Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

NN 81/2016 (9.9.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1830

Na temelju odredbi članka 45. stavka 2. i članka 46. stavka 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. rujna 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPORABI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

Članak 1.

Članak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Članak 3.

(1) Društva za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika uplaćuju doprinos za Garancijski fond temeljem članka 45. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14; u daljnjem tekstu: ZOOP), razmjerno bruto zaračunatoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u godini na koju se doprinos odnosi.

(2) Visinu godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini HUO utvrđuje financijskim planom krajem godine. HUO izračunava privremeni udio u visini godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini za svako pojedino društvo za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u prometu za razdoblje siječanj – rujan tekuće godine. HUO je dužan pisanim putem dostaviti svakom pojedinom društvu za osiguranje iz članka 2. ovoga Pravilnika i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga informaciju o visini godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini i njegovom privremenom udjelu u tom iznosu.

(3) Društva za osiguranje uplaćuju doprinos, mjesečno do 10. u tekućem mjesecu i to 1/12 (jednu dvanaestinu) utvrđene godišnje obveze na temelju dostavljenog računa od strane HUO.

(4) U slučaju neizvršenja uplata doprinosa za Garancijski fond u propisanom roku, HUO je dužan poslati opomenu i o tome obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

(5) Konačni obračun uplata doprinosa za prethodnu godinu izvršit će se do 30. travnja i to na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u godini za koju se obračun radi. Eventualno više uplaćeni iznos smatrat će se uplatom za naredno razdoblje odnosno za manje uplaćeni iznos doprinosa HUO je dužan pisano pozvati društva za osiguranje iz članka 2. ovog Pravilnika da u određenom roku uplate razliku.

(6) U slučaju da visina godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda, utvrđena Financijskim planom, nije dostatna za podmirenje obveza Garancijskog fonda, Upravni odbor HUO-a je dužan donijeti odluku o rebalansu i pisano pozvati društva za osiguranje iz članka 2. ovoga Pravilnika da u određenom roku uplate dodatna sredstva na ime doprinosa za Garancijski fond. Način sastavljanja Financijskog plana Garancijskog fonda HUO detaljnije utvrđuje Statutom i internim aktima.«

Članak 2.

Članak 12. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Članak 12.

Sredstva utvrđena kao obveza uplate doprinosa u Garancijski fond, društvo za osiguranje dužno je voditi na posebnom kontu i ulagati sukladno odredbama članka 159. i članka 160. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15).«

Članak 3.

Prilog iz članka 14. Pravilnika mijenja se i glasi:

Obrazac MI – HUO

IZVJEŠĆE O STANJU IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

u kunama

OPIS

STANJE NA DAN
– zadnji kalendarski dan mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se izvješće odnosi

STANJE NA DAN
– zadnji kalendarski dan mjeseca za koji se izvješće podnosi

Novčana sredstva na računuOročeni depozitiVrijednosni papiriOstala financijska imovinaDospjela nenaplaćena potraživanja za doprinos u Garancijski fondUkupnoIzvješće izradio/la ____________
tel. _______________________
e-mail ____________________

Članak 4.

Iza članka 14. Pravilnika dodaje se članak 15. koji glasi:

»Članak 15.

(1) HUO je dužan Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavljati dokumentaciju iz odredbe članka 3. stavka 3. i članka 14. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za HUO.

(2) Smatra se da je HUO dostavio dokumentaciju iz članka 3. stavka 3. i članka 14. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, HUO je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. HUO je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člankom 3. stavkom 3. i člankom 14. ovoga Pravilnika, HUO je dužan dostaviti na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u vezi s poslovanjem HUO, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, u slučaju potrebe, zatražiti od HUO dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. ovog Pravilnika koji stupa na snagu i primjenjuje se od 1. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/31

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 2. rujna 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

81 09.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda 81 09.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda 81 09.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda