnice

6. opisati način procjene brzine i kvalitete disanja

7. opisati način procjene centralnog i perifernog pulsa s obzirom na brzinu, snagu i pravilnost, procjenu kože i kapilarnog punjenja

8. definirati prioritete u zbrinjavanju ozlijeđenog

9. prepoznati potrebu brzog prvog pregleda ili ciljanog pregleda

10. nabrojati potrebnu opremu za brzi prvi pregled

11. opisati brzi prvi pregled prema algoritmu

12. navesti intervencije koje se provode tijekom brzog prvog pregleda

13. opisati postupak postavljanja ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

14. definirati indikacije i kontraindikacije za okretanje ozlijeđenog po osi (»log roll«)

15. objasniti SAMPLE anamnezu

16. objasniti drugi pregled

17. objasniti način transporta i nadzor ozlijeđene osobe.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati način pristupa ozlijeđenoj osobi

2. pokazati početnu procjenu ozlijeđene osobe

3. koristiti AVPU metodu za određivanje stanja svijesti

4. demonstrirati otvaranje dišnog puta uz imobilizaciju vratne kralježnice

5. demonstrirati način procjene disanja

6. razlikovati fiziološke od patoloških zvukova disanja

7. demonstrirati način procjene cirkulacije

8. razlikovati ozlijeđene visokog prioriteta

9. koristiti potrebnu opremu za brzi prvi pregled

10. demonstrirati sustavno provođenje brzog prvog pregleda

11. primijeniti postupak postavljanja ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

12. koristiti SAMPLE anamnezu

13. oblikovati usmeni nalaz trauma pregleda.

1.2. Skidanje zaštitne kacige

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati osnove mjere zaštite

2. navesti indikacije za skidanje zaštitne kacige

3. opisati način skidanja zaštitne kacige.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati zaštitnu opremu

2. demonstrirati pravilno skidanje zaštitne kacige

3. pokazati postupak imobilizacije vratne kralježnice ovratnikom nakon skidanja zaštitne kacige.

1.3. Imobilizacija kralježnice i zdjelice

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti značaj osobne zaštite

2. definirati indikacije za imobilizaciju kralježnice/zdjelice

3. Opisati sredstva za imobilizaciju kralježnice/zdjelice (ovratnik za imobilizaciju, duga daska, rasklopna nosila, vakuum madrac)

4. objasniti način pristupa ozlijeđenoj osobi

5. opisati metodu procjene pulsa, osjeta i motoričkog odgovora

6. opisati postupak određivanja veličine i postavljanja ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

7. objasniti značaj timskog rada prilikom okretanja ozlijeđenog uz minimalno pomicanje

8. objasniti način pregleda leđa kod ozlijeđenog

9. objasniti postupak okretanja ozlijeđenog koji leži na trbuhu

10. definirati broj osoba potrebnih za okretanje i postavljanje ozlijeđenog na dugu dasku

11. opisati način postavljanja ozlijeđenog koji leži na leđima na dugu dasku

12. opisati način postavljanja ozlijeđenog koji leži na trbuhu na dugu dasku

13. opisati tehniku spuštanja ozlijeđenog s dugom daskom iz stojećeg stava

14. opisati način pomicanja ozlijeđenog po dugoj dasci ukoliko nije dobro namješten

15. objasniti redoslijed i način fiksacije ozlijeđenog na dugu dasku pomoću remenja i bočnih stabilizatora glave

16. objasniti značaj prepoznavanja moguće ozljede zdjelice i kontraindikacije za okretanje ozlijeđenog po osi (»log roll«)

17. razlikovati situacije u kojima je potrebno koristiti rasklopna nosila

18. objasniti način primjene rasklopnih nosila

19. opisati postupak korištenja rasklopnih nosila i fiksacije ozlijeđenog na rasklopna nosila

20. objasniti značaj upotrebe rasklopnih nosila kod sumnje na ozljedu zdjelice

21. razlikovati stanja kod kojih se koristi vakuum madrac

22. objasniti način korištenja vakuum madraca

23. opisati fiksaciju ozlijeđenog na vakuum madracu.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati sredstva za osobnu zaštitu

2. demonstrirati pristup ozlijeđenoj osobi uz imobilizaciju vratne kralježnice rukama

3. pokazati procjenu pulsa, osjeta i motoričkog odgovora

4. demonstrirati određivanje veličine i postavljanje ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

5. pokazati pravilno okretanje ozlijeđenog i spuštanje na dugu dasku

6. pokazati pomicanje ozlijeđenog povlačeći ga uzdužno po dasci

7. demonstrirati fiksiranje ozlijeđenog na dugoj dasci remenjem za fiksaciju i bočnim stabilizatorima glave

8. demonstrirati korištenje rasklopnih nosila

9. pokazati način fiksacije ozlijeđenog na rasklopnim nosilima

10. pokazati pripremu vakuum madraca za korištenje

11. demonstrirati premještanje ozlijeđenog na vakuum madrac koristeći rasklopna nosila

12. pokazati fiksaciju ozlijeđenog na vakuum madracu koristeći vakuum pumpu

13. demonstrirati fiksaciju ozlijeđenog remenjem na vakuum madracu i pripremu za transport.

1.4. Ostala sredstva za imobilizaciju

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati zaštitnu opremu

2. opisati značaj procjene mjesta nesreće i sigurnog pristupa ozlijeđenom

3. nabrojati potrebnu opremu za postavljanje prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

4. definirati pravila imobilizacije

5. navesti indikacije i kontraindikacije za postavljanje prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

6. objasniti postupak postavljanja prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

7. opisati postupak izvlačenja ozlijeđenog iz vozila

8. objasniti postupak imobilizacije trokutastom maramom

9. vrednovati značaj procjene pulsa, osjeta i motoričkog odgovora ozlijeđenog ekstremiteta distalno od mjesta ozljede prije i nakon imobilizacije

10. objasniti postupak i indikacije za ispravljanje deformiranog ekstremiteta.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati zaštitnu opremu

2. pokazati potrebnu opremu za imobilizaciju i izvlačenje ozlijeđenog

3. demonstrirati postupak postavljanja i pravilne fiksacije prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

4. demonstrirati postupak izvlačenja na dugu dasku

5. primijeniti postupak imobilizacije trokutastom maramom

6. demonstrirati procjenu pulsa, osjeta i motoričkog odgovora ozlijeđenog ekstremiteta prije i nakon imobilizacije

7. pokazati postupak imobilizacije ekstremiteta koristeći vakuum udlage za imobilizaciju.

1.5. Zaustavljanje krvarenja

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati mjere osobne zaštite

2. opisati postupke zaustavljanja vanjskog krvarenja

3. nabrojati opremu potrebnu za previjanje rane

4. objasniti značaj aseptičkog pristupa

5. opisati postupak s amputiranim dijelovima tijela.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati zaštitnu opremu

2. demonstrirati postupke zaustavljanja vanjskog krvarenja

3. pokazati opremu potrebnu za previjanje rane.

1.6. Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati zbrinjavanje ozlijeđenih kroz različite scenarije kao dio tima s liječnikom

2. demonstrirati zbrinjavanje ozlijeđenih kroz različite scenarije samostalno, a sukladno formalno stečenim kompetencijama

3. demonstrirati podjelu uloga unutar tima.

2. ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati i primijeniti ABCDE pregled odraslih te objasniti potrebne intervencije sukladno formalno stečenim kompetencijama, primijeniti osnovne mjere održavanja života, zbrinuti opstrukciju dišnog puta stranim tijelom, uspostaviti prohodnost dišnog puta i ventilaciju supraglotičkim pomagalima, asistirati pri endotrahealnoj intubaciji, samostalno sigurno defibrilirati u poluautomatskom načinu rada sa samoljepljivim elektrodama, odabrati odgovarajući modalitet disanja na transportnom ventilatoru na zahtjev liječnika i sudjelovati u provođenju naprednih mjera održavanja života.

2.1. ABCDE pregled

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti značaj procjene mjesta događaja s obzirom na sigurnost

2. nabrojati korake u strukturiranom pristupu ABCDE pregleda

3. navesti i objasniti postupak procjene dišnog puta

4. navesti i objasniti postupak procjene disanja

5. navesti i objasniti postupak procjene cirkulacije

6. objasniti kratki neurološki pregled

7. objasniti procjenu izloženosti

8. navesti intervencije koje se provode tijekom ABCDE pregleda

9. procijeniti djelotvornost provedenih intervencija

10. navesti intervale u kojima se pregled treba ponoviti.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati postupak provjeru stanja svijesti

2. demonstrirati otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade

3. demonstrirati način procjene disanja

4. demonstrirati mjerenje saturacije kisikom

5. pokazati primjenu kisika putem nosnog katetera, obične maske i maske sa spremnikom

6. pokazati procjenu perifernog i centralnog pulsa

7. pokazati procjenu kapilarnog punjenja

8. pokazati postupak mjerenje krvnog tlaka

9. demonstrirati procjenu boje i temperature kože

10. demonstrirati postavljanje elektroda za trajni nadzor srčane akcije

11. pokazati AVPU procjenu

12. pokazati način procjene zjenica

13. demonstrirati mjerenje GUK-a

14. pokazati procjenu pulsa, osjeta i motoričkog odgovora

15. oblikovati usmeni nalaz ABCDE pregleda.

2.2. Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti značaj procjene mjesta događaja s obzirom na sigurnost

2. navesti razloge za započinjanje osnovnih mjera održavanja života

3. nabrojiti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života

4. objasniti postupak procjene odgovora na podražaj

5. objasniti postupak otvaranja dišnog puta

6. objasniti postupak provjere disanja

7. objasniti postupak provjere cirkulacije

8. opisati postupak izvođenja vanjske masaže srca

9. opisati postupak ventilacije maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

10. definirati cikluse i omjere tijekom oživljavanja

11. procijeniti djelotvornost provedenih postupaka

12. objasniti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života

13. objasniti bočni položaj

14. razlikovati lakšu od teške opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

15. opisati postupke kod opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

16. navesti indikaciju za Heimlichov hvat i opisati postupak.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati procjenu mjesta događaja

2. demonstrirati način procjene odgovora na podražaj

3. pokazati otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave uz podizanje brade

4. demonstrirati postupak provjere disanja

5. demonstrirati postupak provjere cirkulacije

6. pokazati postupak istovremene provjere disanja i palpacije pulsa

7. demonstrirati postupak izvođenja vanjske masaže srca

8. demonstrirati postupak izvođenja umjetnog disanja maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

9. pokazati ispravan redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života

10. pokazati postavljanje u bočni položaj

11. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je pri svijesti

12. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je bez svijesti.

2.3. Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave uz podizanje brade

2. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta potiskivanjem donje čeljusti prema naprijed

3. opisati korake u postupku aspiracije dišnog puta

4. razlikovati vrste aspiracijskih katetera i navesti indikacije za njihovu primjenu

5. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje orofaringealnog tubusa

6. opisati metodu određivanja odgovarajuće veličine i način postavljanja orofaringealnog tubusa

7. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje nazofaringealnog tubusa

8. opisati metodu određivanja odgovarajuće veličine i način postavljanja nazofaringealnog tubusa

9. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje laringealne maske/i-gela

10. opisati način određivanja odgovarajuće veličine, postupak pripreme za postavljanje, način postavljanja i provjere položaja laringealne maske/i-gela

11. opisati postupak pripreme opreme za endotrahealnu intubaciju po nalogu liječnika

12. opisati postupak asistencije prilikom endotrahealne intubacije

13. navesti indikacije za ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

14. navesti indikacije za primjenu medicinskog kisika

15. navesti načine primjene medicinskog kisika (nosni kateter, jednostavna maska, maska s jednosmjernom valvulom i spremnikom) i određivanje koncentracije kisika ovisno o načinu primjene

16. objasniti način izračuna količine kisika potrebne u produženom trajanju transporta.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom zabacivanja glave uz podizanje brade

2. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom potiskivanja donje čeljusti prema naprijed

3. pokazati postupak postavljanja orofaringealnog tubusa

4. pokazati postupak postavljanja nazofaringealnog tubusa

5. pokazati postupak postavljanja laringealne maske/i – gela

6. pokazati ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

7. pokazati postupak pripreme opreme i asistenciju pri endotrahealnoj intubaciji

8. pokazati načine primjene medicinskog kisika

9. pokazati ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom (jedna ili dvije osobe)

10. pokazati postupak aspiracije dišnog puta.

2.4. Defibrilator i sigurna defibrilacija

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati dijelove i funkcije defibrilatora

2. objasniti način rukovanja s defibrilatorom

3. opisati principe defibrilacije

4. navesti indikacije za trajni nadzor srčane akcije

5. opisati postupak snimanja 12-kanalnog EKG-a

6. navesti ritmove koji se defibriliraju i koji se ne defibriliraju

7. opisati sigurnu defibrilaciju

8. navesti opasnosti nesigurne defibrilacije

9. poznavati način održavanja defibrilatora.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati rukovanje s defibrilatorom

2. demonstrirati testiranje defibrilatora

3. demonstrirati sigurnu defibrilaciju u poluautomatskom modu

4. demonstrirati postavljanje elektroda za trajni nadzor srčane akcije

5. dokazati postavljanje elektroda i snimanje 12-kanalnog EKG-a

6. demonstrirati postupak mjerenja neinvazivnog krvnog tlaka, SpO2 i EtCO2.

2.5. Transportni ventilator

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati dijelove i funkcije transportnog ventilatora

2. objasniti način rukovanja s transportnim ventilatorom

3. objasniti način testiranja transportnog ventilatora

4. navesti indikacije za primjenu transportnog ventilatora

5. razlikovati modalitete ventilacije

6. poznavati način održavanja transportnog ventilatora.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati rukovanje s transportnim ventilatorom (izmjena boce za kisik, izmjena ventilacijske cijevi, provjera konekcija)

2. demonstrirati testiranje ventilatora

3. demonstrirati primjenu transportnog ventilatora i odabir modaliteta ventilacije ovisno o zahtjevu liječnika

4. pokazati primjenu maske za neinvazivnu ventilaciju.

2.6. Scenariji održavanja života

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će poznavati algoritam naprednog održavanja života.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati napredne mjere održavanje života kroz različite scenarije kao član tima s liječnikom

2. demonstrirati mjere održavanje života kroz različite scenarije uz upotrebu supraglotičkih pomagala i defibrilacije u poluautomatskom modu/AVD samostalno

3. demonstrirati podjelu uloga unutar tima.

3. OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati i primijeniti osnovne mjere održavanja života, zbrinuti opstrukciju dišnog puta stranim tijelom, uspostaviti prohodnost dišnog puta i ventilaciju osnovnim pomagalima kod dojenčadi i djece starije od jedne godine.

3.1. Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti značaj procjene mjesta događaja s obzirom na sigurnost

2. navesti razloge za započinjanje osnovnih mjera održavanja života

3. nabrojiti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života kod djece

4. objasniti postupke u procjeni odgovora na podražaj kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

5. objasniti postupak otvaranja dišnog puta kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

6. objasniti postupak provjere disanja kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

7. objasniti postupak provjere znakova života kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

8. opisati postupak izvođenja umjetnog disanja kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

9. opisati postupak izvođenja vanjske masaže srca kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

10. definirati cikluse i omjere tijekom oživljavanja

11. procijeniti djelotvornost provedenih postupaka

12. objasniti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života kod djece

13. prepoznati simptome i znakove opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

14. opisati postupke kod opstrukcije dišnog puta stranim tijelom kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

15. navesti indikaciju i opisati postupak Heimlichovog hvata kod djece iznad jedne godine života.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati procjenu mjesta događaja

2. demonstrirati postupak procjene odgovora na podražaj kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

3. pokazati postupak otvaranje dišnog puta kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

4. demonstrirati postupak provjere disanja kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

5. demonstrirati postupak izvođenja umjetnog disanja maskom sa samoširećim balonom i spremnikom kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

6. pokazati postupak provjere znakova života kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

7. demonstrirati postupak izvođenja vanjske masaže srca kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života

8. pokazati ispravan redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života kod djece

9. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života koja su pri svijesti

10. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod dojenčadi i djece iznad jedne godine života koja su bez svijesti.

3.2. Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave uz podizanje brade ovisno o dobi djeteta

2. opisati korake u postupku otvaranja dišnog puta potiskivanjem donje čeljusti prema naprijed

3. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje orofaringealnog tubusa kod djece

4. opisati način određivanja odgovarajuće veličine i način postavljanja orofaringealnog tubusa kod djece

5. nabrojiti indikacije i kontraindikacije za postavljanje nazofaringealnog tubusa kod djece

6. opisati način određivanja odgovarajuće veličine i način postavljanja nazofaringealnog tubusa kod djece

7. navesti indikacije za ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom kod djece

8. opisati postupak aspiracije dišnog puta kod djece.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom zabacivanja glave uz podizanje brade ovisno o dobi djeteta

2. pokazati postupak otvaranja dišnog puta metodom potiskivanja donje čeljusti prema naprijed kod djece

3. pokazati postupak postavljanja orofaringealnog tubusa kod djece

4. pokazati postupak postavljanja nazofaringealnog tubusa kod djece

5. pokazati ventilaciju maskom sa samoširećim balonom i spremnikom kod djece.

4. POROD

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati fiziološki tijek poroda, asistirati pri normalnom porodu, zbrinuti majku nakon poroda, procijeniti i zbrinuti novorođenče.

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. navesti postupke procjene rodilje

2. opisati fiziološki tijek i postupak asistiranja pri normalnom porodu

3. navesti postupak procjene majke nakon poroda

4. opisati postupak procjene novorođenčeta

5. objasniti postupak zbrinjavanja novorođenče.

Vještine:

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. demonstrirati postupak asistencije pri normalnom porodu na modelu za porod

2. demonstrirati postupak procjene i zbrinjavanja novorođenčeta.

IV. Edukacijski program za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe

Članak 13.

Edukacijski program za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obuhvaća edukacijske vježbe za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe koje vozačima omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija kako bi doprinijeli timskom radu u zbrinjavanju hitnog pacijenta.

Vozači u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Članak 14.

Trajanje edukacijskih vježbi je 13 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno Prilogu 9. Trajanje edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina je 10 školskih sati prema Planu i programu edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno Prilogu 10.

Popis opreme potrebne za provođenje edukacijskih vježbi nalazi se u Prilogu 11. Oprema za provođenje edukacijskih vježbi vozača izvanbolničke hitnem medicinske službe.

Na završetku edukacijskih vježbi za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

Članak 15.

Očekivani ishodi učenja po tematskim cjelinama su sljedeći:

1. POZNAVANJE OPREME

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će poznavati nazivlje i način korištenja opreme koja se koristi pri zbrinjavanja pacijenata u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.

Znanje

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. nabrojati i razlikovati opremu koja se koristi u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi

2. objasniti postupak zamjene boce za kisik

3. navesti način izračuna količine kisika potrebne u produženom trajanju transporta.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati opremu koja se koristi u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi

2. odabrati potrebnu opremu na zahtjev liječnika ili medicinske sestre – tehničara

3. demonstrirati rukovanje s bocom za kisik

4. demonstrirati zamjenu boce za kisik

5. izračunati količinu kisika potrebnu u produženom trajanju transporta.

2. TRAUMA

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će aktivno asistirati liječniku i medicinskoj sestri – tehničaru pri trauma pregledu, skidanju kacige ozlijeđenoj osobi i imobilizaciji ozlijeđenog s različitim imobilizacijskim sredstvima.

2.1 Asistencija pri pregledu pacijenta

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. navesti zaštitnu opremu

2. opisati svoju ulogu kao člana tima pri pregledu pacijenta

3. razlikovati opremu koja je potrebna pri pregledu pacijenta na zahtjev liječnika ili medicinske sestre – tehničara

4. definirati različitost pristupa ozlijeđenom ovisno o položaju u kojem je ozlijeđeni zatečen

5. poznavati načine podizanja i premještanja ozlijeđenog

6. opisati transportne položaje.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. primijeniti zaštitnu opremu

2. demonstrirati svoju ulogu kao člana tima pri pregledu pacijenta

3. odabrati potrebnu opremu za pregled ozlijeđenog na zahtjev liječnika ili medicinske sestre-tehničara

4. demonstrirati pristup ozlijeđenom ovisno položaju u kojem je ozlijeđeni zatečen.

2.2 Asistencija pri skidanju zaštitne kacige

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. definirati zaštitnu opremu

2. nabrojati opremu potrebnu kod skidanja zaštitne kacige

3. objasniti postupak skidanja zaštitne kacige

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati zaštitnu opremu

2. demonstrirati postupak skidanja zaštitne kacige

3. pokazati postupak imobilizacije ozlijeđenog nakon skidanja zaštitne kacige.

2.3 Asistencija pri imobilizaciji kralježnice i zdjelice

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. identificirati situacije u kojima je potrebna imobilizacija kralježnice

2. opisati sredstva za imobilizaciju kralježnice/zdjelice (imobilizacijski ovratnik, duga daska, rasklopna nosila, vakuum madrac)

3. opisati postupak pristupanja pacijentu kod sumnje na ozljedu kralježnice

4. opisati postupak određivanja veličine i postavljanja ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

5. nabrojati potrebnu opremu za imobilizaciju kralježnice

6. opisati postupke kod upotrebe duge daske

7. opisati način pomicanja ozlijeđenog po dugoj dasci ukoliko nije dobro namješten

8. objasniti redoslijed i način fiksacije ozlijeđenog na dugu dasku pomoću remenja i bočnih fiksatora za glavu

