Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 90/2016 (7.10.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1914

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 125/15) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.) kako je posljednji puta izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2016/774 od 18. svibnja 2016. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 128, 19. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2000/53/EZ).«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– vozila na tri kotača kako je propisano Uredbom (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (Tekst značajan za EGP) (SL L 60, 2. 3. 2013.), ali isključujući motorne tricikle.«

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koja glasi:

»(1) Naknada gospodarenja ne plaća se za vozila u vlasništvu:

– diplomatskih i konzularnih predstavništava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– članova osoblja tih diplomatskih i konzularnih predstavništava koji nisu državljani Republike Hrvatske osim vozila u vlasništvu počasnih konzularnih dužnosnika,

– međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje kao takve priznaje Republika Hrvatska u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,

– članova osoblja tih međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koji nisu državljani Republike Hrvatske i

– tijela Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Popis subjekata iz stavka 1. ovog članka objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.«

Članak 4.

U članku 11. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Proizvođač je obvezan za baterije i akumulatore ugrađene u vozila voditi evidenciju i plaćati naknadu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima.«

Članak 5.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

« (3) Sakupljač ima pravo na naknadu troškova usluge sakupljanja od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom za otpadna vozila koja nisu ili nisu bila registrirana u Republici Hrvatskoj niti za ista postoji dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja ukoliko se radi o otpadnim vozilima registriranim u nekoj od država članica Europske unije te ukoliko se radi o otpadnim vozilima u vlasništvu osoba iz članka 10a. ovog Pravilnika i to samo uz presliku prometne dozvole i identifikacijskog dokumenta vlasnika vozila.«

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Do uspostave Registra posjednik iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika kao dokaz o uplaćenoj naknadi gospodarenja sakupljaču predaje presliku rješenja Fonda o uplaćenoj naknadi gospodarenja otpadnim vozilima.«

Članak 7.

Prilog I. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 125/15) mijenja se tako da glasi kao Prilog I. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Prilog III. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 125/15) mijenja se tako da glasi kao Prilog II. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Prilog VI. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 125/15) mijenja se tako da glasi kao Prilog III. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/16-04/09

Urbroj: 517-01-16-16

Zagreb, 21. rujna 2016.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.

PRILOG I.

Materijali i sastavni dijelovi

Područje primjene i datum isteka izuzeća

Obveza označavanja
ili drugačijeg isticanja

Olovo kao element u legurama

1.(a)

Čelik za strojnu namjenu i galvanizirani čelik koji sadržava do 0,35 % masenog udjela olova

 

 

1.(b)

Trajno galvanizirani čelični limovi koji sadržavaju do 0,35 % masenog udjela olova

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila

 

2.(a)

Aluminij za strojnu namjenu s masenim udjelom olova do 2 %

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005.

 

2.(b)

Aluminij s masenim udjelom olova do 1,5 %

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.

 

2.(c)

Aluminij s masenim udjelom olova do 0,4 %

(1)

 

3.

Legura bakra s masenim udjelom olova do 4 %

(1)

 

4.(a)

Obloge i kućišta ležajeva

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.

 

4.(b)

Blazinice i košuljice ležajeva u motorima, sustavima prijenosa i klimatizacijskim kompresorima

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2011.

 

Olovo i spojevi olova u sastavnim dijelovima

5.

Akumulatori

(1)

X

6.

Amortizeri

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila

X

7.(a)

Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u cijevima kočionih sustava, cijevima za gorivo, ventilacijskim cijevima, elastomernim/metalnim dijelovima na šasiji i nosaču motora

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005.

 

7.(b)

Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u cijevima kočionih sustava, cijevima za gorivo, cijevima za ventilaciju zraka, elastomernim/metalnim dijelovima na šasiji i nosača motora s masenim udjelom olova do 0,5 %

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2006.

 

7.(c)

Vezivna sredstva za elastomere u pogonskom sustavu vozila koja sadržavaju 0,5 % masenog udjela olova

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2009.

 

8.(a)

Olovo u lemu kojim se električne i elektroničke komponente pričvršćuju na elektroničke tiskane ploče i olovo u završnim premazima priključaka komponenti osim elektrolitskih aluminijskih kondenzatora, na iglicama komponenata i elektronskim tiskanim pločama

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila

(3)

8.(b)

Olovo u lemu u električnim primjenama osim lemova na elektroničkim tiskanim pločama ili na staklu

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2011. i rezervni dijelovi za ta vozila

(3)

8.(c)

Olovo u završnim premazima priključaka elektrolitskih aluminijskih kondenzatora

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2013. i rezervni dijelovi za ta vozila

X (3)

8.(d)

Olovo u lemu na staklu u senzorima masenog protoka zraka

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2015. i rezervni dijelovi za ta vozila

X (3)

8.(e)

Olovo u lemu s visokim talištem (npr. legure na bazi olova s najmanje 85 % masenog udjela olova)

 (2)

X (3)

8.(f)(a)

Olovo koje se koristi u sukladnim sustavima pin konektora

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i rezervni dijelovi za ta vozila

X (3)

8.(f)(b)

Olovo koje se koristi u sukladnim sustavima pin konektora osim spojnog dijela konektora ožičenja vozila

 (2)

X (3)

8.(g)

Olovo u lemovima za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu sklopova »flip chip«

(2)

X (3)

8.(h)

Olovo u lemovima kojima se rashladni elementi spajaju na toplinski ponor u energetskim sklopovima poluvodiča s čipom veličine najmanje 1 cm2 projekcijske površine i nominalne gustoće toka najmanje 1 A/mm2 površine silikonskog čipa

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila

X (3)

8.(i)

Olovo u lemovima za električne primjene na staklu osim lemljenja na laminiranom staklu

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila

X (3)

8.(j)

Olovo u lemu za lemljenje laminiranog stakla

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2020. i rezervni dijelovi za ta vozila

(3)

9.

Ležišta ventila

Kao rezervni dijelovi za tipove motora razvijene prije 1. srpnja 2003.

 

10.(a)

Električni i elektronički dijelovi koji sadržavaju olovo u staklu ili keramici, u staklenim ili keramičkim matricama, u stakleno-keramičkim materijalima, ili stakleno-keramičkim matricama.

Ovo izuzeće ne obuhvaća uporabu olova u:

– staklu u žaruljama i keramičkom kućištu svjećica

– dielektričnim keramičkim materijalima dijelova iz točaka 10.(b), 10.(c) i 10.(d).

 

X (4) (za sastavne dijelove osim piezoelektričnih elemenata u motorima)

10.(b)

Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora na bazi olovnog cirkonata-titanata (PZT) koji su dijelovi integriranih krugova ili odvojenih poluvodiča

 

 

10.(c)

Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora s nazivnim naponom manjim od 125 V izmjenične ili 250 V istosmjerne struje

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila

 

10.(d)

Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora koji kompenziraju temperaturna odstupanja senzora u ultrasoničnim akustičnim sustavima

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i rezervni dijelovi za ta vozila

 

11.

Pirotehnički inicijatori

Tip vozila homologiran prije 1. srpnja 2006. i rezervni dijelovi za ta vozila

 

12.

Termoelektrični materijali koji sadržavaju olovo u automobilskim električnim primjenama koji služe za smanjivanje emisije CO2 oporabom ispušne topline

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2019. i rezervni dijelovi za ta vozila

X

Šesterovalentni krom

13.(a)

Antikorozivni premazi

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2007.

 

13.(b)

Antikorozivni premazi za komplete svornjaka i matica na šasijama

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.

 

14.

Kao antikorozivno sredstvo za rashladne uređaje od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima vozila za kampiranje s masenim udjelom u rashladnim otopinama do 0,75 % osim ondje gdje je moguća uporaba drugih rashladnih tehnologija (tj. raspoložive su na tržištu za primjenu u vozilima za kampiranje) i nema negativnih utjecaja po okoliš, zdravlje i/ili sigurnost potrošača.

 

X

Živa

15.(a)

Izbojne svjetiljke za prednja svjetla

Tip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozila

X

15.(b)

Fluorescentne cijevi u zaslonima na instrument-ploči

Tip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozila

X

Kadmij

16.

Akumulatori za vozila na električni pogon

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 31. prosinca 2008.

 

(1) Ovo se izuzeće preispituje u 2015.

(2) Ovo se izuzeće preispituje u 2019.

(3) Rastavljanje ako se u vezi s unosom 10.(a) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir za primjenu ove točke.

(4) Rastavljanje ako se u vezi s unosima od 8.(a) do 8.(j) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir za primjenu ove točke.

Napomene:

Najveća dopuštena vrijednost koncentracije jest do 0,1 % masenog udjela u homogenom materijalu za olovo, šesterovalentni krom i živu, a do 0,01 % masenog udjela u homogenom materijalu za kadmij.

– Ponovna uporaba dijelova vozila koji su već bili na tržištu na dan isteka izuzeća dozvoljava se bez ograničenja budući da nije obuhvaćena člankom 4. stavkom 2. točkom (a).

– Rezervni dijelovi stavljeni na tržište nakon 1. srpnja 2003. koji se upotrebljavaju za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2003. izuzimaju se iz odredaba članka 4. stavka 2. točke (a) (*).
____________

(*) Ta se odredba ne primjenjuje na protuutege kotača, grafitne četkice za elektromotore i kočione obloge.«


PRILOG II.

Obrazac OV1

IZVJEŠĆE O VOZILIMA STAVLJENIM NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Za razdoblje :

Proizvodnja u RH __

Uvoz/Unos u RH __

Izvoz/Iznos iz RH __

PODATKE POPUNJAVA:

– PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U RH

– FIZIČKA OSOBA – GRAĐANIN S PREBIVALIŠTEM U RH

Naziv obveznika:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Telefaks:

E-mail adresa:

OIB:

NKD:

PODATKE POPUNJAVA:

– PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI TREĆE ZEMLJE

PODACI O PROIZVOĐAČU:

Naziv obveznika:

Adresa:

OIB/Identifikacijski broj:

PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH:

Naziv ovlaštenog predstavnika:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Telefaks:

E-mail adresa:

OIB:

IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA VOZILA

Kategorija vozila

Broj vozila (kom)

Masa vozila (kg) *

Broj guma (kom)

M1
N1
Vozila na tri kotača isključujući motorne tricikle

* Masa vozila je masa vozila iz homologacijskih dokumenta ili tehničke dokumentacije umanjena za :

– do 23.10.2015. godine za prosječnu težinu vozača od 75 kg,

– od 24.10.2015. godine za prosječnu težinu vozača od 75 kg i prosječnu masu goriva od 40 kg.

** Uz Obrazac OV1 obvezna je dostava podataka o uvozu guma na propisanom obrascu.


Mjesto: _____________________

Datum: _____________________


M.P.                                                                                                                                                            Potpis:

                                                                                                                                                 __________________________


Dostaviti:

Proizvođači:

a) prilikom uvoza vozila za daljnju prodaju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, zajedno s prijavom podataka o uvozu guma,

b) prilikom uvoza vozila za vlastite potrebe u nadležni carinski ured prema mjestu sjedišta u kojem se vrši obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.

Fizičke osobe – građani:

U nadležni carinski ured prema mjestu prebivališta u kojem se vrši obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.


PRILOG III.

Obrazac OV3

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM OTPADNIM VOZILIMA

I. PODACI O SAKUPLJAČU

Za mjesec: Godina:

Telefon:

Naziv sakupljača:

Faks:

Adresa sjedišta sakupljača:

E-mail adresa:

Lokacija skladišta sakupljača:

IBAN:

Osoba za kontakt:

OIB:

II. PODACI O KOLIČINAMA SAKUPLJENIH OTPADNIH VOZILA


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

11. + 12.

Rb.

Datum preuzimanja otpadnog vozila


Ime i prezime/ naziv posjednika


Lokacija preuzimanja otpadnog vozila


Dokaz o vlasništvu ili punomoć (šifra 1);

Potvrda o provjeri registriranosti vozila u RH (šifra 2);

Rješenje FZOEU o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima (šifra 3)*

Broj šasije otpadnog vozila


Zapisnik komunalnog redara

(klasa zapisnika)
Cjelovito otpadno voziloBroj/naziv fotografije preuzetog vozilaMasa otpadnog vozila preuzeta na skladištu sakupljača (kg)


Masa otpadnog vozila preuzeta sa lokacije na kojoj se nalazi otpadno vozilo (kg)


Isplaćena naknada za predaju otpadnog vozila na oporabu (kn)

Cijena usluge sakupljanja otpadnih vozila (kn)

Ukupan iznos troškova sakupljaču otpadnih vozila (kn)

DA/NE

Ukupno masa otpadnih vozila preuzeta na skladištu sakupljača (ukupno kolona 9) – kg


Ukupna masa otpadnog vozila preuzeta sa lokacije na kojoj se nalazi otpadno vozilo (ukupno kolona 10) – kg

                              

Sveukupno preuzeta masa otpadnih vozila (9 + 10) – kg


Potpis: ________________________

M.P.

Obavezni prilozi:

1. Preslika Pratećeg lista

2. Vagarski list

3. Zapisnik komunalnog redara (Obrazac OV2)

4. Preslika prometne dozvole, punomoći ili drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo vlasništvo posjednika ili potvrda o provjeri registriranosti vozila u RH ili Rješenje FZOEU o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima

5. Preslika osobne iskaznice posjednika otpadnog vozila Potpis: ________________________

6. Dokaz o isplati naknade za predaju otpadnog vozila na oporabu

7. Fotografijski zapis preuzetih otpadnih vozila u elektronskom obliku na CD-u

8. Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim vozilima (Obrazac OV5)

* Napomena: upisuje se šifra dokumenta prema priloženom šifrarniku (1=dokaz o vlasništvu ili punomoć, 2=potvrda o provjeri registriranosti vozila u RH, 3=Rješenje FZOEU o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima)

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

90 07.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 90 07.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 90 07.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 90 07.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 90 07.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 90 07.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 90 07.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima