Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

NN 84/2016 (21.9.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1854

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6., 7. i 8., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6. i 7., članka 43. stavka 6., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3., članka 50. stavka 4., članka 72. stavka 9. i članka 86. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (»Narodne novine« br. 105/10 i 40/14) u članku 2. stavku 1. iza riječi »sjemena« dodaje se zarez i riječi »lučica i češnjeva«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 4. broj »4.« zamjenjuje se brojem »3.«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. riječi »hrvatskom jeziku« zamjenjuju se riječima »jednom od službenih jezika država članica Europske unije«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju kad reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća prati biljna putovnica, ako dobavljač tako želi, biljna putovnica može predstavljati Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju ili Certifikat proizvođača.«.

Članak 4.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Lokalna cirkulacija iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva stavljanje na lokalno tržište koje je određeno područjem općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i općina koje s njom graniče.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 5.

U članku 20. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

U Dodatku I. točka 4. briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/07

Urbroj: 525-09/1158-16-3

Zagreb, 12. rujna 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.