Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

NN 81/2016 (9.9.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1820

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 –

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Odluci o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za potrebe koordinacije i upravljanja poslovima iz članka 2. ove Odluke, u Uredu se imenuju sljedeći državni dužnosnici:

– predstojnik Ureda;

– pročelnik Kabineta Predsjednice Republike;

– savjetnici Predsjednice Republike;

– glavni tajnik Ureda;

– šef Protokola;

– glasnogovornik Ureda.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kolegij Predsjednice stalno je savjetodavno tijelo Predsjednice Republike kojeg čine predstojnik Ureda i pročelnik Kabineta Predsjednice Republike te druge osobe po pozivu Predsjednice Republike.«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Kabinet predstojnika Ureda obavlja administrativne, stručne i koordinacijske poslove za potrebe predstojnika Ureda, poslove unutarnje revizije, koordinira poslove koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda te obavlja ostale poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.«.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»U Savjetničkom vijeću obavljaju se najsloženiji savjetodavni, stručni i administrativni poslovi za potrebe Predsjednice Republike, kao i za potrebe savjetnika Predsjednice Republike, a osobito: poslovi izrade stručnih analiza i podloga za provedbu utvrđene politike Predsjednice Republike, poslovi u svezi s pripremom i organizacijom posjeta Predsjednice Republike u zemlji i u inozemstvu te drugi poslovi po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.

Savjetničko vijeće čine savjetnici Predsjednice Republike iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, a u okviru Savjetničkog vijeća ustrojavaju se sljedeći kabineti:

– Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost;

– Kabinet za vanjsku i europsku politiku;

– Kabinet za unutarnju politiku, odnose s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske;

– Kabinet za gospodarstvo;

– Kabinet za društvene djelatnosti.«.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja nacionalne sigurnosti; poslove vezane uz praćenje rada tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske u pogledu zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda; obavlja stručno-tehničke poslove iz vojno-obrambenog područja koji su potrebni u ostvarivanju Ustavom i zakonom utvrđenih ovlasti Predsjednice Republike, a osobito priprema odluke, zapovijedi i druge akte iz područja obrane koje donosi Predsjednica Republike, priprema odluke iz područja vojnih odlikovanja i priznanja koje donosi Predsjednica Republike; priprema mišljenja na akte predložene od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva obrane odnosno Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, vodi evidencije odluka Predsjednice Republike iz područja obrane i nacionalne sigurnosti; razmatra zakone i druge propise iz područja obrane i nacionalne sigurnosti, izvješćuje Predsjednicu Republike o provedbi njezinih stavova, zaključaka i odluka iz područja obrane i nacionalne sigurnosti te obavlja poslove pismene i usmene korespondencije s tijelima državne vlasti u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka, Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost skrbi o propisanim ceremonijalnim poslovima Predsjednice Republike kao vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske, obavlja poslove organizacije i pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u navedenim područjima, vodi potrebne evidencije o svim djelatnim vojnim osobama koje obnašaju svoju dužnost u Uredu. Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost obavlja i druge poslove po zapovijedi i nalogu Predsjednice Republike, uputama predstojnika Ureda i savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost.«.

Članak 6.

Naziv članka 17. mijenja se i glasi: »Vojni ured«.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»U sastavu Kabineta za obranu i nacionalnu sigurnost djeluje Vojni ured koji se popunjava djelatnim vojnim osobama koje imenuje Predsjednica Republike u skladu sa Zakonom o obrani. Djelatne vojne osobe imenovane u Vojni ured prava i obveze ostvaruju u skladu s odredbama ove Odluke, Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.«.

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Tajništvo Ureda obavlja stručne, analitičke, tehničke, upravno-pravne i administrativne poslove koji se odnose na izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti i odgovornosti Predsjednice Republike i Ureda; poslove usklađivanja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda; poslove koji se odnose na financijsko-planske potrebe Ureda; stručne, upravne i administrativne poslove u svezi s reguliranjem prava i obveza iz radnih odnosa dužnosnika, službenika i namještenika Ureda; poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje novih zaposlenika te brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; poslove vezane uz informacijsku potporu radu Ureda; poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana, zamolbe za pomilovanjima i odlikovanjima; poslove investicijskog i tekućeg održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda. U okviru Tajništva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

– Služba za pravne i kadrovske poslove;

– Služba za materijalno-financijske poslove;

– Služba za informatičke tehnologije;

– Služba za odnose s građanima;

– Služba za tehničke i pomoćne poslove.«.

Članak 8.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Služba za materijalno-financijske poslove obavlja poslove planiranja i organizacije, financijskih i računovodstvenih poslova; poslove planiranja i izvršavanja proračuna; brine o pravilnom i racionalnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine; sudjeluje u donošenju prijedloga Državnog proračuna i rebalansa na razini Ureda; prati izvršenje Državnog proračuna u Uredu; obavlja računovodstvene, financijske te poslove vezane uz devizno poslovanje; obavlja poslove nadzora plaćanja svih obveza sukladno zakonskim propisima; brine o izradi planova i namjenskom trošenju sredstava po izvorima i namjenama; predlaže izmjene planova sukladno zakonskim propisima; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i izvršenjem proračuna te obavlja ostale poslove po nalogu glavnog tajnika i predstojnika Ureda.«.

Članak 9.

Naziv članka 27. mijenja se i glasi: »Upravljanje ustrojstvenim jedinicama Ureda«.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Radom Kabineta Predsjednice Republike upravlja pročelnik Kabineta.

Radom kabineta u sastavu Savjetničkog vijeća upravljaju nadležni savjetnici.

Radom Tajništva Ureda upravlja glavni tajnik Ureda.

Radom Protokola Predsjednice Republike upravlja šef Protokola.

Radom Službe za odnose s javnošću upravlja glasnogovornik.

Radom službi u sastavu Tajništva upravljaju pomoćnici glavnog tajnika, u statusu državnih službenika, koji za svoj rad odgovaraju glavnom tajniku.«.

Članak 10.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Glavni tajnik Ureda koordinira i tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u Tajništvu Ureda, neposredno upravlja Tajništvom Ureda, vodi brigu o stanju kadrova u Uredu, koordinira poslove vezane uz materijalno-financijsko poslovanje Ureda, informatizaciju Ureda, predstavke i pritužbe građana, zamolbe za pomilovanjima i odlikovanjima, investicijsko održavanje i nabavu, tehničke i pomoćne poslove te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.«.

Članak 11.

Naziv članka 31. mijenja se i glasi: »Imenovanje službenika u Kabinetu Predsjednice Republike«.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Za potrebe rukovođenja osobito složenim i povjerljivim poslovima u Kabinetu Predsjednice Republike mogu se ustrojiti posebna radna mjesta rukovodećih službenika.

Prijam službenika iz stavka 1. ovoga članka obavlja se temeljem javnog natječaja uz odgovarajuću primjenu propisa koji uređuju imenovanje rukovodećih državnih službenika.

Iznimno, na radna mjesta u Kabinetu Predsjednice Republike osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme, bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za prijam u državnu službu, do dana prestanka mandata Predsjednice Republike, ukoliko ispunjavaju stručne uvjete za raspored na radno mjesto.

Na državne službenike iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe zakona koje se odnose na probni rad, državni stručni ispit, premještaj i napredovanje.«.

Članak 12.

U skladu s postupkom propisanim Zakonom o obrani, Ustroj Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 13.

U članku 32. briše se stavak 3., a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. istog članka.

Članak 14.

U članku 33. riječi: »(»Narodne novine«, broj 86/94, 24/00, 06/04, 54/05, 30/10, 107/11)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 80/00, 06/04, 54/05, 30/10 i 107/11)«.

Članak 15.

Predstojnik Ureda uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 020-01/16-01/01

Urbroj: 71-06-01/1-16-1

Zagreb, 8. rujna 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.