Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-om

NN 80/2016 (7.9.2016.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-om

80 07.09.2016 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-om

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

1819

Na temelju članka 35. točke 12. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« 121/03, 35/08, 117/08) Vijeće Hrvatske ljekarničke komore je na svojoj 5. elektroničkoj sjednici 13. srpnja 2016. godine donijelo

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OBLIKOVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA LIJEKOVA I DRUGIH SREDSTAVA KOJI NISU PREDMET UGOVARANJA S HZZO-om

Članak 1.

U Odluci o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-om (»Narodne novine« 38/07, 85/07, 138/08), u članku I., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Lijek u smislu ove Odluke podrazumijeva lijek, magistralni i galenski pripravak.«

Članak 2.

Mijenja se članak II. i glasi:

»Maloprodajna cijena lijeka, jest prodajna cijena na malo s porezom na dodanu vrijednost.

Sastavni dio cijene lijeka je vrijednost maloprodajne marže prema modelu diferencirane marže.

Sastavni dio cijene galenskog i magistralnog pripravka jest usluga izrade magistralnog ili galenskog pripravka prema tablici »Ljekarnički postupci« (Dijagnostički i terapijski ljekarnički postupci, »Narodne novine« 15/92; 29/93; 31/95; 3/2000; 18/2000; 118/01; 44/02; 76/02; 85/02; 92/02 i 11/03) ili prema vremenskim i kadrovskim normativima izrade magistralnih i galenskih pripravaka (u prilogu ove Odluke).

Ljekarna može umjesto marže u maloprodajnu cijenu galenskog i magistralnog pripravka ugraditi uslugu izdavanja šifre 70010 iz »Ljekarničkih postupaka«.

Vrijednost boda i vrijednost norma sata koji se primjenjuje u izračunu cijene za galenske i magistralne pripravke prema »Ljekarničkim postupcima« ili vremenskim i kadrovskim normativima utvrđuje Vijeće komore na prijedlog Povjerenstva za ekonomska pitanja HLJK.

Mjerila za određivanje vrijednosti boda ili norma sata su sljedeća:

– vrijednost ljekarničkog rada,

– ostali prosječni troškovi rada i poslovanja.«

Članak 3.

Iz članka III. brišu se riječi »gotovih« i »gotove«

Članak 4.

Mijenja se članak 4. i glasi:

»Cijena galenskih i magistralnih pripravaka izračunava se korištenjem bod sustava, tj. »Dijagnostičkih i terapijskih ljekarničkih postupaka« objavljenih u »Narodnim novinama« broj 15/92; 29/93; 31/95; 3/2000; 18/2000; 118/01; 44/02; 76/02; 85/02; 92/002; 11/03; ili norma sata.

Najniža vrijednost boda koja se primjenjuje u izračunu cijena za galenske i magistralne pripravke iznosi 15 kuna.

Vrijednost norma sata utvrđuje se u iznosu od najmanje 120 kuna.«

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 023-08/16-02/08

Urbroj: 330-02-16-4

Zagreb, 13. srpnja 2016.

Predsjednica Vijeća
Marija Vinković, mag. pharm., v. r.