Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

NN 88/2016 (30.9.2016.), Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1902

Na temelju članaka 18., 19. stavka 3. i 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11 i 12/13), članka 177. stavka 1. alineje 4. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u vezi s člankom 31. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (»Narodne novine«, broj 10/12), ministar gospodarstva donosi

NAPUTAK

O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Naputkom se, u skladu s načelima iz članka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), propisuje postupanje u postupcima javne nabave u kojima je obvezna elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH):

1. tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata,

2. u trenutku javnog otvaranja ponuda.

Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata

Članak 2.

Nedostupnost iz članka 1. stavka 1. točke 1. ovoga Naputka postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom 4 sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

1. priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

2. kreirati ili priložiti potpisani uvez ponude

3. predati ponudu.

Članak 3.

(1) Nedostupnost iz članka 2. ovoga Naputka naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati.

(2) Po zaprimanju prijave iz stavka 1. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz članka 2. ovoga Naputka obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave, i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(3) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje 60 minuta do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Članak 4.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH rok za dostavu ne teče dok se ista ne otkloni.

Članak 5.

(1) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 3. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. ovoga Naputka.

(2) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

(3) Objava obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku u EOJN RH je besplatna.

Nedostupnost u trenutku javnog otvaranja ponuda

Članak 6.

(1) Nedostupnost iz članka 1. stavka 1. točke 2. ovoga Naputka postoji ako u sustavu u trenutku javnog otvaranja ponuda nije moguće:

1. priložiti privatne ključeve,

2. izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda,

3. izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Članak 7.

(1) Nedostupnost iz članka 6. ovoga Naputka obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati.

(2) Po zaprimanju prijave iz stavka 1. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz članka 2. ovoga Naputka obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i ovlaštene predstavnike naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave, i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(3) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Članak 8.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku javnog otvaranja, postupak javnog otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni.

Članak 9.

(1) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 7. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. ovoga Naputka.

(2) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka naručitelj je obvezan nastaviti s javnim otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji naručitelj ne radi, javno otvaranje nastavit će se prvi sljedeći radni dan.

(3) Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka javnog otvaranja ponuda.

(4) Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka javnog otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

Članak 10.

(1) Narodne novine d.d. obvezne su donijeti interni protokol o postupanju u slučajevima nedostupnosti sukladno ovome Naputku te ga objaviti na internetskim stranicama.

(2) Narodne novine d.d. obvezne su voditi evidenciju nedostupnosti EOJN RH sukladno ovome Naputku te istu dostavljaju do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave.

Članak 11.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/73
Urbroj: 526-06-02-01/1-16-1
Zagreb, 26. rujna 2016.

Ministar
Tomislav Panenić, v. r.

88 30.09.2016 Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske 88 30.09.2016 Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske