Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti «

NN 81/2016 (9.9.2016.), Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti «

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1826

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (»Narodne novine«, broj 137/2015 i 144/2015), u članku 7. stavku 3. riječi: »1. listopada« zamjenjuju se riječima: »30. studenoga«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/3203

Urbroj: 525-13/1081-16-13

Zagreb, 6. rujna 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.