Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja

NN 88/2016 (30.9.2016.), Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1903

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 59. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/15) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU DOZVOLA ZA UVOZ KONOPLJE IZ TREĆIH ZEMALJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje sustav izdavanja dozvola za uvoz sjemena konoplje KN oznake 1207 99 91, koje nije namijenjeno sjetvi, tijelo nadležno za izdavanje dozvole za uvoz konoplje i uvjeti za izdavanje dozvole za uvoz konoplje, sustav odobravanja i tijelo nadležno za odobravanje pravnih i fizičkih osoba koje uvoze konoplju te administrativna kontrola i kontrola na terenu odobrenih pravnih i fizičkih osoba.

(2) Ovim Pravilnikom se osigurava provedba:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 507/2008 od 6. lipnja 2008. kojom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1673/2000 o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 507/2008).

II. UVOZ

Odobreni uvoznici

Članak 2.

(1) Sjeme konoplje KN oznake 1207 99 91, koje nije namijenjeno sjetvi, može uvesti samo pravna ili fizička osoba odobrena od Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: odobreni uvoznik).

(2) Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje uvoznika mora biti upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom pri Ministarstvu zdravlja ili Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje pri Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kako bi se osiguralo izvršenje jednog od postupaka iz članka 4. stavka 4. podstavka 6. ovoga Pravilnika.

(3) U svrhu ishođenja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka pravna ili fizička osoba podnosi zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

(4) Zahtjev za odobrenje uvoznika dostavlja se u pisanom obliku Ministarstvu poljoprivrede. Obrazac zahtjeva za odobrenje uvoznika nalazi se u Prilogu I i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se i dokaz da je pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom pri Ministarstvu zdravlja ili u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje pri Ministarstvu poljoprivrede.

Dozvola za uvoz

Članak 3.

(1) Dozvolu za uvoz sjemena konoplje iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: dozvola) izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) U svrhu ishođenja dozvole iz stavka 1. ovoga članka odobreni uvoznik podnosi zahtjev Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb.

Članak 4.

(1) Pri uvozu sjemena konoplje odobreni uvoznik mora imati dozvolu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola za uvoz sjemena konoplje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika se izdaje za razdoblje od dvanaest mjeseci. Obrazac dozvole za uvoz nalazi se u Prilogu II i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za ishođenje dozvole dostavlja se u pisanom obliku Agenciji.

(4) Zahtjev za ishođenje dozvole mora sadržavati:

– naziv i adresu podnositelja zahtjeva

– komercijalnu oznaku robe i opis u skladu s Kombiniranom nomenklaturom

– količinu sjemena u kg

– državu izvoznicu sjemena konoplje

– namjenu korištenja sjemena konoplje

– pisanu izjavu kojom se odobreni uvoznik obvezuje Agenciji u roku od dvanaest mjeseci od dana izdavanja dozvole dostaviti dokumentaciju kako bi potvrdio da će sjeme konoplje podvrgnuto jednom od sljedećih postupaka:

a) stavljanje u stanje koje isključuje uporabu za sijanje

b) miješanje s drugim sjemenom osim sa sjemenom konoplje s ciljem prehrane životinja, tako da sjeme konoplje čini najviše 15 % ukupne mješavine te, u izvanrednim slučajevima, najviše 25 % uz obrazložen zahtjev odobrenog uvoznika

c) ponovni izvoz u treću zemlju.

– pisanu izjavu o vođenju računovodstvenih evidencija, koje omogućavaju praćenje sjemena, posebno količinu prerađenog/dorađenog sjemena konoplje, te količinu i vrstu krajnjih proizvoda i nusproizvoda, tijekom prerade/dorade, uništenu količinu i dokaz o uništenju.

(5) Ako dio sjemena konoplje obuhvaćen dozvolom iz članka 3. ovoga Pravilnika nije podvrgnut jednom od postupaka iz stavka 4. ovoga članka, Agencija može produljiti rok za jedno ili dva šestomjesečna razdoblja uz obrazložen zahtjev odobrenog uvoznika u skladu sa člankom 17. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 507/2008.

Članak 5.

Dokumentacija koju u skladu sa izjavom iz članka 4. ovoga Pravilnika izrađuju gospodarski subjekti koji su proveli postupak prerade/dorade sjemena konoplje mora sadržavati:

– naziv, puna adresa, država članica i potpis gospodarskog subjekta, koji provodi postupak prerade/dorade sjemena konoplje

– opis provedenog postupka, datum kada je proveden

– količinu u kilogramima sjemena konoplje na koje se odnosi postupak.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 6.

(1) Administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu sa člankom 17. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 507/2008 obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(2) Administrativnom kontrolom i kontrolom na terenu obavlja se kontrola točnosti navoda u potvrdama u skladu s odredbama članka 17. stavka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 507/2008.

(3) Kontrolom na terenu obuhvaćeni su odobreni uvoznici i svi gospodarski subjekti uključeni u distribuciju sjemena konoplje iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika do krajnjeg korisnika kako bi se potvrdilo da je sjeme konoplje podvrgnuto jednom od postupaka iz članka 4. stavka 4. podstavka 6. ovoga Pravilnika, što je obveza odobrenog uvoznika i da sjeme nije iskorišteno za sjetvu, što je obveza gospodarskih subjekata uključenih u distribuciju.

(4) Kontrolom na terenu bit će obuhvaćeno 5 % odobrenih uvoznika izabranih analizom rizika i slučajnog odabira.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/44

Urbroj: 525-07/0004-16-1

Zagreb, 28. rujna 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I.


PRILOG II

88 30.09.2016 Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja 88 30.09.2016 Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja 88 30.09.2016 Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja 88 30.09.2016 Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja 88 30.09.2016 Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja 88 30.09.2016 Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja 88 30.09.2016 Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja