Odluka o izmjeni Odluke o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

NN 90/2016 (7.10.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1919

Na osnovi članka 24. točke 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10. 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 39. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15. i 17/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 6. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE

Članak 1.

U Odluci o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (»Narodne novine«, broj 51/14., 76/14. i 17/15.) u tablici iz članka 1. u stupcu: »Rok u kojem se osigurana osoba dužna javiti zdr. ust.« broj: »30« zamjenjuje se brojem: »90«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/193

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 6. listopada 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.