Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čamcima

NN 91/2016 (12.10.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čamcima

91 12.10.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čamcima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1936

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ČAMCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o čamcima (»Narodne novine« broj 72/2015 i 81/2015) u članku 31. stavku 2. broj »49« mijenja se u broj »48«, a riječ i broj »i 4.« brišu se.

Članak 2.

U članku 32. stavku 2. riječ i broj »i 4.« brišu se.

Članak 3.

U članku 35. stavku 2. riječ i broj »i 4.« brišu se.

Članak 4.

(1) U članku 48. stavak 4. briše se.

(2) Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/93
Urbroj: 530-03-3-1-16-1
Zagreb, 26. rujna 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.