Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 84/2016 (21.9.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1855

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine«, br. 129/07, 78/10, 43/13, 29/14 i 36/15) u članku 1a. iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»– Provedbena direktiva Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena (SL L 60, 5. 3. 2016.).«.

Članak 2.

U članku 3. točki 1. u tablici u prvom redu u drugom stupcu iza prve riječi: »luk« dodaje se riječ: »(sjeme ili lučice)« i u četvrtom redu u drugom stupcu iza riječi: »češnjak« dodaje se riječ: »(sjeme ili češnjevi)«.

U točki 2. iza podtočke b) dodaje se nova podtočka c) koja glasi:

»c) 1000 g za lučice i češnjeve«.

Dosadašnja podtočka c) postaje podtočka d).

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. dodaje se točka D) koja glasi:

»D) Iznimno, lučice luka i češnjevi češnjaka koji se unose iz država članica Europske unije dopušteno je prepakiravati u sitna pakiranja koja su namijenjena krajnjim neprofesionalnim korisnicima. Za takva pakiranja nije nužno navoditi kategoriju.«.

Članak 4.

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za sve kategorije sjemena za koje se provodi nadzor pod stručnom kontrolom dobavljač je dužan čuvati uzorke i voditi evidenciju za svaku uzorkovanu partiju sjemena.«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 5. riječi: »Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu« zamjenjuju se riječima: »Certifikat o sjemenu na pakiranju, Certifikat o sjemenu uz otpremnicu i Certifikat proizvođača«.

U stavku 5. u podstavku 1. riječ: »uvoz« zamjenjuje se riječju: »doradu«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Proizvodna godina traje od 1. lipnja tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine.«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 4. iza riječi: »sjeme« dodaju se riječi: »i standardno sjeme«.

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranje sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano, osim standardnog sjemena i kada sjeme povrća kategorije certificirano dolazi u sitnom pakiranju, mora:

– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan. Certifikat o sjemenu na pakiranju može se staviti i s unutarnje strane prozirnog pakiranja uz uvjet da se propisani podaci mogu pročitati. Certifikat o sjemenu na pakiranju mora sadržavati podatke propisane u Dodatku 4. dio A. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku i biti u boji propisanoj za kategoriju sjemena:

– bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme,

– bijela za osnovno sjeme,

– plava za certificirano sjeme,

– tamnožuta za standardno sjeme,

– siva za sjeme koje nije konačno certificirano,

– smeđa za sjeme sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske,

– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument koji sadrži najmanje podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 4. dio A. Službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju (osnovno sjeme i certificirano sjeme, isključujući sitna pakiranja) I. Potrebni podaci točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument nije neophodan ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje označeno certifikatom smještenim unutar prozirnog pakiranja, certifikatom u vidu naljepnice ili certifikatom od nepoderivog materijala s kojeg se podaci ne mogu obrisati.

(2) Ako se upotrebljava certifikat s perforacijom takav certifikat se treba pričvrstiti za pakiranje uzicom koja se pri tome mora plombirati.

(3) Pakiranje sjemena povrća može se označiti i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da se njeno skidanje ili zamjena ne može izvršiti bez oštećenja Certifikata o sjemenu na pakiranju ili pakiranja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na tržište se može staviti pakiranje sjemena kategorija osnovno i certificirano svih generacija na kojemu su podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju.

(5) Zavod može ovlastiti dobavljača za tiskanje Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(6) Označavanje prema stavcima 3. i 4. ovoga članka Zavod može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu s člankom 16. stavcima 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Zavod.

(7) U označavanju prema stavku 4. ovoga članka na pakiranju se trebaju otisnuti sljedeći podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju:

– broj partije

– mjesec i godina plombiranja

– naznaka »plombirano….«.

(8) Dobavljač i Zavod vode evidenciju o označavanju iz stavka 7. ovoga članka s podacima o količini sjemena koje je označeno na način iz stavka 3. ovoga članka, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljene serijske brojeve.«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 10. mijenja se i glasi: »Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena povrća kategorija osnovno, certificirano ili standardno sjeme koje je tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja mora sadržavati naznaku: »tretirano« i naziv aktivne tvari. Sitna pakiranja sjemena naznaku: »tretirano i naziv aktivne tvari« mogu imati otisnutu izravno na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja.«.

Članak 9.

U članku 22. u stavku 2. iza riječi: »plombiranja sjemena povrća« dodaju se riječi: », osim sitnih pakiranja,«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača koji su izdani nakon ponovnog plombiranja mora se staviti naznaka: »prepakirano«, uz navođenje originalnog broja partije, datuma ponovnog plombiranja, pakiranja i naziva nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom.«

U stavku 5. iza riječi: »certificirano« dodaju se riječi: »i kategorije standard«, a iza riječi: »nadzorom« dodaju se riječi: »ili nadzorom pod stručnom kontrolom.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Pakiranje lučice luka i češnjeva češnjaka bez utvrđene kategorije iz država članica Europske unije dobavljač smije otvarati, pakirati u sitna pakiranja, plombirati i označavati samo u slučaju kada su sitna pakiranja namijenjena krajnjim neprofesionalnim korisnicima.«.

Članak 10.

U članku 23. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Dobavljač vodi evidenciju o označavanju iz stavka 2. ovoga članka s podacima o količinama sjemena uključujući broj i veličinu pakiranja svake partije sjemena.«.

Članak 11.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač će, ako je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena kategorije osnovno i certificirano utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, uz Certifikat o sjemenu na pakiranju staviti naznaku: »ponovno ispitano« te u nastavku mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena i broj laboratorijskog izvješća.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 12.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »izvor« dodaju se riječi: »i »standardno sjeme sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sjeme sorti povrća bez stvarne komercijalne vrijednosti razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima, smiju se stavljati na tržište isključivo kao sitna pakiranja iz članka 3. točke 2. ovog Pravilnika.«.

Članak 13.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme povrća koje se uvozi iz trećih zemalja (u daljnjem tekstu: uvoz) i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice, osim sjemena kategorije standard.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano koja se uvozi i stavlja na tržište mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in (International Seed Testing Association, Međunarodno udruženje za ispitivanje sjemena) ili AOSA-in (Association of Official Seed Analysts, Udruga službenih analitičara sjemena) certifikat o kakvoći sjemena koji ne može biti stariji od osam mjeseci.

(3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ako je OECD certifikat iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kakvoće pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira:

– je li dobavljač sjemena propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena

– je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka

– je li OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice

– udovoljava li sjeme uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– državi proizvodnje sjemena – nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo stručni nadzor)

– državi izvoznici (otpreme)

– uvozniku i

– količini sjemena.

(6) Evidencija iz stavka 7. ovoga članka vodi se na Obrascu 7b. utvrđenom u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(7) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma, koje mora sadržavati podatke iz Obrasca 7b, uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

(8) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena, bilo da se radi o sorti ili hibridu, može se uvesti količina sjemena povrća koja je dva puta veća od količine koja se traži za postupak priznavanja sorte u Zavodu.

(9) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 73. stavka 1. Zakona, građanin Republike Hrvatske može uvesti ukupno do pet sitnih pakiranja sjemena povrća.

(10) Za svaku partiju/seriju svih kategorija sjemena povrća uvoznik mora prije stavljanja na tržište Zavodu dostaviti službeno uzeti uzorak sjemena za provođenje naknadne kontrole.«.

Članak 14.

U Dodatku 2.dodaje se točka 4. koji glasi:

»3. U slučaju lučica luka i češnjeva češnjaka moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

– moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s propisima kojima je regulirano biljno zdravstvo

– mora potjecati izravno od materijala koji je u fazi uzgoja bio pregledan i za koji je utvrđeno da je bez štetnih organizama prve podtočke stavka 3. ovoga Dodatka te njihovih znakova ili simptoma.«.

Članak 15.

U Dodatku 4. u dijelu A. I. iza točke 2. dodaje se nova točka 2.a koja glasi:

»2.a Službeno dodijeljen serijski broj;«.

U točki 3. iza riječi: »uzorak uzet... (mjesec i godina)«; dodati riječi »ili mjesec i godina u slučaju ponovnog plombiranja naznačeno na način: »ponovno plombirano…. (mjesec i godina)«.

Točka 12. briše se.

U dijelu B. u točki 10. riječi: » Kod mješavina sjemena kategorije standard u slučaju sorte navedu se sve sorte koje čine mješavinu i njihov % udio.« brišu se.

Iza dijela C. dodaju se dijelovi D. i E. koji glase:

»D. Službeni certifikat o sjemenu na pakiranju za lučicu luka i češanj češnjaka

I. Potrebni podaci

1. EU pravila i standardi

2. Tijelo nadležno za certifikaciju i država ili njihova kratica

3. Vrsta

4. Sorta

5. Kategorija

6. Referentno broj partije

7. Mjesec i godina plombiranja

8. Masa jednog pakiranja

9. Veličina/frakcija lučice luka ili češanj češnjaka

10. Originalni broj partije pakiranja iz kojeg se prepakirava (samo u slučaju prepakiravanja)

E. Proizvođački certifikat za lučicu luka i češanj češnjaka

I. Potrebni podaci

1. EU pravila i standardi

2. Dobavljač s pravom dorade odgovoran za stavljanje na tržište

3. Vrsta

4. Sorta

5. Kategorija

6. Referentno broj partije

7. Mjesec i godina plombiranja

8. Masa jednog pakiranja

9. Veličina/frakcija lučice luka ili češnja češnjaka

10. Originalni broj partije pakiranja iz kojeg se prepakirava (samo u slučaju prepakiravanja)«.

Članak 16.

U Dodatku 5. u dijelu A. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– službeno dodijeljen serijski broj«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju podstavci 3., 4., 5., 6. i 7.

U dijelu C. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– službeno dodijeljen serijski broj.«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju podstavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 17.

U Dodatku 6. Obrazac 7a zamjenjuje se novim Obrascem 7a:

»Obrazac 7a

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

Dobavljač s pravom dorade

1. Redni broj

2. Vrsta

3. Sorta

4. Kategorija

5. Proizvođač i zemlja proizvodnje

6. Broj dokumenta o sortnosti, uvjerenja

7. Količina naturalnog sjemena

8. Broj partije

9. Datum podnošenja zahtjeva/broj zahtjeva

10. Masa partije

11. Masa jednog pakiranja

12. Broj pakiranja

13. Datum dorade

14. Mjesec plombiranja

15. Masa dorađene partije sjemena

16. Broj pakiranja partije sjemena nakon dorade

17. Sredstvo za tretiranje sjemena

18. Izvješće o kakvoći sjemena

19. Napomena«.

Obrazac 7c. briše se.

Obrazac 10. briše se

Dosadašnji Obrazac 11. postaje Obrazac 10.

Obrazac 12 briše se.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 15. stavka 1. i članka 16. koje stupaju na snagu od 1. travnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/08

Urbroj: 525-09/1158-16-2

Zagreb, 12. rujna 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

84 21.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća 84 21.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća