Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

NN 88/2016 (30.9.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1907

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015, 12/2016, 24/2016 i 30/2016), u članku 9. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ukoliko je korisnik iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika javnopravno tijelo utemeljeno zakonom, intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 95. stavku 2. točki a) Uredbe (EU) br. 508/2014.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2414

Urbroj: 525-13/1081-16-13

Zagreb, 23. rujna 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.