Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

NN 84/2016 (21.9.2016.), Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1860

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 30. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. rujna 2016. donijela

IZMJENU

METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15) u članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukoliko Agencija analizom ukupnih troškova poslovanja, provjerom količina i cijena koje uzrokuju pojedine troškove, posebno uključujući planske količine, parametre i troškove pomoćnih usluga, analizom istovrsnih troškova poslovanja u prethodnim godinama, kao i usporednom analizom troškova i učinkovitosti poslovanja operatora prijenosnih sustava u državama članicama EU, utvrdi da su djelomični ili cjelokupni iznosi pojedinih troškova poslovanja u budućoj regulacijskoj godini neopravdani, neće ih uzeti u obzir prilikom određivanja iznosa tarifnih stavki.«.

Članak 2.

Ova Izmjena Metodologije stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/16

Urbroj: 371-01/16-03

Zagreb, 15. rujna 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.