Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

NN 81/2016 (9.9.2016.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1821

Na temelju članka 181.c Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BRODARSKOG AGENTA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za obavljanje agencijskih djelatnosti u brodarstvu, prava i obveze brodarskog agenta i agenta unutarnje plovidbe, te ispitni program i način polaganja stručnog ispita za stjecanje ovlaštenja agenta unutarnje plovidbe.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika znače:

1) Brodarski agent je pravna osoba koja je registrirana za obavljanje agencijskih djelatnosti u brodarstvu (u daljnjem tekstu: agencijski poslovi) i koja je upisana u Registar brodarskih agenata, u skladu odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovoga Pravilnika. Brodarski agent je punomoćnik i pomoćnik brodara koji s njim ulazi u pravne odnose na osnovi ugovora o agentiranju u brodarstvu.

2) Agent unutarnje plovidbe je fizička osoba koja je zaposlena kod brodarskog agenta a koja neposredno obavlja agencijske poslove, koja je položila stručni ispit i posjeduje ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe.

3) Ugovor o agentiranju u brodarstvu (u daljnjem tekstu: ugovor o agentiranju) je ugovor kojim se brodarski agent obvezuje, na temelju opće ili posebne punomoći, u ime i za račun nalogodavatelja, obavljati agencijske poslove te poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja, a nalogodavatelj se obvezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu.

4) Registar brodarskih agenata je elektronski upisnik brodarskih agenata koji vodi nadležna lučka uprava.

5) Upisnik agenata unutarnje plovidbe je elektronski upisnik agenata unutarnje plovidbe koji su položili stručni ispit pri lučkoj kapetaniji koja ga vodi.

6) Ministarstvo je Ministarstvo nadležno za poslove unutarnje plovidbe.

7) Ministar je čelnik Ministarstva.

II. PRAVA I OBAVEZE BRODARSKOG AGENTA

Članak 3.

Brodarski agent može obavljati agencijske poslove temeljem zaključenog ugovora o agentiranju sa nalogodavateljem u pisanom obliku.

Članak 4.

(1) Brodarski agent obavlja u ime i za račun nalogodavatelja sljedeće agencijske poslove:

a) zastupanja:

– prilikom prihvata i otpreme plovila,

– brodara u odnosima s vlastima, lukom i drugim osobama,

– u odnosima vezanima uz teret, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i predaju primatelju,

– u odnosima vezanim uz potrebe plovila, posade i putnika,

– u odnosima vezanim uz interese brodara,

– predaja ili primitak protesta vezanih uz štete na plovilu uslijed oštećenja ili gubitka tereta;

b) posredovanja:

– prilikom sklapanja ugovora o iskorištavanju plovila,

– u kupoprodaji,

– gradnji i remontu plovila,

– u osiguranju u plovidbenom pothvatu,

– u osiguranju tereta,

– prikupljanju posade za brodara;

c) pomaganja

– zapovjedniku, članovima posade i putnicima.

(2) Zastupanje i posredovanje iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na ugovor o zakupu i ugovor o prijevozu na vrijeme za cijeli brod.

(3) Brodarski agent obavlja i druge poslove na temelju sklopljenog ugovora o agentiranju.

Članak 5.

Dužnosti brodarskog agenta su:

– postupati po nalogu nalogodavatelja, u granicama danog ovlaštenja,

– postupati s pažnjom dobrog i urednog gospodara,

– obavještavati nalogodavatelja o provođenju naloga,

– podnositi obračun nalogodavatelju,

– osobno obavljati poslove,

– isticati osobine brodarskog agenta.

Članak 6.

(1) Brodarski agent dužan je pravovremeno zatražiti polog novčanih sredstava od nalogodavatelja za pokriće troškova usluga koje ovaj traži u hrvatskim lukama.

(2) Ukoliko nalogodavatelj nije doznačio zatražena sredstva prije dolaska plovila, brodarski agent dužan je pisanim putem obavijestiti pružatelje usluga kako bi mogli sami odlučiti o pružanju usluga.

(3) Brodarski agent dužan je na zahtjev osobe koja pruža usluge ili prodaje robu njegovu nalogodavatelju dati jamstva za cijenu robe ili usluge do iznosa za to osiguranih sredstava.

Članak 7.

Brodarski agent dužan je na zahtjev lučke kapetanije obznaniti ime, naziv tvrtke i adresu sjedišta brodara ili drugih nalogodavatelja čiji brodovi uplovljavaju u hrvatske luke.

