Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN 88/2016 (30.9.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1908

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine« broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15) u članku 10. iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10. i 11. koji glase:

»(9) U slučaju nemogućnosti ostvarenja ciljeva i aktivnosti iz poslovnog plana, proizvođačka organizacija može podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana. Uz zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana proizvođačka organizacija dostavit će i poslovni plan za koji se traži odobravanje.

(10) Zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana proizvođačka organizacija može podnijeti dva puta tijekom provedbe poslovnog plana, ali ne za posljednju godinu provedbe poslovnog plana.

(11) Zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana proizvođačka organizacija podnijet će Ministarstvu prije podnošenja zahtjeva za isplatu za narednu godinu.«

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za isplatu potpore iz članka 9. stavka 1. podstavka (a) proizvođačka organizacija podnosi nakon dobivanja rješenja o odobravanju poslovnog plana, a najkasnije do 31. listopada tekuće godine.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/50

Urbroj: 525-07/0004-16-30

Zagreb, 27. rujna 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.