PRAVILNIK O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE I PRIVREMENE ZAŠTITE

NN 85/2016 (23.9.2016.), PRAVILNIK O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE I PRIVREMENE ZAŠTITE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1863

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 5. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 70/15), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE I PRIVREMENE ZAŠTITE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i izgled:

1. potvrde o izraženoj namjeri za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (u daljnjem tekstu: potvrda o registraciji),

2. potvrde o privremenom zadržavanju putnih ili drugih identifikacijskih isprava,

3. potvrde o pravu na rad tražitelja međunarodne zaštite,

4. potvrde o obvezi napuštanja Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP-a),

5. potvrde o odobrenoj međunarodnoj zaštiti,

6. potvrde o nerazmatranju osnovanosti zahtjeva,

7. iskaznice tražitelja međunarodne zaštite (u daljnjem tekstu: iskaznice tražitelja),

8. zahtjeva i dozvole boravka azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom,

9. zahtjeva i putne isprave za azilanta izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (u daljnjem tekstu: putovnica),

10. putnog lista (laissez-passer) u svrhu primopredaje odgovornoj državi članici,

11. iskaznice stranca pod privremenom zaštitom,

12. dozvole za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu,

kao i način vođenja zbirki podataka o tražiteljima međunarodne zaštite (u daljnjem tekstu: tražiteljima), azilantima, strancima pod supsidijarnom zaštitom i strancima pod privremenom zaštitom, iskaznicama tražitelja, dozvolama boravka azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, iskaznicama stranaca pod privremenom zaštitom, putnim ispravama za azilante, privremeno zadržanim putnim i drugim ispravama, prijavi ili odjavi prebivališta azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijavi ili odjavi boravišta tražitelja i stranca pod privremenom zaštitom te uzetim otiscima prstiju i fotografijama tražitelja i stranaca pod privremenom zaštitom.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba (SL L 212. 7. 8. 2001.).

Potvrda o registraciji

Članak 3.

(1) Državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva koja izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (u daljnjem tekstu: namjera) sukladno članku 33. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, izdat će se potvrda o registraciji te će se sastaviti službena bilješka.

(2) Potvrda o registraciji sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, imena i prezimena državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva, spola, mjesta, adrese i roka u kojem se državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva dužna javiti u Prihvatilište za tražitelje azila (u daljnjem tekstu: Prihvatilište) radi podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (u daljnjem tekstu: zahtjev), potpisa službene osobe i pečata.

(3) Potvrda o registraciji dokazuje da je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva registrirana u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav) kao tražitelj u Republici Hrvatskoj.

(4) Potvrdu o registraciji izdaje nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja i prihvatni centar za strance koji je registrirao državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva kao tražitelja u Informacijskom sustavu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, potvrdu o registraciji može izdati Prihvatilište ako je registriralo državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva kao tražitelja u Informacijskom sustavu.

(6) Službenu bilješku iz stavka 1. ovog članka sastavlja policijski službenik nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje, prihvatnog centra za strance ili službenik Prihvatilišta.

(7) Službena bilješka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, imena i prezimena, spola, mjesta i države rođenja, državljanstva, adrese zadnjeg boravišta, podataka o identifikacijskim ispravama koje tražitelj posjeduje, mjesta, datuma i vremena ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno zatjecanja tražitelja, načina prelaska državne granice, datumu i načinu izražavanja namjere, podatka o stvarima i dokumentima koje tražitelj posjeduje te drugih relevantnih podataka koji se utvrde u postupku.

(8) Ako službenu bilješku ne sastavlja službenik Prihvatilišta, službena bilješka dostavlja se bez odgode Prihvatilištu, a podaci iz službene bilješke unijet će se u zbirke podataka.

Potvrda o zadržavanju putne ili druge identifikacijske isprave

Članak 4.

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može zadržati putnu ili drugu identifikacijsku ispravu tražitelja ako to zahtijevaju razlozi utvrđivanja odnosno provjere identiteta i/ili zaštite nacionalne sigurnosti odnosno javnog poretka Republike Hrvatske, o čemu se izdaje potvrda.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka služi kao dokaz o zadržavanju putne ili druge identifikacijske isprave.

(3) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje nadležno tijelo koje zadržava putnu ili drugu identifikacijsku ispravu.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma i mjesta izdavanja, pravne osnove zadržavanja putne ili druge identifikacijske isprave, imena i prezimena tražitelja, datuma, mjesta i države rođenja tražitelja, državljanstva tražitelja, boravišta tražitelja, podataka o nositelju, važenju te datumu i mjestu izdavanja zadržane putne ili druge identifikacijske isprave, potpis tražitelja i službene osobe i pečata.

Potvrda o pravu na rad

Članak 5.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za provođenje postupka povodom zahtjeva, izdat će na zahtjev tražitelja potvrdu o stjecanju prava na rad tražitelja.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva tražitelja, datuma od kada tražitelj ostvaruje pravo na rad, adrese smještaja, potpisa službene osobe i pečata.

(3) Poslodavac koji zaposli tražitelja dužan je bez odgode dostaviti presliku ugovora o radu Ministarstvu.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka služi kao dokaz o pravu na rad tražitelja.

Potvrda o obvezi napuštanja EGP-a

Članak 6.

(1) Tražitelju kojem je određena mjera napuštanja EGP-a, ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za provođenje postupka povodom zahtjeva, izdat će potvrdu o obvezi napuštanja EGP-a.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva tražitelja, rok za napuštanje EGP-a, broj i datum rješenja na temelju kojeg mu je određena mjera napuštanja, potpisa službene osobe i pečata.

(3) Potvrda iz stavka 1. izdaje se u 3 primjerka.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka služi kao dokaz o roku u kojem je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva dužna napustiti EGP.

Potvrda o odobrenoj međunarodnoj zaštiti

Članak 7.

(1) Potvrdu o odobrenoj međunarodnoj zaštiti izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za provođenje postupka povodom zahtjeva.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom, vrste priznatog statusa, broja i datuma rješenja o odobrenju zahtjeva, datuma stjecanja statusa azilanta ili supsidijarne zaštite te potpis službene osobe i pečat.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka služi kao dokaz o priznatom statusu u Republici Hrvatskoj.

Potvrda o nerazmatranju osnovanosti zahtjeva za međunarodnu zaštitu

Članak 8.

(1) Potvrda kojom se vlasti treće zemlje obavještavaju da Republika Hrvatska nije razmatrala osnovanost zahtjeva sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, imena i prezimena, spola, mjesta, datuma i države rođenja, državljanstva, adrese zadnjeg boravišta, podataka o identifikacijskim ispravama koje državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva posjeduje, mjesta, datuma i vremena ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno zatjecanja, načina prelaska državne granice, podataka koji ukazuju da je u Republiku Hrvatsku došao iz sigurne treće zemlje odnosno europske sigurne treće zemlje te drugih relevantnih podataka.

(2) Potvrdu izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za provođenje postupka povodom zahtjeva.

Iskaznica tražitelja

Članak 9.

(1) Obrazac iskaznice tražitelja (Obrazac 1) je višebojan, pravokutnog oblika, veličine 10,5 x 7 cm.

(2) Podaci u Obrascu 1 popunjavaju se strojno.

(3) Iskaznicu tražitelja izdaje Prihvatilište u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Tražitelju će se izdati potvrda kojom se potvrđuje njegov status tražitelja dok mu se ne izda iskaznica.

(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva tražitelja, datuma podnošenja zahtjeva, boravišta, roka važenja potvrde, potpisa službene osobe i pečata.

(6) Tražitelj mora biti fotografiran s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape, marame) i to tako da 70 – 80% visine fotografije pokazuje glavu tražitelja od brade do tjemena.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, tražitelj može biti fotografiran s pokrivalom za glavu, ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

(8) Na obrascu iskaznice tražitelja pod UV luminisirajućim zrakama vidljiv je tekst: »Iskaznica tražitelja međunarodne zaštite«.

