Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

NN 83/2016 (16.9.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

83 16.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1848

Na temelju članka 1021. stavka 1. alineja 9. i 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI

Članak 1.

U Pravilniku o najmanjem brodu članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne novine« br. 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16) u članku 7., u podstavku B., točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do 1500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B4. ovoga članka mora imati svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.«

Članak 2.

U članku 8., u podstavku B., točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do 1500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B4. ovoga članka mora imati svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.«

Članak 3.

U članku 11. u podstavku B., točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW;

• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.3.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,¸

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu.

3.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW;

• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

• svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te

• svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu.«

Članak 4.

(1) U članku 12. u podstavku B., naslov točke 2. mijenja se i glasi: »2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 kW do 1500 kW«.

(2) Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.«

Članak 5.

(1) U članku 21. u podstavku A, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Brod od 200 do 500 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;

• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.«

(2) U podstavku B, točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do 1500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

Kada zapovjednik broda iz točke B3. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B4. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.«

Članak 6.

(1) U članku 22. u podstavku A, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Brod od 200 do 1000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;

• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Zapovjednik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.«

(2) U podstavku B., točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do 1500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

Kada zapovjednik broda iz točke B3. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B4. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.«

Članak 7.

U članku 28. u podstavku B., točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do 1500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B.3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

Upravitelj stroja iz točke B.4. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

Članak 8.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članak 39.

(1) Do isteka valjanosti svjedodžba o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi odnosno upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u valjan je dokaz osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi.

(2) Do isteka valjanosti svjedodžba o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi odnosno upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u valjan je dokaz osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi.

(3) Do isteka valjanosti svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi odnosno časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u valjan je dokaz osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi.«

Članak 9.

U Dodatku I iza riječi: »Posebni zahtjevi ili uvjeti: Special requirements or conditions, if any« dodaje se rečenica: »Na brodovima koji podliježu primjeni propisa koji se odnosi na sigurnosnu zaštitu pomorskih brodova i luka jedan časnik mora imati svjedodžbu časnika za sigurnosnu zaštitu broda izdanu u skladu sa STCW Konvencijom, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena. Onboard ships which are subject to the application of regulations relating to the security protection of ships and ports one officer must be holder of the Ship Security Officer Certificate (SSO), issued in accordance with the STCW Convention, 1978 as amended.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/26

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-2

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.