Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2016. godini

NN 81/2016 (9.9.2016.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1824

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U 2016. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2016. godini.

Članak 2.

(1) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjen je u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 16. rujna 2016. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2016. godine u 24:00 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku,

2. podzona E2.

(3) Sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, karta područja obuhvaćenog prostornim i vremenskim ograničenjem nalazi se u Prilogu 1.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika ne dovode se u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom (»Narodne novine« br. 101/14, 118/14, 125/14, 2/15, 37/15 i 47/15 i 134/15) i Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru (»Narodne novine« br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06 i 123/09).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/29

Urbroj: 525-13/1282-16-1

Zagreb, 6. rujna 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG 1.

81 09.09.2016 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2016. godini 81 09.09.2016 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2016. godini