(9) Iskaznica tražitelja izdaje se s rokom važenja najduže do dvanaest mjeseci.

(10) U slučaju promjene bilo kojeg podatka na iskaznici tražitelja izdaje se nova iskaznica.

(11) Ako tražitelj izgubi iskaznicu, izdat će mu se potvrda iz stavka 4. kojom se potvrđuje njegov status tražitelja dok mu se ne izda nova iskaznica.

(12) Iskaznicu koja ne može služiti svojoj svrsi ili je izgubljena, Prihvatilište je dužno poništiti, a razlog poništenja evidentirati u Informacijskom sustavu.

(13) Za svaku iskaznicu tražitelja koja se izdaje popunjava se karton izdane iskaznice (Obrazac 2). Obrazac 2 bijele je boje, veličine 10 x 15 cm.

(14) Iskaznica tražitelja nije dokaz o identitetu, već potvrđuje njegovo pravo boravka i adresu boravišta u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje dozvole boravka

Članak 10.

(1) Azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom podnosi zahtjev za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 3) nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta.

(2) Obrazac 3 bijele je boje, veličine 150 x 290 mm.

(3) Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u Obrazac 3 ispisuju iz Informacijskog sustava, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(4) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 3 i od njega se odvaja perforacijom.

(5) Uz Obrazac 3 prilaže se fotografija veličine 3 x 3,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu, potvrda o odobrenoj zaštiti kod prvog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole boravka, iskaznica tražitelja koja će se proslijediti Prihvatilištu radi poništenja te se uzimaju otisci dva prsta sukladno stavcima 12. i 13. ovoga članka i vlastoručni potpis.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, može se priložiti fotografija osobe s pokrivalom za glavu ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

(7) Fotografija iz stavka 5. ovoga članka mora osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(8) Na fotografiji iz stavka 5. ovoga članka, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 3,6 cm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

(9) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

(10) Slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(11) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(12) Azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta. Ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju ne uzimaju se ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

(13) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

Pohrana i uništavanje zahtjeva za izdavanje dozvole boravka

Članak 11.

(1) Nakon tehničke izrade dozvole boravka, Obrazac 3 čuva nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja u registratorima po registarskom broju, do isteka roka valjanosti dozvole boravka.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka Obrazac 3 uništava povjerenstvo koje imenuje ministar unutarnjih poslova.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik povjerenstva mora biti policijski službenik Ministarstva koji obavlja poslove suzbijanja kriminaliteta.

(4) O uništenju dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Dozvola boravka azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

Članak 12.

(1) Dozvolu boravka izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta azilanta, odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom, najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole boravka.

(2) Obrazac dozvole boravka (Obrazac 4) pravokutnog je oblika, veličine 85,6 x 53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala te je dvojezičan na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Podaci u Obrazac 4 popunjavaju se strojno.

(4) Azilantu se na Obrascu 4, u rubrici: »Vrsta dozvole« upisuje riječ: »azil«, a za stranca pod supsidijarnom zaštitom u rubriku: »Vrsta dozvole« upisuju se riječi: »supsidijarna zaštita«.

(5) Azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom u dozvolu boravka na prvoj stranici u rubriku »Napomene« unose se riječi: »rad bez dozvole za boravak i rad«.

(6) Obrazac 4 sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju sljedeći podaci: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol, oznaka za vrstu isprave, oznaka države, broj isprave, osobni identifikacijski broj (OIB), datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, fotografija i otisci prstiju.

(7) Obrazac 4 sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

(8) U Obrazac 4 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje, kao oznaka za vrstu isprave ispisuje se podatak: »AD«, a u rubrici: »Napomene« upisuju se sljedeći podaci: izdavatelj: PU/PP, adresa stanovanja i OIB.

(9) U Obrazac 4 podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

(10) Troškovi izdavanja prve dozvole boravka azilanta, odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije Ministarstva.

Poništenje dozvole boravka

Članak 13.

(1) Policijska uprava odnosno policijska postaja nadležna za izdavanje dozvole boravka dužna je poništiti dozvolu boravaka ako je prestalo pravo na boravak azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom sukladno propisima kojima se uređuje područje međunarodne zaštite te koja ne može služiti svojoj svrsi zbog isteka roka važenja, gubitka, oštećenja, zamjene zbog promjene osobnih podataka, a razlog poništenja evidentirati u Informacijskom sustavu.

(2) Poništenje dozvole boravka iz stavka 1. ovoga članka obavlja se fizičkim bušenjem i rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čip).

Gubitak, nestanak ili krađa dozvole boravka

Članak 14.

(1) Azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom dužan je bez odgode prijaviti gubitak, nestanak ili krađu dozvole boravka policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja, o čemu policijska uprava odnosno policijska postaja koja je prijavu zaprimila izdaje potvrdu te o tome obavještava policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je izdala dozvolu boravka.

(2) Policijska uprava odnosno policijska postaja nadležna za izdavanje dozvole boravka evidentirat će u Informacijskom sustavu izgubljenu, nestalu ili ukradenu dozvolu boravka iz stavka 1. ovoga članka, kao nevažeću.

(3) Dozvola boravka čiji je nestanak prijavljen, a koja je u međuvremenu pronađena, vratit će se azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom, ako dozvola boravka nije evidentirana u Informacijskom sustavu kao nevažeća.

(4) Dozvola boravka koja je pronađena, a ne može se uručiti azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom na čije ime glasi, dostavit će se nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ju je izdala radi poništenja sukladno članku 13. ovog Pravilnika.

Evidencije o dozvolama boravaka

Članak 15.

(1) Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o izrađenim dozvolama boravka i evidenciju o pogrešno izrađenim dozvolama boravka.

(2) Evidencija o izrađenim dozvolama boravka sadrži sljedeće podatke:

1. datum tehničke izrade dozvole boravka,

2. naziv policijske uprave odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka,

3. serijski broj dozvole boravka,

4. ukupan broj izrađenih dozvola boravka za svaku policijsku upravu odnosno policijsku postaju.

(3) Ovlaštena pravna osoba podatke iz stavka 2. ovog članka može rabiti samo radi unutarnje kontrole rada, financijskih potraživanja i naplate.

(4) Evidencija o pogrešno izrađenim dozvolama boravka sadrži broj pogrešno izrađene dozvole boravka, naziv nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka i datum izrade pogrešno izrađene dozvole boravka.

(5) Pogrešno izrađene dozvole boravka uništava povjerenstvo koje imenuje direktor ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

(6) Uništenje pogrešno izrađenih dozvola boravka obavlja se najmanje dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.

Zahtjev za izdavanje putovnice za azilanta

Članak 16.

(1) Zahtjev za izdavanje putovnice za azilanta podnosi se u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta.

(2) Zahtjev za izdavanje putovnice za azilanta (Obrazac 5) bijele je boje, veličine 15 x 21 cm.

(3) Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u Obrazac 5 ispisuju iz Informacijskog sustava, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na Obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(4) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu, koja je sastavni dio Obrasca 5 i od njega se odvaja perforacijom.

Fotografija i otisci prstiju uz zahtjev za izdavanje putovnice za azilanta

Članak 17.

(1) Uz zahtjev za izdavanje putovnice za azilanta prilaže se fotografija dimenzije 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje azilanta, bez pokrivala za glavu, daje se na uvid dozvola boravka azilanta te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

(2) Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice za azilanta, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 3,6 cm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

(3) Fotografija iz stavka 1. ovoga članka mora osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(4) Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

(5) Slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(6) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(7) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

(8) Za osobu kojoj je hitno potrebna putovnica za azilanta radi prijevoza u inozemstvo na liječenje, može se iznimno priložiti fotografija te osobe koja ne udovoljava uvjetima iz ovoga članka.

(9) Od azilanta iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako azilant nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

(10) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

Putovnica za azilanta

Članak 18.

(1) Putovnicu za azilanta izdaje nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta azilanta.

(2) Obrazac putovnice za azilanta (Obrazac 6) je veličine 8,8 x 12,5 cm, crvene boje i sadrži 34 brojem označene stranice te je trojezičan, na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

(3) Podaci u Obrazac 6 popunjavaju se strojno.

(4) Obrazac 6 sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu putovnice, oznaka države, broj putovnice za azilanta, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice za azilanta, tijelo koje je izdalo putovnicu za azilanta, fotografija i otisci prstiju.

(5) Obrazac 6 sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

(6) U Obrazac 6, na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu putovnice upisuje se podatak »PI«.

Gubitak, nestanak ili krađa te poništavanje putovnice za azilanta

Članak 19.

(1) U slučaju gubitka, nestanka ili krađe putovnice za azilanta na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta azilanta dužna je poništiti putovnicu za azilanta, koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svrsi.

(3) Poništavanje se obavlja fizičkim bušenjem korica i svake stranice putovnice za azilanta te rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čipa).

Putni list (laissez-passer) u svrhu primopredaje odgovornoj državi članici

EGP-a

Članak 20.

(1) Strancu u transferu, kojeg je potrebno transferirati u odgovornu državu članicu, izdat će se putni list (laissez-passer) za transfer stranca (Obrazac 7).

(2) Obrazac 7 bijele je boje, veličine 150 x 290 mm te je dvojezičan, na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Obrazac 7 sadrži sljedeće podatke: službeni naziv odgovorne države članice, referentni broj te ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol i fotografiju stranca u transferu.

(4) Fotografija stranca u transferu mora biti izrađena sukladno članku 9. stavku 6. i 7. ovog Pravilnika.

(5) Putni list (laissez-passer) iz stavka 1. ovoga članka izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za provođenje postupka povodom zahtjeva.

Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

Članak 21.

(1) Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja, prema mjestu boravišta stranca.

(2) Obrazac iskaznice stranca pod privremenom zaštitom (Obrazac 8) trodijelan je i sadržava 6 stranica. Otvoren dio Obrasca 8 ima dimenzije 22,2 x 10,5 cm, a savijen dio Obrasca 8 ima dimenzije 7,4 x 10,5 cm te je dvojezičan na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Podaci u Obrascu 8 popunjavaju se strojno.

(4) Za svaku izdanu iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom, popunjava se karton izdane iskaznice (Obrazac 9).

(5) Obrazac 9 bijele je boje, veličine 10 x 15 cm.

Dozvola za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu

Članak 22.

(1) Zahtjev za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države članice u drugu sadrži ime i prezime, spol, mjesto, datum i državu rođenja, državljanstvo, adresu zadnjeg boravišta stranca, podatke o identifikacijskim ispravama koje stranac posjeduje, o bračnom statusu i obiteljskim odnosima, o dokumentima kojima se potvrđuju obiteljske veze, o izdanim vizama, o odobrenim boravcima te postupcima u tijeku.

(2) Obrazac dozvole za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države članice u drugu (Obrazac 10) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm.

Prijava/odjava prebivališta, mjesta stanovanja te promjene adrese stanovanja

Članak 23.

(1) Obrazac zahtjeva prijave/odjave prebivališta adrese stanovanja azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijave/odjave boravišta/adrese stanovanja stranca pod privremenom zaštitom (Obrazac 11) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm te je dvojezičan, na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Zahtjev za prijavu/odjavu iz stavka 1. ovoga članka azilant, odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom podnosi policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, u roku 15 dana od dana uručenja rješenja o odobrenju zaštite ili od dana promjene prebivališta.

(3) Zahtjev za prijavu/odjavu iz stavka 1. ovoga članka stranac pod privremenom zaštitom podnosi policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta, u roku dva dana od dana stjecanja statusa ili promjene boravišta.

Potvrda o prijavi/odjavi prebivališta, mjesta stanovanja te promjene adrese stanovanja

Članak 24.

(1) Podnositelju zahtjeva iz članka 23. ovoga Pravilnika, nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta odnosno boravišta izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi/odjavi.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime azilanta/stranca pod supsidijarnom zaštitom/stranca pod privremenom zaštitom, mjesto i državu rođenja, vrstu i broj isprave o identitetu, datum prijave odnosno odjave, potpis službene osobe i pečat.

(3) Potvrda se izdaje na temelju stanja u zbirkama podataka Ministarstva.

Zbirke podataka

Članak 25.

Ministarstvo vodi zbirke podataka o:

1. tražiteljima,

2. azilantima,

3. strancima pod supsidijarnom zaštitom,

4. strancima pod privremenom zaštitom,

5. iskaznicama tražitelja,

6. dozvolama boravka azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,

7. iskaznicama stranaca pod privremenom zaštitom

8. putnim ispravama za azilante,

9. privremeno zadržanim putnim i drugim ispravama,

10. prijavi ili odjavi prebivališta azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijavi ili odjavi boravišta tražitelja i stranca pod privremenom zaštitom,

11. uzetim otiscima prstiju i fotografijama tražitelja i stranaca pod privremenom zaštitom.

Način vođenja zbirke podataka

Članak 26.

(1) Zbirke podataka iz članka 25. stavka 1. točke 1. do 10. ovoga Pravilnika vode se u Informacijskom sustavu, a podaci sadržani u tim zbirkama čuvaju se petnaest godina od dana unosa.

(2) Zbirke podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu se voditi i u registrima ili u obliku kartoteke.

(3) Zbirke podataka iz članka 25. stavka 1. točke 11. Pravilnika mogu se voditi u obliku kartoteke u plastičnim, prozirnim folijama ili u elektronskom obliku, a podaci sadržani u tim zbirkama čuvaju se petnaest godina.

(4) Kartoteka se vodi po abecednom redu i po godinama.

Zbirka podataka o tražiteljima

Članak 27.

Zbirka podataka o tražiteljima sadrži:

1. određeni osobni identifikacijski broj,

2. eurodac broj,

3. prezime i ime tražitelja te spol,

4. datum, mjesto i država rođenja,

5. državljanstvo,

6. podatke o identifikacijskoj ispravi koju tražitelj posjeduje,

7. mjesto i vrijeme ulaska tražitelja u Republiku Hrvatsku odnosno zatjecanja,

8. podatke o zatečenim odnosno oduzetim stvarima i dokumentima,

9. rok za prijavu u Prihvatilište,

10. način upućivanja u Prihvatilište (preprata, javni prijevoz i sl.),

11. datum i mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku,

12. adresa boravišta,

13. prostor za napomenu.

Zbirka podataka o zahtjevu

Članak 28.

Zbirka podataka o zahtjevu sadrži:

1. prezime i ime tražitelja,

2. spol,

3. prezime i ime oca ili majke,

4. datum, mjesto i državu rođenja,

5. državljanstvo,

6. bračno stanje,

7. podatke o članovima uže obitelji u Republici Hrvatskoj,

8. podatke o postupku odobrenja međunarodne zaštite,

9. zanimanje,

10. stručnu spremu,

11. znanje jezika,

12. podatke o putnim ili drugim ispravama,

13. podatke o plemenskoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti,

14. datum, mjesto i način ulaska u Republiku Hrvatsku,

15. mjesto i adresu boravišta,

16. podatke o izdanoj iskaznici tražitelja,

17. podatke o ograničenju kretanja,

18. podatke o roku za napuštanje Republike Hrvatske,

19. prostor za napomenu.

Zbirka podataka o azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom

Članak 29.

Zbirka podataka o azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, pored podataka iz članka 28. stavka 1. točke 1. do 12. ovog Pravilnika sadrži:

1. osobni identifikacijski broj,

2. prebivalište azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom,

3. podatke o izdanoj dozvoli boravka azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom,

4. podatke o prestanku ili poništenju azila odnosno supsidijarne zaštite,

5. prostor za napomenu.

Zbirka podataka o strancima pod privremenom zaštitom

Članak 30.

Zbirka podataka o strancima pod privremenom zaštitom, pored podataka iz članka 28. stavka 1. točke 1. do 15. ovog Pravilnika sadrži:

1. osobni identifikacijski broj,

2. podatke o izdanoj iskaznici stranca pod privremenom zaštitom,

3. podatke o prestanku zaštite,

4. podatke o roku za napuštanje EGP-a,

5. podatke o izdanim dozvolama za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu,

6. prostor za napomenu.

Zbirka podataka o putovnicama za azilante

Članak 31.

Zbirka podataka o putovnicama za azilante sadrži:

1. prezime i ime azilanta,

2. datum, mjesto i državu rođenja,

3. državljanstvo,

4. datum izdavanja,

5. serijski broj putovnice,

6. rok važenja,

7. naziv nadležnog tijela koje putovnicu izdaje,

8. datum uručenja,

9. podatke o poništenju,

10. podatke o zahtjevu za izdavanje,

11. podatke o privremenom oduzimanju,

12. prostor za napomenu.

Zbirka podataka o dozvolama boravka azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

Članak 32.

Zbirka podataka o dozvolama boravka azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, pored podataka iz članka 31. stavka 1. točke 1. do 10. ovoga Pravilnika sadrži i podatak:

– prebivalište azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom.

Zbirka podataka o iskaznicama stranaca pod privremenom zaštitom i iskaznicama tražitelja

Članak 33.

Zbirka podataka o iskaznicama stranaca pod privremenom zaštitom i iskaznicama tražitelja, pored podataka iz članka 31. stavka 1. točke 1. do 9. ovoga Pravilnika sadrži i podatak:

– boravište.

Zbirka podataka o prijavi/odjavi prebivališta/boravišta

Članak 34.

Zbirka podataka o prijavi/odjavi prebivališta azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijavi/odjavi boravišta stranaca pod privremenom zaštitom sadrži:

1. prezime i ime,

2. datum, mjesto i državu rođenja,

3. državljanstvo,

4. vrstu i broj putovnice ili druge isprave o identitetu,

5. prethodno prijavljeno prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj,

6. sadašnje prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj,

7. datum prijave i odjave,

8. prostor za napomenu.

Zbirka podataka o uzetim otiscima

Članak 35.

(1) Zbirka podataka o uzetim otiscima prstiju tražitelja i stranaca pod privremenom zaštitom sadrži obrazac »Europskog slanja otisaka prstiju« i obrazac »Popratni dokument uz europsko slanje otisaka prstiju«.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka vode se na način i po postupku za uzimanje otisaka papilarnih linija državljana Republike Hrvatske i stranih državljana.

(3) Portretna fotografija je sastavni dio obrasca »Popratni dokument uz europsko slanje otisaka prstiju«, a sadrži naziv ustrojstvene jedinice u kojoj je osoba fotografirana, broj fotografije i datum fotografiranja.

Zbirka podataka o privremeno zadržanim putnim i drugim ispravama

Članak 36.

Zbirka podataka o privremeno zadržanim putnim i drugim ispravama tražitelja sadrži:

1. prezime i ime tražitelja,

2. spol,

3. datum, mjesto i državu rođenja,

4. državljanstvo,

5. naziv i broj putovnice ili druge isprave koja se zadržava,

6. datum zadržavanja,

7. prostor za napomenu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 37.

(1) Obrasci 1. do 11. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka besplatni su za korisnika, osim Obrasca 6. te Obrasca 4. nakon izdavanja prve dozvole boravka.

(3) Rješenje o cijeni putovnice za azilanta, dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom donosi ministar unutarnjih poslova.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine« broj 36/08, 46/08 – ispravak, 10/09, 88/11, 81/13).

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-28519-2016

Zagreb, 20. rujna 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

OBRASCI


85 23.09.2016 Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite 85 23.09.2016 Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite 85 23.09.2016 Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite 85 23.09.2016 Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite 85 23.09.2016 Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite 85 23.09.2016 Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite