Pravilnik o dopuni pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), i igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 81/2016 (9.9.2016.), Pravilnik o dopuni pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), i igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1825

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

Članak 1.

U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 2/16, 31/16 i 69/16) u članku 33. stavku 3. dodaju se podstavci n) i o) koji glase:

»n) Murter

o) Jezera«.

Dosadašnji podstavci: n), o), p), r) i s) postaju podstavci: p), r), s), t) i u).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/55

Urbroj: 525-13/1282-16-9

Zagreb, 6. rujna 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

81 09.09.2016 Pravilnik o dopuni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)