Članak 8.

(1) Brodarski agent u ime nalogodavatelja plaća lučke pristojbe nadležnoj lučkoj upravi, prema ispostavljenim računima, u skladu s važećim internim aktima.

(2) Ukoliko brodarski agent kasni sa plaćanjem obveza lučkoj upravi dulje od 30 dana lučka uprava ima pravo naplatiti dugovanje iz financijskih sredstava iz članka 10. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko lučka uprava naplati dugovanje iz stavka 2. ovoga članka brodarski agent je dužan ponovo osigurati iznos propisan člankom 10. stavkom 1. točkom 6. ovoga Pravilnika.

III. REGISTAR BRODARSKIH AGENATA

Članak 9.

(1) Pravo obavljanja agencijskih poslova brodarski agent stječe upisom u Registar brodarskih agenata, kojeg vodi nadležna lučka uprava.

(2) Nadležnost lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka odgovara mjesnoj nadležnosti lučke uprave prema Zakonu.

Članak 10.

(1) Za upis u Registar brodarskih agenata brodarski agent mora ispuniti sljedeće uvjete:

1. biti registriran za obavljanje agencijskih poslova;

2. da nema porezni dug i da nije u postupku stečaja ili likvidacije;

3. obvezati se izjavom da će obavljati poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima, uzancama, običajima i pravilima struke;

4. imati zaposlenog najmanje jednog agenta unutarnje plovidbe s položenim stručnim ispitom koji posjeduje ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe;

5. dostaviti ugovor o radu na neodređeno vrijeme za djelatnika/e iz stavka 1. točke 4. ovoga članka;

6. osigurati financijska sredstva za obavljanje agencijskih poslova u najmanjem iznosu od 100.000,00 HRK putem odgovarajućih potvrda/jamstava iz banaka, financijskih institucija ili drugih društava.

7. osigurati mogućnost elektroničke prijave dolaska i odlaska broda u i iz luke.

(2) Osiguranje iz stavka 1. točke 6. ovoga članka mora postojati za cijelo vrijeme obavljanja agencijskih poslova.

(3) Lučka uprava će temeljem zahtjeva za upis, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, donijeti rješenje o dopuštenju upisa u Registar brodarskih agenata, koje je upravni akt na koji je dopušteno izjaviti žalbu Ministarstvu.

(4) Nakon upisa u Registar brodarskih agenata lučka uprava će izdati Izvadak iz Registra brodarskih agenata.

Članak 11.

Izvadak iz Registra brodarskih agenata tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži sljedeće podatke:

– naziv izdavatelja;

– naziv i broj;

– naziv i sjedište brodarskog agenta;

– OIB brodarskog agenta;

– mjesto i datum izdavanja.

Članak 12.

(1) U Registar brodarskih agenata upisuju se sljedeći podaci:

– naziv, sjedište i OIB brodarskog agenta;

– ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice i OIB osobe odgovorne za zastupanje brodarskog agenta;

– ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice, OIB i broj iskaznice agenta/agenata unutarnje plovidbe iz članka 10. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika;

– podaci o osiguranim financijskim sredstvima iz članka 10. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika;

– podaci o brisanju brodarskog agenta i agenta unutarnje plovidbe iz Registra i Upisnika;

– podaci o statusnim promjenama brodarskog agenta (stečaj, likvidacija i sl.), kao i o mjerama propisanim u inspekcijskom i upravnom nadzoru;

– podaci o statusnim promjenama (promjena prezimena, prebivališta i sl.) agenta/agenata unutarnje plovidbe iz članka 10. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika;

– web-stranice brodarskog agenta.

(2) Registar brodarskih agenata vodi se u elektronskom obliku i dostupan je svim lučkim upravama, lučkim kapetanijama i Ministarstvu.

(3) Popis brodarskih agenata s komunikacijskim podacima javno se objavljuje na internetskim stranicama lučke uprave i redovito ažurira.

(4) Brodarski agent dužan je pisanim putem prijaviti izmjenu podataka iz Registra brodarskih agenata u roku od 15 dana od nastanka istih.

Članak 13.

(1) Brodarski agent se briše iz Registra brodarskih agenata u sljedećim slučajevima:

– na zahtjev brodarskog agenta,

– ukoliko je brisan iz sudskog registra,

– ukoliko više ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prema općim propisima,

– ukoliko više ne ispunjava uvjete utvrđene člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika,

(2) Brodarski agent može se brisati iz Registra brodarskih agenata u sljedećim slučajevima:

– ukoliko kasni sa plaćanjem obveza lučkoj upravi dulje od 30 dana;

– ne obavlja djelatnost iz popisa pružatelja navedenih usluga dulje od dvije godine.

(3) Lučka uprava donosi rješenje o brisanju iz Registra brodarskih agenata, koje je upravni akt i na koji je dopušteno izjaviti žalbu Ministarstvu.

(4) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka lučka uprava će izbrisati brodarskog agenta iz Registra brodarskih agenata.

IV. UPISNIK AGENATA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 14.

(1) Pravo neposrednog obavljanja agencijskih poslova u brodarstvu osoba stječe upisom u Upisnik agenata unutarnje plovidbe, kojeg vodi nadležna lučka kapetanija.

(2) Nadležnost lučke kapetanije iz stavka 1. ovoga članka odgovara mjesnoj nadležnosti lučke kapetanije prema Zakonu.

Članak 15.

(1) Svaka lučka kapetanija vodi Upisnik agenata unutarnje plovidbe koji su položili stručni ispit pri toj lučkoj kapetaniji.

(2) Za upis u Upisnik agenata unutarnje plovidbe moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– osoba mora imati položen stručni ispit za stjecanje ovlaštenja za agenta unutarnje plovidbe;

– osoba mora biti zaposlenik brodarskog agenta.

(3) U Upisnik agenata unutarnje plovidbe upisuju se sljedeći podaci:

– ime, prezime, adresa, OIB agenta unutarnje plovidbe;

– broj i datum izdavanja iskaznice agenta unutarnje plovidbe;

– naziv tijela koje je izdalo iskaznicu;

– napomene o promjeni mjesta zaposlenja;

– podaci o statusnim promjenama agenta unutarnje plovidbe (promjena prezimena, prebivališta, i sl.).

(4) Lučka kapetanija će temeljem zahtjeva za upis, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, donijeti rješenje o upisu u Upisnik agenata unutarnje plovidbe, koje je upravni akt. Na rješenje o upisu nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Upisnik agenata unutarnje plovidbe vodi se u elektronskom obliku i dostupan je svim lučkim upravama, lučkim kapetanijama i Ministarstvu.

(4) Agent unutarnje plovidbe ili brodarski agent, u ime svog zaposlenika, dužan je zatražiti ispravak podataka u Upisniku agenata unutarnje plovidbe u roku od 15 dana od nastanka istih.

Članak 16.

(1) Agent unutarnje plovidbe briše se iz Upisnika agenata unutarnje plovidbe u sljedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev agenta unutarnje plovidbe;

– temeljem pravomoćne sudske odluke za kaznena djela iz područja obavljanja djelatnosti;

– prestankom radnog odnosa kod brodara unutarnje plovidbe,

(2) Lučka kapetanija donosi rješenje o brisanju iz Upisnika agenata unutarnje plovidbe, koje je upravni akt. Na rješenje o brisanju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Ako je agent unutarnje plovidbe izbrisan iz Upisnika agenata unutarnje plovidbe, na osobni zahtjev ili radi prestanka radnog odnosa kod brodara unutarnje plovidbe može mu se ponovno izdati ovlaštenje za agenta unutarnje plovidbe bez polaganja stručnog ispita, ukoliko od dana brisanja nije prošlo više od pet godina. Ovlaštenje se ne može ponovno izdati ako je do brisanja došlo na temelju pravomoćne sudske odluke.

V. UVJETI, NAČIN POLAGANJA I ISPITNI PROGRAM ZA STJECANJE ISKAZNICE AGENTA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 17.

Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu za stjecanje ovlaštenja agenta unutarnje plovidbe jesu:

1. minimalno srednja stručna sprema;

2. znanje engleskog ili njemačkog jezika, minimalne razine B2,

3. jedna godina rada za brodarskog agenta ili dvije godine rada na poslovima unutarnje/pomorske plovidbe u lučkim trgovačkim društvima ili dvije godine plovidbe, najmanje u svojstvu časnika palube u unutarnjoj/pomorskoj plovidbi.

Članak 18.

(1) Stručni ispit za stjecanje ovlaštenja za agenta unutarnje plovidbe polaže se pred ispitnom povjerenstvom lučke kapetanije.

(2) Ispitno povjerenstvo, za sve lučke kapetanije unutarnjih voda, odlukom imenuje ministar na rok od dvije godine, slijedom prijedloga svih lučkih kapetana.

(3) Ispitno povjerenstvo za svaki pojedini ispit čine predsjednik i dva člana.

(4) Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva za svaki pojedini ispit određuje lučki kapetan nadležne lučke kapetanije, iz redova osoba iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Rokove za polaganje ispita određuje nadležna lučka kapetanija.

(6) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva ujedno su ispitivači iz pojedinih predmeta.

(7) Ministar odlukom određuje naknadu za polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 19.

Stručni ispit za stjecanje ovlaštenja agenta unutarnje plovidbe sastoji se od provjere znanja iz predmeta:

a. Agencijske djelatnosti u brodarstvu:

– pojam brodarskog agenta i ugovora o agentiranju u brodarstvu,

– osnove agencijskog poslovanja u brodarstvu,

– nacionalni i međunarodni propisi o unutarnjoj plovidbi,

– nacionalni i međunarodni propisi o brodarskom agentu,

– nacionalne i međunarodne agencijske organizacije,

– prava i dužnosti brodarskih agenata,

– odgovornosti brodarskih agenata,

– poslovi brodarskih agenata,

– prihvaćanje i otpremanje plovila,

– osnove sustava upravljanja lukama unutarnje plovidbe u RH,

– ostali oblici posredovanja i zastupanja (kupoprodaja broda, sklapanje ugovora o zakupu, sklapanje ugovora o prijevozu putnika, zastupanje osiguratelja),

– uvjeti za obavljanje poslova brodarskog agenta i stjecanje iskaznice agenta unutarnje plovidbe.

b. Ugovori o iskorištavanju brodova:

– međunarodne unifikacijske konvencije o prijevozu stvari i osoba unutarnjim vodama (CMNI),

– nacionalni propisi o prijevozu stvari i osoba unutarnjim vodama,

– ugovori o plovidbenom poslu (sadržaj i oblik ugovora),

– prijevoz stvari unutarnjim vodama,

– prijevozne isprave (teretni list, teretnica, ostale isprave),

– ukrcavanje i iskrcavanje tereta (prijava ukrcaja, vrijeme stojnica, prekostojnica i izvanrednih prekostojnica, pismo spremnosti, vremenska tablica),

– putovanje i predaja tereta primatelju,

– odgovornost brodara za štete nastale u prijevozu,

– vozarina,

– prijevoz putnika i prtljage,

– tegljenje i potiskivanje,

– izravni i mješoviti prijevoz,

– ostali plovidbeni poslovi,

– ugovori o zakupu broda.

c. Osnove trgovačkog prava, prava društava i financijskog poslovanja:

– pravo društava (pojam, vrste, osnutak, tvrtka, statusna i vlasnička pitanja),

– ugovori trgovačkog prava,

– osnove bankarskog sustava,

– distancijska kupoprodaja,

– dokumentarni akreditiv,

– Incoterms,

– osnove deviznog poslovanja.

d. Engleski ili njemački jezik:

Ovlaštena osoba vrši provjeru znanja jezika i to za:

– usmenu konverzaciju na temu agencijskih djelatnosti u brodarstvu i provjera znanja osnova gramatike,

– sastavljanje poslovnog trgovačkog pisma na engleskom ili njemačkom jeziku i prijevod jedne isprave (ili njenog dijela) koja se upotrebljava u agencijskom poslovanju s engleskog ili njemačkog na hrvatski jezik.

Članak 20.

(1) O tijeku polaganja stručnog ispita za stjecanje ovlaštenja agenta unutarnje plovidbe vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno.

(2) Kandidat se nakon stručnog ispita ocjenjuje sa ocjenom »položio« odnosno »nije položio«.

(3) Kandidat koji ne položi stručni ispit može ponovno pristupiti polaganju ispita u vremenskom razdoblju koje nije kraće od tri mjeseca.

(4) Kandidat koji i nakon drugog puta nije položio predmetni stručni ispit ne može podnijeti novi zahtjev za polaganje istog ispita u roku kraćem od šest mjeseci od dana kada je posljednji put polagao ispit.

(5) Kandidatu koji je položio stručni ispit za agenta unutarnje plovidbe lučka kapetanija izdaje ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe.

Članak 21.

Ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži sljedeće podatke:

– naziv izdavatelja;

– naziv i broj;

– ime i prezime agenta unutarnje plovidbe;

– OIB agenta unutarnje plovidbe;

– mjesto i datum rođenja agenta unutarnje plovidbe;

– mjesto i datum izdavanja.

Članak 22.

(1) Nestanak ili znatno oštećenje ovlaštenja agenta unutarnje plovidbe, agent unutarnje plovidbe je dužan prijaviti lučkoj kapetaniji koja je ovlaštenje izdala.

(2) Lučka kapetanija koja je izdala nestalo ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe isto će proglasiti nevažećim.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije moguća.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama«, o trošku agenta unutarnje plovidbe.

(5) Lučka kapetanija koja je izdala nestalo ovlaštenje izdat će na zahtjev agenta unutarnje plovidbe novo ovlaštenje.

(6) Lučka kapetanija koja je izdala ovlaštenje koje je znatno oštećeno, na zahtjev agenta unutarnje plovidbe, izdat će novo ukoliko agent znatno oštećeno ovlaštenje priloži zahtjevu.

VI. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad odredbama ovoga Pravilnika, sukladno posebnim propisima, provode inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija i drugi stručni djelatnici Ministarstva i lučkih kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja.

Članak 24.

(1) Osoba ovlaštena za obavljanje inspekcijskog nadzora rješenjem će brodarskom agentu privremeno zabraniti obavljanje agencijskih poslova ukoliko inspekcijskim očevidom utvrdi da:

– brodarski agent ne raspolaže osiguranim financijskim sredstvima za obavljanje agencijskih poslova iz članka 10. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika;

– brodarski agent nema zaposlenog najmanje jednog djelatnika sa ovlaštenjem agenta unutarnje plovidbe;

– djelatnik koji neposredno obavlja agencijske poslove u brodarstvu, ne posjeduje ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe;

– osoba koja je položila stručni ispit za stjecanje ovlaštenja agenta unutarnje plovidbe i koja je zaposlena kod brodarskog agenta, nije upisana u Upisnik agenata unutarnje plovidbe;

– brodarski agent ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovom Pravilniku;

– djelatnost brodarskog agenta obavlja osoba koja nije upisana u Registar brodarskih agenata.

(2) Privremena zabrana obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti do otklanjanja nedostataka, a najduže tri mjeseca.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika uspostavit će se elektronski Upisnik i Registar iz ovog Pravilnika i imenovati ispitno povjerenstvo.

Članak 26.

(1) Za obavljanje agencijskih poslova na unutarnjim vodama ovlašteni su brodarski agenti i agenti unutarnje plovidbe u smislu ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštenja agenata unutarnje plovidbe izdana u državama članicama Europske unije smatraju se kao da su izdana u Republici Hrvatskoj.

(3) Ovlaštenja agenata unutarnje plovidbe izdana izvan država članica EU smatraju se kao da su izdana u Republici Hrvatskoj, uz uvjet uzajamnosti i jednakovrijednosti.

(4) Ovlaštenja agenata unutarnje plovidbe stečena do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju se zamijeniti novima u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Iskaznice pomorskih agenata stečene, do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prema propisima kojima se stječu iskaznice pomorskih agenata, mogu se zamijeniti za ovlaštenja agenata unutarnje plovidbe, u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ukoliko je pomorski agent radio na poslovima agenta unutarnje plovidbe najmanje godinu dana.

(6) Agenti unutarnje plovidbe iz stavka 4. ovoga članka, koji nisu upisani u Upisnik agenata unutarnje plovidbe, nakon ishođenja ovlaštenja agenata unutarnje plovidbe, upisati će se u isti kod lučke kapetanije pri kojoj su položili ispit.

(7) Agenti unutarnje plovidbe iz stavka 5. ovoga članka, koji nisu upisani u Upisnik agenata unutarnje plovidbe, nakon ishođenja ovlaštenja agenata unutarnje plovidbe, upisat će se u isti kod lučke kapetanije po osobnom izboru.

(8) Zamjenu ovlaštenja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka i upise iz stavaka 6. i 7. ovoga članka vrše nadležne lučke kapetanije, nakon provedenog upravnog postupka pokrenutog temeljem zahtjeva.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/64

Urbroj: 530-03-3-1-16-2

Zagreb, 26. kolovoza 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

81 09.09.2016 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta 81 09.09.2016 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta