Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu

NN 91/2016 (12.10.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1938

Na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu (»Narodne novine«, br. 20/16 i 39/16) članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima dodjeljuju se korisniku iz Omotnice za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz Dodatka 3. Zakona, a izračunavaju se na temelju stvarno utvrđenih količina duhana, ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja, te utvrđenog broja mliječnih krava i rasplodnih krmača.

(2) Ako je utvrđeni broj mliječnih krava i rasplodnih krmača veći od prijavljenog broja na jedinstvenom zahtjevu, potpora se isplaćuje za prijavljeni broj grla.«

Članak 2.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»Administrativne kazne iz ovoga poglavlja ne primjenjuju se na plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima.«

Članak 3.

U članku 130. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe 1306/2013, za 2016. godinu ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njen iznos po korisniku 100 eura ili manji od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu sa člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dane objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/16-01/15

Urbroj: 525-07/0208-16-6

Zagreb, 3. listopada 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

91 12.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu