Odluka o prestanku koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj

NN 88/2016 (30.9.2016.), Odluka o prestanku koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1898

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 3. i stavka 2., a u vezi s člankom 19. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU KONCESIJE ZA POSEBNU UPORABU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSTAVLJANJA PODZEMNOG CJEVOVODA I IZGRADNJE DIJELA CESTE I GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ OPREME TEHNOLOŠKOG PROCESA SUŠENJA PVC PRAHA NA NOVOFORMIRANOJ ČESTICI ZEMLJIŠTA ZEMLJIŠNOKNJIŽNE OZNAKE 14051 PREMA NOVOJ KATASTARSKOJ IZMJERI ZA k.o. OMIŠALJ

I.

Koncesija na pomorskom dobru dodijeljena trgovačkom društvu Dina Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi Odlukom o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj (»Narodne novine«, br. 49/08, 50/09 i 89/10), prestaje prestankom pravne osobe Ovlaštenika koncesije.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj, od 14. svibnja 2009. godine i Dodatak br. 1 Ugovoru o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj, od 23. srpnja 2010. godine, smatraju se raskinutim.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/278

Urbroj: 50301-05/18-16-4

Zagreb, 28. rujna 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.