Uredba o dopuni Zakona o sudovima

NN 82/2016 (14.9.2016.), Uredba o dopuni Zakona o sudovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1834

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15) iza članka 137. dodaje se članak 137.a koji glasi:

»Članak 137.a

Način i svrhu korištenja novčanih sredstava koja su predana odnosno položena kod suda radi uporabe u sudskom postupku, a koja se vode na posebnom računu suda, kao i kamata ostvarenih na ova sredstva uredbom će propisati Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Uredbu iz članka 1. ove Uredbe Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-44/10

Urbroj: 50301-09/09-16-2

Zagreb, 14. rujna 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

82 14.09.2016 Uredba o dopuni Zakona o sudovima 82 14.09.2016 Uredba o dopuni Zakona o sudovima