Ispravak pravilnika o provedbi programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

NN 81/2016 (9.9.2016.), Ispravak pravilnika o provedbi programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1832

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 79 od 2. rujna 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA 2016. DO 31. SRPNJA 2017. GODINE

U Pravilniku o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (»Narodne novine« broj 79/16) u Prilogu III. umjesto teksta fusnote:

»** toplinski obrađeno mlijeko postupkom pasterizacije sukladno odjeljku XIII., poglavlju VII., odjeljku IX., poglavlju II.(II), točki 1.(a) Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)«

treba stajati tekst fusnote:

»** toplinski obrađeno mlijeko postupkom pasterizacije u skladu s Prilogom III., Odjeljkom IX., Poglavljem II., odsjekom II. točkom 1.(a) Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) kako je zadnji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2016/355 оd 11. ožujka 2016. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih zahtjeva za želatinu, kolagen i vrlo rafinirane proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi (SL L 67, 12. 3. 2016.)«.

Klasa: 011-01/16-01/29

Urbroj: 525-07/0565-16-8

Zagreb, 5. rujna 2016. godine

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.