Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

NN 82/2016 (14.9.2016.), Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1839

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine», broj 74/14), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O NAZIVNIM KOLIČINAMA PRETPAKIRANIH PROIZVODA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se nazivne količine za proizvode koji se stavljaju u pretpakovine.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na pretpakirane proizvode i pretpakovine kako je propisano propisom kojim se uređuju mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom.

(3) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na proizvode navedene u Dodatku ovoga Pravilnika koji se prodaju u bescarinskim trgovinama za potrošnju izvan Europske unije.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2007/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o utvrđivanju pravila o nominalnim količinama za pretpakirane proizvode, stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 75/106/EEZ i 80/232/EEZ i o izmjeni Direktive Vijeća 76/211/EEZ (SL L 247, 21. 9. 2007.).

Slobodno kretanje roba

Članak 3.

Neće se odbiti, zabraniti niti ograničiti stavljanje na tržište pretpakovina na osnovi nazivnih količina paketa, osim ako nije drukčije propisano odredbama članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Stavljanje na tržište i slobodno kretanje određenih proizvoda

Članak 4.

Proizvodi navedeni u točki 2. Dodatka ovoga Pravilnika i stavljeni u pretpakovine u intervalima navedenim u točki 1. toga Dodatka, mogu se stavljati na tržište samo ako su pretpakirani u onim nazivnim količinama koje su propisane u točki 1. toga Dodatka.

Aerosolni raspršivači

Članak 5.

(1) Na aerosolnim raspršivačima treba biti naveden ukupni nazivni obujam spremnika. Oznaka mora biti takva da ne može biti zamijenjena s nazivnim obujmom sadržaja.

(2) Za proizvode sadržane u aerosolnim raspršivačima dozvoljeno je odstupanje od odredbe članka 5. stavka 1. točke (e) Pravilnika o aerosolnim raspršivačima (»Narodne novine«, br. 45/2014 i 140/2014) i prilikom prodaje ne moraju biti označeni nazivnom masom njihovog sadržaja.

Višestruke pretpakovine i pretpakovine sastavljene od pojedinačnih pretpakovina koje nisu namijenjene pojedinačnoj prodaji

Članak 6.

(1) Kad se dvije ili više pretpakovina utvrđenih u točki 2. Dodatka ovoga Pravilnika, sastave u višestruku pretpakovinu, na svaku pojedinačnu pretpakovinu moraju se primjenjivati nazivne količine iz točke 1. Dodatka ovoga Pravilnika.

(2) Kad je pretpakovina, utvrđena u točki 2. Dodatka ovoga Pravilnika, sastavljena od dva ili više pojedinačnih paketa koji nisu namijenjeni pojedinačnoj prodaju, na pretpakovinu se moraju primjenjivati nazivne količine iz točke 1. Dodatka ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda (»Narodne novine«, broj 56/2013).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/09

Urbroj: 558-01/2-16-5

Zagreb, 9. rujna 2016.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK

PODRUČJE NAZIVNIH KOLIČINA SADRŽAJA PRETPAKOVINA

1. Proizvodi koji se prodaju prema obujmu (količina u ml)

Mirno vino

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedećih 8 nazivnih količina:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Žuto vino

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedeća nazivna količina:

ml: 620

Pjenušavo vino

U intervalu od 125 ml do 1500 ml samo sljedećih 5 nazivnih količina:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1500

Likersko vino

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedećih 7 nazivnih količina:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Aromatizirano vino

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedećih 7 nazivnih količina:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Alkoholna pića

U intervalu od 100 ml do 2000 ml samo sljedećih 9 nazivnih količina:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 – 2000

2. Definicije proizvoda

Mirno vino

Vino definirano člankom 1.(2)(b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 od 17. svibnja 1999. godine o zajedničkoj organizaciji tržišta vina(1) (oznaka KN ex 2204).

Žuto vino

Vino definirano člankom 1.(2)(b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 (oznaka KN ex 2204) s oznakom podrijetla: »Cotes du Jura«, »Airbois«, »LEtolie« i »Chateu-Chalon« u bocama kako su definirane u Prilogu I., točki 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 753/2002 od 29. travnja 2002. godine o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 u pogledu opisa, označivanja, prikazivanja i zaštite određenih proizvoda u sektoru vina(2).

Pjenušavo vino

Vino definirano člankom 1.(2)(b) i Prilogom I., točkama 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 (oznaka KN 2204 10).

Likersko vino

Vino definirano člankom 1.(2)(b) i Prilogom I., točkom 14. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 (oznaka KN kod 2204 21 – 20024 29).

Aromatizirano vino

Aromatizirano vino definirano člankom 2.(1)(b) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. godine o utvrđivanju općih pravila o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina(3) (oznaka KN 2205).

Alkoholna pića

Alkoholna pića definirana člankom 1.(2) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 od 29. svibnja 1989. godine o utvrđivanju općih pravila definiranja, opisivanja i prezentiranja jakih alkoholnih pića(4) (oznaka KN 2208).

(1) SL L 179, 14. 7. 1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20. 12. 2006., str. 1.)

(2) SL L 118, 4. 5. 2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 382/2007 (SL L 95, 3. 4. 2007., str. 12.)

(3) SL L 149, 14. 6. 1991., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2005.

(4) SL L 160, 12. 6. 1989., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2005.

82 14.09.2016 Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda 82 14.09.2016 Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda