Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-06-16-26 od 21. rujna 2016.

NN 87/2016 (28.9.2016.), Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-06-16-26 od 21. rujna 2016.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1893

Vijeće za elektroničke medije u sastavu Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća, Damir Hajduk, zamjenik predsjednice Vijeća te Suzana Kunac, Vesna Roller, Gordana Simonović i Robert Tomljenović, kao članovi Vijeća, u postupku nadzora nad radom nakladnika – VOX d.o.o., Zadar, na temelju članka 76. stavka 1. točke 6. i 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na 31-16 sjednici održanoj 21. rujna 2016., donijelo je

ODLUKU

I. Trajno se oduzima koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D7 – Zadarske, Šibensko-kninske i dijelu Ličko-senjske županije, nakladniku televizije – trgovačkom društvu VOX d.o.o., Zadar, Ulica Bregdetti 23, OIB: 53564014573.

II. Ugovor Br. T-011/11 od 24. listopada 2011. o koncesiji za obavljanje djelatnosti televizije na području digitalne regije D7 – Zadarske, Šibensko-kninske i dijelu Ličko-senjske županije te Ugovor o izmjenama i dopunama ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti televizije na području digitalne regije D7 – Zadarske, Šibensko-kninske i dijelu Ličko-senjske županije Br. T-011/11 od 29. rujna 2013. prestaju važiti danom konačnosti odluke o trajnom oduzimanju koncesije.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Na temelju članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (dalje: ZEM), Vijeće za elektroničke medije (dalje: Vijeće) na 58-11 sjednici održanoj 15. lipnja 2011., a na temelju provedenog Javnog natječaja broj 05/11 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija i/ili televizije (»Narodne novine«, broj 44/11) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D7 – Zadarske, Šibensko-kninske i dijelu Ličko-senjske županije trgovačkom društvu VOX d.o.o. Zadar (dalje: nakladnik). Koncesija je dana na rok od 10 godina.

Po donošenju odluke nakladnik je obavio tehnički pregled te su sukladno odredbama ZEM-a, Agencija za elektroničke medije (dalje: Agencija), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) te nakladnik sklopili Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti televizije na području digitalne regije D7 – Zadarske, Šibensko-kninske i dijelu Ličko-senjske županije.

Agencija je 11. ožujka 2015. nakladniku izrekla upozorenje s nalogom da u roku od trideset dana uskladi emitiranje s programskom osnovom za koju ima dopuštenje Vijeća.

Kako nakladnik nije postupio po izrečenom upozorenju, Agencija je 1. lipnja 2015. godine donijela odluku o izricanju opomene, klasa: 612-12/15-05/0026, urbroj: 567-06-15-04 zbog promjene programske osnove za više od 10% sadržaja bez prethodno pribavljene suglasnosti Vijeća. Istom odlukom naloženo je nakladniku da u roku od 30 dana uskladi emitiranje s programskom osnovom za koju ima dopuštenje Vijeća te da dostavi snimke programa zajedno s očevidnicima i očitovanje na koji je način usklađeno emitiranje s važećom programskom osnovom.

Nakladnik je gornju odluku primio 5. lipnja 2015.

Nakladnik po opomeni od 1. lipnja 2015. nije postupio te je Vijeće sukladno svojim ovlastima donijelo odluku o provođenu neposrednog nadzora nad radom nakladnika. Neposredni nadzor obavljen je 29. srpnja 2015. Nadzoru je sa strane nakladnika bila prisutna tadašnja direktorica i istovremeno njegova glavna urednica. Prilikom nadzora izvršen je uvid u poslovnu dokumentaciju te je na zapisnik uzeto očitovanje nakladnika iz kojeg proizlazi da program nije u skladu s odobrenom programskom osnovom. Nakladnik se na zapisnik očitovao kako je u iznimno teškoj financijskoj situaciji, kako zaposlenici nisu primili plaću već nekoliko mjeseci, da je većina zaposlenika prekinula radni odnos te kako zbog toga nakladnik ima problema u realizaciji programa. Isto tako, nakladnik se očitovao kako očekuje skoru realizaciju kredita što bi mu omogućilo financijsku konsolidaciju i da ponovno započne s normalnim radom. Nakladnik je predao snimke programa za razdoblje od 20. do 26. srpnja 2015.

Na temelju snimaka koje je nakladnik predao prilikom provedbe neposrednog nadzora, izvršena je analiza programa za razdoblje od 20. do 26. srpnja 2015. Analizom je utvrđeno kako program odstupa od programske osnove za više od 10% sadržaja. Ujedno je utvrđen i nedostatak vlastite proizvodnje u smislu članka 37. ZEM-a te nedostatan udio lokalnih informacija, sukladno čl. 36. st.6 ZEM-a.

Na temelju gornje analize od nakladnika je dopisom od 9. listopada 2015. zatraženo očitovanje o uočenim kršenjima odredbi ZEM-a. Nakladniku je dostava navedenog dopisa pokušana više puta na sjedište društva, ali se svaki put dostava vratila kao neuručena.

Dopisom od 14. prosinca 2015. od nakladnika je ponovno zatražena dostava snimaka kako bi se provjerilo udovoljava li program nakladnika programskoj osnovi. Isto je ponovno zatraženo požurnicom od 27. siječnja 2016.

Budući da nakladnik nije postupio sukladno gore traženom, Agencija je zatražila pomoć HAKOM-a, na način da HAKOM snimi emitirani program. HAKOM je postupio po molbi Agencije te je snimio kraće isječke programa nakladnika emitiranog u digitalnoj regiji D6 te D7. Snimke koje je dostavio HAKOM potvrđuju da nakladnik emitira program na području digitalne regije D6. Snimke programa za D7 u istom razdoblju nisu bile dostupne, ali se na temelju viđene koncepcije i uočenih emisija, kao i iz obilježja nakladnika u gornjem lijevom kutu (logotip s prepoznatljivim simbolom grada Zadra), može zaključiti kako je riječ o identičnom programu koji se emitira i u regiji D7. Navedeno znači da nakladnik ni u regiji D6 ne emitira program u skladu s programskom osnovom, budući da su programske osnove iste za obje regije, iako je riječ o dvjema koncesijama. Ranija analiza programa u regiji D7 iz ljeta 2015. pokazala je odstupanje za više od 90%, a to je potvrdila i odgovorna osoba nakladnika u zapisniku sastavljenom tijekom neposrednog nadzora u srpnju 2015.

Zbog svega naprijed navedenog, a isto tako kako bi steklo neposredan uvid u činjenično stanje stvari, Vijeće je ponovno donijelo odluku o provođenju neposrednog nadzora te je isti obavljen 15. ožujka 2016. Tijekom provođenja neposrednog nadzora, u sjedištu nakladnika na adresi Zadar, Ulica Bregdetti 23, zatečen je zaključani poslovni prostor nakladnike te nije zatečena ni jedna osoba.

Slijedom navedenog Vijeće je 22. travnja 2016. donijelo odluku o privremenom oduzimanju koncesije na rok od 30 dana, klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-06-16-25 kojom se nalaže nakladniku da u roku od trideset (30) dana od dana objave odluke u »Narodnim novinama« uskladi emitiranje programa s programskom osnovom za koju ima suglasnost Vijeća za elektroničke medije. Istom odlukom naloženo je nakladniku da po isteku roka dostavi Vijeću dokaze o ispunjenju naloga – snimke programa i očevidnike objavljenog programa za 7 dana (5 radnih dana i 2 dana vikenda) te očitovanje na koji je način usklađeno emitiranje programa s programskom osnovom za koju ima suglasnost Vijeća. Zaključno, naloženo je nakladniku da u roku od trideset (30) dana od dana objave ove odluke u »Narodnim novinama« izvrši uplatu dugovanja s osnova neplaćene naknade za koncesiju, koje dugovanje na dan 22. travnja 2016. iznosi ukupno 18.774,74 kuna.

Gornja odluka o privremenom oduzimanju koncesije objavljena je u »Narodnim novinama« broj 42 od 4. svibnja 2016. Odluka je dostavljena i nakladniku putem oglasne ploče 19. svibnja 2016.

U roku određenom odlukom od 22. travnja 2016. nakladnik nije uskladio emitiranje programa s programskom osnovom za koju ima suglasnost Vijeća, tj. nije nije dostavio dokaze o ispunjenju naloga – snimke programa i očevidnike niti očitovanje. Također, uvidom u Registar koncesija pri Ministarstvu financija utvrđeno je kako dug s osnova neplaćene naknade za koncesiju nije podmiren.

Kako je na neosporan način utvrđeno da nakladnik nije postupio sukladno odluci o privremenom oduzimanju koncesije od 22. travnja 2016., tj. ne pridržava se najmanje 90% programske osnove te i nadalje postoji nepodmireni dug s osnove naknade za koncesiju, a člankom 76. stavkom 1. točkom 6. ZEM-a je propisano da Vijeće za elektroničke medije donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da se pružatelj medijskih usluga ni nakon primitka opomene Vijeća ne pridržava najmanje 90% programske osnove, a točkom 9. istog stavka propisano je Vijeće za elektroničke medije donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da pružatelj medijskih usluga nije platio naknadu za koncesiju više od 2 puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju, odlučeno je kao u izreci ove odluke, to jest Vijeće je donijelo odluku o trajnom oduzimanju koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu u Splitu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/11-02/0031
Urbroj: 567-06-16-26
Zagreb, 21. rujna 2016.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Ravnateljica Agencije
Predsjednica Vijeća
Mirjana Rakić, v. r.

87 28.09.2016 Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-06-16-26 od 21. rujna 2016. 87 28.09.2016 Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-06-16-26 od 21. rujna 2016.