Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »Otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

NN 88/2016 (30.9.2016.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »Otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1900

Na temelju članka 80. stavka 4. podstavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKA POSEBNE NAMJENE: 1) »LUKA NAUTIČKOG TURIZMA – SVETA KATARINA« NA DIJELU k.o. PULA I DIJELU k.o. ŠTINJAN; I 2) »LUKA 2« NA DIJELU k.o. ŠTINJAN, NA LOKACIJI RAZVOJNOG PROGRAMA BRIJUNI RIVIJERA – »OTOK SV. KATARINA – MONUMENTI« I U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA IZVAN LUČKOG PODRUČJA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »Otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja (»Narodne novine«, br. 44/12, 40/15 i 119/15), u točki III. stavku 3. riječi: »6 (šest)« zamjenjuju se riječima: »8 (osam)«.

II.

U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti luke nautičkog turizma i pomorsko dobro sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i zaštite kulturnih dobara, i to na takav način koji će osigurati zaštitu okoliša i zaštitu kulturnih dobara.«.

III.

U točki VII. iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »zaštitu kulturnih dobara,«.

IV.

Ovlaštenik koncesije dužan je najkasnije do 15. travnja 2017. godine dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske na iznos od 15.837.371,80 kuna, a što je 7% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Izvatku iz studije gospodarske opravdanosti za segment pomorskog dobra u projektu »Otok Sv. Katarina i Monumenti« iznosi 226.248.168,56 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke u roku i iznosu iz stavka 1. ove točke neće se zaključiti ugovor o koncesiji.

V.

Ovlaštenik koncesije dužan je najkasnije do 1. svibnja 2017. godine potpisati ugovor o koncesiji u protivnom gubi sva prava stečena Odlukom o koncesiji.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/276

Urbroj: 50301-05/18-16-3

Zagreb, 28. rujna 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.