9. identificirati situacije za upotrebu duge daske

10. objasniti način korištenja rasklopnih nosila

11. opisati postupak fiksacije ozlijeđenog na rasklopnim nosilima

12. objasniti način korištenja vakuum madraca

13. opisati postupak fiksaciju ozlijeđenog na vakuum madracu

14. raspraviti transportne položaje.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati pristup pacijentu pri sumnji na ozljedu kralježnice

2. demonstrirati određivanje veličine i postavljanje ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice

3. pokazati pravilno okretanje ozlijeđenog i spuštanje na dugu dasku

4. pokazati pomicanje ozlijeđenog povlačeći ga uzdužno po dasci

5. demonstrirati fiksiranje ozlijeđenog na dugoj dasci remenjem za fiksaciju i bočnim stabilizatorima glave

6. demonstrirati korištenje rasklopnih nosila

7. pokazati način fiksacije ozlijeđenog na rasklopnim nosilima

8. pokazati pripremu vakuum madraca za korištenje

9. demonstrirati premještanje ozlijeđenog na vakuum madrac koristeći rasklopna nosila

10. pokazati fiksaciju ozlijeđenog na vakuum madracu koristeći remenje za fiksaciju i vakuum pumpu

11. demonstrirati transportne položaje.

2.4 Asistencija pri imobilizaciji ekstremiteta i zaustavljanje krvarenja

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. navesti zaštitnu opremu

2. opisati postupke zaustavljanja vanjskog krvarenja

3. nabrojati opremu potrebnu za previjanje rane

4. opisati postupak imobilizacije dugih kostiju

5. razlikovati opremu potrebnu za imobilizacije dugih kostiju

6. objasniti postupak imobilizacije zglobova

7. opisati postupak s amputiranim dijelom tijela.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati zaštitnu opremu

2. demonstrirati postupke zaustavljanja vanjskog krvarenja

3. pokazati opremu potrebnu za previjanje rane

4. demonstrirati postupak imobilizacije dugih kostiju

5. koristiti vakuum udlage i trokutastu maramu prilikom imobilizacije.

2.5 Asistencija pri postavljanju prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. nabrojati zaštitnu opremu

2. opisati prsluk za imobilizaciju i izvlačenje

3. nabrojati potrebnu opremu za imobilizaciju i izvlačenje ozlijeđenog

4. objasniti postupak postavljanja prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

5. opisati postupak izvlačenja iz vozila.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati zaštitnu opremu

2. pokazati potrebnu opremu za imobilizaciju i izvlačenje ozlijeđenog

3. pokazati postupak postavljanja prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

4. demonstrirati postupak izvlačenja na dugu dasku.

3. ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati redoslijed postupaka i primijeniti osnovne mjere održavanja života, zbrinuti opstrukciju dišnog puta stranim tijelom i postaviti osobu bez svijesti u bočni položaj.

3.1. Osnovne mjere održavanja života odraslih

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti značaj procjene mjesta događaja s obzirom na sigurnost

2. primijeniti mjere osobne zaštite

3. objasniti način procjene odgovora na podražaj

4. navesti razloge za započinjanje osnovnih mjera održavanja života

5. objasniti način otvaranja dišnog puta

6. objasniti postupak provjere disanja

7. opisati postupak izvođenja vanjske masaže srca

8. opisati postupak izvođenja umjetnog disanja metodom »usta na usta»

9. objasniti primjenu džepne maske

10. objasniti postupak izvođenja umjetnog disanja maskom sa samoširećim balonom i spremnikom

11. definirati cikluse i omjere tijekom oživljavanja

12. objasniti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati procjenu mjesta događaja

2. pokazati korištenje osobne zaštitne opreme

3. demonstrirati način procjene odgovora na podražaj

4. pokazati postupak otvaranja dišnog puta

5. pokazati postupak provjere disanja

6. demonstrirati pravilan postupak izvođenja vanjske masaže srca

7. demonstrirati postupak izvođenja umjetnog disanja metodom »usta na usta

8. pokazati ispravan redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života.

3.2. Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. razlikovati simptome i znakove lakše i teške opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

2. opisati postupke kod opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

3. navesti indikaciju za Heimlichov hvat i opisati postupak.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je pri svijesti

2. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je bez svijesti.

3.3. Bočni položaj, transportni položaji

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. opisati korake kod pristupa osobi bez svijesti

2. nabrojati indikacije i kontraindikacije za postavljanje pacijenta u bočni položaj

3. opisati korake u postupku postavljanja pacijenta u bočni položaj

4. objasniti transportne položaje.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati postupak pristupanja osobi bez svijesti

2. pokazati postupak postavljanja pacijenta u bočni položaj.

4. ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE

Završetkom ove tematske cjeline polaznik će opisati i primijeniti osnovne mjere održavanja života i zbrinuti opstrukciju dišnog puta stranim tijelom kod dojenčadi i djece starije od jedne godine.

4.1. Osnovne mjere održavanja života djece

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. objasniti značaj procjene mjesta događaja s obzirom na sigurnost

2. primijeniti mjere osobne zaštite

3. objasniti postupke u procjeni odgovora na podražaj kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

4. navesti razloge za započinjanje osnovnih mjera održavanja života

5. objasniti postupak otvaranja dišnog puta kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

6. objasniti postupak provjere disanja kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

7. objasniti postupak provjere znakova života kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

8. opisati postupak izvođenja umjetnog disanja kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

9. opisati postupak izvođenja vanjske masaže srca kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

10. definirati cikluse i omjere tijekom oživljavanja

11. objasniti redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati procjenu mjesta događaja

2. pokazati korištenje osobne zaštitne opreme

3. demonstrirati postupak procjene odgovora na podražaj kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

4. pokazati postupak otvaranja dišnog puta kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

5. demonstrirati postupak provjere disanja kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

6. pokazati postupak provjere znakova života kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

7. demonstrirati postupak izvođenja umjetnog disanja kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

8. demonstrirati postupak izvođenja vanjske masaže srca kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

9. pokazati ispravan redoslijed postupaka osnovnih mjera održavanja života.

4.2. Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod djece

Znanja

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. razlikovati simptome i znakove opstrukcije dišnog puta stranim tijelom

2. opisati postupke kod opstrukcije dišnog puta stranim tijelom kod dojenčadi i djece starije od jedne godine

3. navesti indikaciju za Heimlichov hvat i opisati postupak kod djece starije od jedne godine.

Vještine

Na kraju ove tematske cjeline polaznik će:

1. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod dojenčadi i djece starije od jedne godine koja su pri svijesti

2. pokazati postupke oslobađanja stranog tijela iz dišnog puta kod dojenčadi i djece starije od jedne godine koja su bez svijesti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi nadzor nad provođenjem edukacijskih programa u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Članak 17.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu vodi Registar radnika sa završenom edukacijom u djelatnosti hitne medicine u Republici Hrvatskoj.

Članak 18.

Ovi edukacijski programi stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama»

Klasa: 510-10/16-02/07

Urbroj: 386-01-16-09

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Ravnateljica

Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

UPUTE PRIJAVU I ODRŽAVANJA EDUKACIJE U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI

1. Za sve edukacijske programe potrebno je osigurati dva nacionalna instruktora za grupu do 6 polaznika. Za grupu veću od 6 polaznika potrebno je osigurati 2 nacionalna instruktora na prvih 6 polaznika i za svaku sljedeću grupu do 6 polaznika najmanje jednog nacionalnog instruktora.

Najmanje 50% nacionalnih instruktora za edukacijski program za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe moraju biti doktori medicine.

Za edukacijski program za medicinske sestre – medicinske tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe najmanje jedan nacionalni instruktor mora biti doktor medicine.

2. Najkasnije trideset dana prije edukacije organizator je dužan Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu dostaviti zamolbu za izdavanje rješenja za provođenje edukacije s popisom privitaka: uredno ispunjenim obrascem (Prilog 2.) i programom edukacije sa satnicom te rasporedom instruktora. Zamolbu potpisuje odgovorna osoba organizatora.

3. Voditelj edukacije dužan je dostaviti pitanja za pismeni ispit (30 pitanja s ponuđena 4 odgovora od koji je jedan točan) te dva scenarija za praktični ispit za dispečere i za doktore medicine, odnosno pet pitanja za demonstraciju vještina za medicinske sestre –

medicinske tehničare i za vozače.

4. Hrvatski zavod za hitnu medicinu će po primitku zamolbe sa propisanim privicima i ispitnim materijalima izdati rješenje za provođenje edukacije, imenovati osobu za nadzor i dostaviti organizatoru anketne listiće, obrazac završnog izvješća i Etički kodeks. Organizator je dužan dostaviti voditelju edukacije anketne listiće, obrazac završnog izvješća i Etički kodeks.

5. O svakoj promjeni prije početka održavanja edukacije organizator je dužan obavijestiti Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

6. Prije početka edukacije instruktori su dužni upoznati polaznike s Etičkim kodeksom.

7. Za uspješan prolaz na pismenom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 70% točnih odgovora. Pismeni ispit traje 45 minuta. U praktičnom ispitu svaki polaznik odabire jedan od ponuđenih pitanja/scenarija, a odluku o uspješnosti na praktičnom ispitu donose ispitivači temeljem zadanih kriterija.

8. Po završetku edukacije voditelj edukacije dužan je ispuniti obrazac završnog izvješća i zajedno sa ispunjenim anketnim listićima dostaviti Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, najkasnije u roku 10 dana od dana završetka edukacije.

9. Hrvatski zavod za hitnu medicinu će po završnom izvješću voditelja edukacije izvršiti provjeru dostavljene dokumentacije i izdati potvrdnice polaznicima koji uspješno završe edukaciju, te ih upisati u Registar radnika sa završenom edukacijom u djelatnosti hitne medicine u Republici Hrvatskoj.

PRILOG 2.

OBRAZAC ZA PRIJAVU ORGANIZACIJE EDUKACIJE

Naziv Ustanove:

                                    

Naziv edukacije:

 

Mjesto i adresa održavanja edukacije:               

 

Datum početka edukacije:

 

NACIONALNI INSTRUKTORI

Broj nacionalnih instruktora:

 

Ime i prezime nacionalnog instruktora – voditelja
edukacije:

 

Kontakt voditelja:

e-mail:

Tel./mob:

Ime i prezime nacionalnog instruktora na edukaciji:

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

POLAZNICI

Broj polaznika na edukaciji:

                                                        

Raspodjela polaznika prema zanimanju:

doktor medicine specijalist

 

doktor medicine

 

mag.med.techn/dipl.med.techn.

                                    

prvostupnik sestrinstva

 

medicinska sestra/tehničar

 

vozač

 

Označiti:

☐ osigurana sva potrebna oprema za provođenje edukacijskih vježbi

U ___________, dana _________.

                                                                                    Potpis ovlaštene osobe:


PRILOG 3.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA DISPEČERE MEDICINSKO PRIJAVNO-DOJAVNE JEDINICE

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme              

1.

O Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku
prijavno-dojavnu jedinicu

30 min.

2.

Medicinska prijavno-dojavna jedinica

20 min.

3.

Osnovni radni procesi medicinske prijavno-

-dojavne jedinice

20 min.

4.

Osnove komunikacije u dispečerstvu

35 min.

5.

Tehnička potpora i modeli odlučivanja u medicinskoj
prijavno-dojavnoj jedinici

15 min.

6.

Postupci u slučaju izvanrednih situacija

20 min.

7.

Dokumentiranje u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici

15 min.

8.

Kvaliteta u medicinskoj prijavno – dojavnoj jedinici

15 min.

9.

Upoznavanje sa strukturom Hrvatskog indeksa prijema
hitnog poziva

60 min.

10.

Rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva

615 min.


Ukupno:

19 sati*

                                                                                          * 1 sat= 1 školski sat (45 minuta)


PRILOG 4.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI OBNOVE ZNANJA I VJEŠTINA ZA DISPEČERE MEDICINSKO PRIJAVNO-DOJAVNE JEDINICE

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme

1.

Osnove komunikacije u dispečerstvu

35 min.

2.

Postupci u slučaju izvanrednih situacija

20 min.

3.

Kvaliteta u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici

15 min.

4.

Rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva

380 min.


Ukupno:

10 sati*

                                                                                        * 1 sat= 1 školski sat (45 minuta)


PRILOG 5.

OPREMA ZA PROVOĐENJE EDUKACIJSKIH VJEŽBI DISPEČERA MEDICINSKE PRIJAVNO-DOJAVNE JEDINICE

Redni broj

Naziv

Količina

1.

Obrazac za rad u skupini

3 po polazniku

2.

Obrazac procjene rada s Indeksom prijema hitnog poziva

5 po polazniku

3.

Priručnik Medicinska prijavno-dojavna jedinica

1 po polazniku

4.

Hrvatski indeks prijema hitnog poziva za MPDJ

1 po polazniku

5.

Pano – algoritam POČETAK

1 po polazniku

6.

Laptop

1

7.

Projektor

1

PRILOG 6.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA DOKTORE MEDICINE I MEDICINSKE SESTRE – MEDICINSKE TEHNIČARE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme                

1.

TRAUMA


1.1.

Trauma pregled

90 min.

1.2.

Skidanje zaštitne kacige

30 min.

1.3.

Imobilizacija kralježnice i zdjelice

90 min.

1.4.

Ostala sredstva za imobilizaciju

45 min.

1.5.

Zaustavljanje krvarenja

15 min.

1.6.

Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe

285 min.

2.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


2.1.

ABCDE pregled

60 min.

2.2.

Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija
dišnog puta stranim tijelom

60 min.

2.3.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

105 min.

2.4.

Defibrilator i sigurna defibrilacija

75 min.

2.5.

Transportni ventilator

75 min.

2.6.

Scenariji naprednih mjera održavanja života

165 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


3.1.

Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija
dišnog puta stranim tijelom

60 min.

3.2.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

30 min.

4.

POROD

60 min.


Ukupno:

28 sati

                                                                                       * 1 sat= 1 školski sat (45 minuta)


PRILOG 7.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI OBNOVE ZNANJA I VJEŠTINA ZA DOKTORE MEDICINE I MEDICINSKE SESTRE – MEDICINSKE TEHNIČARE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

Redni broj

Naziv tematske cjeline

             Vrijeme

1.

TRAUMA


1.1.

Trauma pregled

45 min.

1.2.

Skidanje zaštitne kacige

15 min.

1.3.

Imobilizacija kralježnice i zdjelice

45 min.

1.4.

Ostala sredstva za imobilizaciju

20 min.

1.5.

Zaustavljanje krvarenja

10 min.

1.6.

Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe

140 min.

2.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


2.1.

ABCDE pregled

30 min.

2.2.

Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija
dišnog puta stranim tijelom

30 min.

2.3.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

50 min.

2.4.

Defibrilator i sigurna defibrilacija

35 min.

2.5.

Transportni ventilator

35 min.

2.6.

Scenariji naprednih mjera održavanja života

90 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


3.1.

Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija
dišnog puta stranim tijelom

30 min.

3.2.

Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija

15 min.

4.

POROD

30 min.


Ukupno:

14 sati

                                                                                     *1 sat = 1 školski sat (45 minuta)


PRILOG 8.

OPREMA ZA PROVOĐENJE EDUKACIJSKIH VJEŽBI DOKTORA MEDICINE I MEDICINSKE SESTRE –MEDICINSKE TEHNIČARE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

Naziv

Aspirator

3-žilni kabel za monitoring

Adapter za kapnometar

Aspiracijski kateteri

Bakteriološki filter

Baterije za laringoskop

Baterije za simulatore

Boca za kisik

Bočni stabilizatori za dugu dasku

Defibrilator

Dijagnostička lampica

Dječja maska sa spremnikom za kisik

Duga daska

Džepna maska

Endotrahealni tubusi različitih veličina

Fiksatori za endotrahealni tubus

Fonendoskop

Glukometar

iv. kanile u više veličina

I-gel različitih veličina

Isotermalna folija

Motoristička kaciga

Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje

Laringoskop

Laringealne maske različitih veličina

Model za vježbanje vođenja

poroda s novorođenčetom

Magillova hvataljka

Manometer i protokomjer za bocu za kisik

Maska sa spremnikom za kisik

Maska za kapnometar

Maska za NIV

Mehanički transportni ventilator sa testnim

plućima

Model za vježbanje zbrinjavanja dišnih putova

odraslih

Model za vježbanje naprednih mjera

održavanja života odraslih

Model za vježbanje osnovnih mjera

održavanja života odraslih

Model za vježbanje osnovnih mjera

održavanja života dojenčadi

Model za vježbanje osnovnih mjera

održavanja života djece iznad jedne

godine života

Nazofaringealni tubusi u veličinama za odrasle

Nosni kateteri za kisik

Orofaringealni tubusi u veličinama za djecu

Orofaringealni tubusi u veličinama za odrasle

Ovratnici za imobilizaciju vratne kralježnice

Pean (2 komada u setu za porod)

Plastična vrećica (za pohranu posteljice)

Poveska za venestazu

Priručnik Temeljni hitni medicinski postupci

(za medicinske sestre-medicinske tehničare)

Pulsni oksimetar

Rasklopna nosila

Remenje za fiksaciju na dugu dasku

Samošireći balon za djecu

Samošireći baloni za odrasle

Set za porod

Simulacijski kabel za defibirilaciju

Sistem za infuziju

Smjernice za rad izvanbolničke hitne medicinske službe

(za doktore medicine)

Sterilna gaza (više komada)

Sterilne komprese

Sterilne rukavice

Stilet

Škare tupog vrha (za pupčanu vrpcu)

Špatule

Šprica 10 ml

Šprica 20 ml

Tlakomjer

Trougle marame

Uložak za rodilju

Upijajuća gaza ili pelena

Vakuum madrac

Vakuum udlage – set

Velike samoljepljive elektrode za djecu

Velike samoljepljive elektrode za odrasle

Ventilacijska cijev

Yankauer kateter

Zaštitna maska

Zaštitna pregača

Zaštitne naočale

Zaštitne rukavice

Zavoj za fiksaciju

Zavoji 10 cm

Zavoji 15 cm

PRILOG 9.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA VOZAČE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE SLUŽBE

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme        

1.

POZNAVANJE OPREME

75 min.

2.

TRAUMA


2.1.

Asistencija pri pregledu pacijenta

60 min.

2.2.

Asistencija pri imobilizaciji okrajina i zaustavljanju krvarenja

60 min.

2.3.

Asistencija pri imobilizaciji kralježnice i zdjelice

135 min.

2.4.

Asistencija pri postavljanju prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

60 min.

2.5.

Asistencija pri skidanju zaštitne kacige

60 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


3.1.

Osnovne mjere održavanja života kod odraslih

30 min.

3.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih

30 min.

3.3.

Bočni položaj, transportni položaji

15 min.

4.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


4.1.

Osnovne mjere održavanja života kod djece

30 min.

4.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod djece

30 min.


Ukupno:

13 sati

                                                                                         *1 sat = 1 školski sat (45 minuta)


PRILOG 10.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI OBNOVE ZNANJA I VJEŠTINA ZA VOZAČE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

Redni broj

Naziv tematske cjeline

Vrijeme        

1.

POZNAVANJE OPREME

45 min.

2.

TRAUMA


2.1.

Asistencija pri pregledu pacijenta

45 min.

2.2.

Asistencija pri imobilizaciji okrajina i zaustavljanju krvarenja

45 min.

2.3.

Asistencija pri imobilizaciji kralježnice i zdjelice

90 min.

2.4.

Asistencija pri postavljanju prsluka za imobilizaciju i izvlačenje

45 min.

2.5.

Asistencija pri skidanju zaštitne kacige

30 min.

3.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH


3.1.

Osnovne mjere održavanja života kod odraslih

30 min.

3.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih

30 min.

3.3.

Bočni položaj, transportni položaji

15 min.

4.

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE


4.1.

Osnovne mjere održavanja života kod djece

30 min.

4.2.

Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod djece

30 min.


Ukupno:

10 sati

                                                                                         *1 sat = 1 školski sat (45 minuta)

PRILOG 11.

OPREMA ZA PROVOĐENJE EDUKACIJSKIH VJEŽBI VOZAČA IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

Naziv

Aspirator

Aspiracijski kateteri

Bakteriološki filter

Baterije za laringoskop

Boca za kisik

Bočni stabilizatori za dugu dasku

Dijagnostička lampica

Dječja maska sa spremnikom za kisik

Duga daska

Džepna maska

Endotrahealni tubusi različitih veličina

Fiksatori za endotrahealni tubus

Fonendoskop

Glukometar

iv. kanile u više veličina

I-gel različitih veličina

Isotermalna folija

Motoristička kaciga

Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje

Laringoskop

Laringealne maske različitih veličina

Magillova hvataljka

Manometer i protokomjer za bocu za kisik

Maska sa spremnikom za kisik

Model za vježbanje osnovnih mjera

održavanja života odraslih

Model za vježbanje osnovnih mjera

održavanja života dojenčadi

Model za vježbanje osnovnih mjera

održavanja života djece iznad jedne

godine života

Nazofaringealni tubusi u veličinama za odrasle

Nosni kateteri za kisik

Orofaringealni tubusi u veličinama za djecu

Orofaringealni tubusi u veličinama za odrasle

Ovratnici za imobilizaciju vratne kralježnice

Pean

Poveska za venestazu

Pulsni oksimetar

Rasklopna nosila

Remenje za fiksaciju na dugu dasku

Samošireći balon za djecu

Samošireći baloni za odrasle

Sistem za infuziju

Sterilne komprese

Stilet

Špatule

Šprica 10 ml

Šprica 20 ml

Tlakomjer

Trougle marame

Vakuum madrac

Vakuum udlage – set

Yankauer kateter

Zaštitne folije za umjetno disanje

Zaštitne maske

Zaštitne rukavice

Zavoj za fiksaciju

Zavoji 10 cm

Zavoji 15 cm

80 07.09.2016 Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini 80 07.09.2016 Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini 80 07.09.2016 Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini